OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur.broj: 01-2112/15.
U Vinkovcima, 12. ožujka 2015. godine

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću
županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

 • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 • Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
 • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 30 izvršitelja
 • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
 • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 1 izvršitelj
 • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 • Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 18 izvršitelja
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
 • Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-1048/15.
Vinkovci, 06. ožujka 2015. g.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE(S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednog stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili presliku radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj - i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 18. ožujka 2015. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-774/15.
Vinkovci, 28. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata i izjave Lovorke Barbir od 26. siječnja 2015. godine Ur. broj: 637/15. o odustajanju od dodijeljene specijalizacije iz urologije po Odluci o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine, za specijalizante iz urologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Natko Zjakić, dr. med. i
 • Ivana Haller, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Natko Zjakić,
 2. Pristupnik Ivana Haller,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-774/15. od 28. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-761/15.
Vinkovci, 27. siječnja 2015. godine

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 27. siječnja 2015. godine donosi

O D L U K U

 1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz kardiologije od dana 21. siječnja 2015. godine broj:01-491/15 kojom je Tijana Pandurović dr.med. izabrana za specijalizaciju iz kardiologije.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-491/15 Odluku o izboru Tijane Pandurović, dr.med. za specijalizaciju iz kardiologije. Tijana Pandurović dr.med. je dana 26. siječnja 2015. godine broj: 01-692/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz kardiologije te je odlučeno kao u izreci.

Dostaviti:

 1. Tijana Pandurović, dr.med.
 2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz kardiologije, svima
 3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-770/1/15.
Vinkovci, 28. siječnja 2015. godine

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine donosi

O D L U K U

 1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz transfuzijske medicine od dana 21. siječnja 2015. godine broj: 01-532/5/15 kojom je Anja Radin, dr.med. izabrana za specijalizaciju iz transfuzijske medicine.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-532/5/15 Odluku o izboru Anje Radin, dr.med. za specijalizaciju iz transfuzijske medicine. Anja Radin, dr.med. je dana 27. siječnja 2015. godine broj: 770/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz transfuzijske medicine te je odlučeno kao u izreci.

Dostaviti:

 1. Anja Radin, dr.med.
 2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz transfuzijske medicine, svima
 3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-493/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Josipa Bošnjak, dr. med. i
 • Dejana Lučić, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Josipa Bošnjak,
 2. Pristupnik Dejana Lučić,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-493/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-492/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hematologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Mija Pezić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Mija Pezić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-492/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-528/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz dječje kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Ivančica Golubović, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivančica Golubović,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-528/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-529/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz abdominalne kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Andrea Kresić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Andrea Kresić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-529/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-530/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Zvonimir Rašić, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Zvonimir Rašić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Andrea Šumanović, dr. med. i
 • Natalija Pandža, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Andrea Šumanović,
 2. Pristupnik Natalija Pandža,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/2/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Slaven Simon, dr. med.
 • Dejana Krnjeta, dr. med. i
 • Petar Pavlović, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Slaven Simon,
 2. Pristupnik Dejana Krnjeta,
 3. Pristupnik Petar Pavlović,
 4. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 6. Dosje,
 7. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/2/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/3/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Hrvoje Sliepčević, dr. med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Hrvoje Sliepčević
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/3/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/4/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz infektologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Ivana Jovanovac, dr. med.
 • Zdravka Adamović, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivana Jovanovac
 2. Pristupnik Zdravka Adamović,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/4/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-96/15
U Vinkovcima, 7. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 8. Zakona o radu (N.N., br. 93/2074), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 127. Od 29. listopada 2014. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre – tehničara primaju se kandidati:

 • Sandra Abramac, Gajeva 1, Otok
 • Paula Huber, K. Kotromanića 4, Vinkovci
 • Andrea Gavran, A. Šenoe 26, Vinkovci
 • Matej Stanković, V.Nazora 87, Stari Mikanovci
 • Nino Kostev, Hrvatskih kraljeva 44, Vinkovci
 • Ana Ćurić, Potočka 33, Stari Mikanovci
 • Martina Pastulović, Đakovačka 31 A, Stari Mikanovci
 • Blaženka Čačić, Trg Josipa Runjanina 11, Vinkovci
 • Željka Kisegi, Dalmatinska 41, Vinkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

 • Stjepan Raguž, M.Krleže 66, Vukovar
 • Kristina Cerančević, J.S.Reljkovića 12, Ivankovo

III.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se kandidati

 • Matija Radičev, Ohridska 14, Vinkovci
 • Mario Totić, V.Cerna 55, Cerna
 • Martina Pavičić, Duga 13, Vinkovci
 • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
 • Krunoslav Smolić, B.Radića 12, Novi Mikanovci
 • Marko Crnković, J.Kozarca 416, Ivankovo

IV.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalja prima se kandidat:

 • Marija Crčić, A.Mihanovića 51, Jarmina

V.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto prvostupnika fizioterapije-dječji vojta terapeut prima se kandidat:

 • Martina Jozić, Istrev 89, Drenovci

VI.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto magistar farmacije prima se kandidat:

 • Kristina Đurinović Lončarić, Gornjodravska obala 85, Osijek

VII.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 08. prosinca 2014.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
objavljen u Narodnim novinama br. 127 od 29. listopada 2014. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, primalja

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. od 9.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRIMALJA bit će održano u utorak 16. prosinca 2014. od 10.00 sati u prostoru uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur.broj: 01-9990/14.
U Vinkovcima, 05. prosinca 2014.godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICA IZ NEUROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HEMATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ DJEČJE KIRURGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednog stranog jezika
te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj- i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 17. prosinca 2014. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 05. prosinca 2014. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 27. listopada 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

 • magistar logopedije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), magistar prava (2 izvršitelja), magistar ekonomije (2 izvršitelja), stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (1 izvršitelj), menadžer u zdravstvu (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva ( 33 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (3 izvršitelja), prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (5 izvršitelja), medicinska sestra/tehničar (30 izvršitelja), primalja (2 izvršitelja), zdravstveno-laboratorijski tehničar (6 izvršitelja), fizioterapeutski tehničar (2 izvršitelja)
 • za radno mjesto magistar medicinske biokemije i prvostupnik radiološke tehnologije nije bilo prijavljenih kandidata

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad za odabrane kandidate proslijeđeni su u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci radi daljnjeg postupka, a kandidati čiji zahtjevi budu pozitivno ocijenjeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje telefonskim putem obavijestit će se o datumu početka staža.

Kandidati koji nisu odabrani prema priloženim tablicama mogu podignuti svoju natječajnu dokumentaciju u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove do kraja prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR EKONOMIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1IMREKTOMISLAVMAG.OEC.J. Matasovića 44Vinkovci095/9040-659
091/393-5577
OŽBVKNEDA30.09.2011.5/2006.4,1728.10.2014.DA-
2.ŽIVKOVIĆMAGDALENAMAG.OEC.Tri ruže 25, Andrijaševci092/230-2433OŽBVKNEDA04.03.2014.3/2011.3.0930.10.2014.NEodustala
3PERVANMAJAMAG.OEC.Žrtava fašizma 33, Ivankovo098/9613-537OŽBVKNEDA14.07.2014.5/2009.4.2703.11.2014.DA-
4DUJMIĆSTJEPANMAG.OEC.Ferde Šišića 27, Vinkovci098/130-8797OŽBVKNEDA16.07.2014.5/2009.4.7703.11.2014.NE-
5MALINOVIĆSVJETLANAMAG.OEC.Mitrovićeva 97,Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.11.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NE-
6VRLJIĆMARIJAMAG.OEC.Josipa Kozarca 29, Šiškovci098/137-0938OŽBVKNEDA09.09.2014.//28.10.2014.NEnepotp. dokum.
7BOŽANOVIĆZVONIMIRMAG.OEC.M.A.Reljkovića 125 A, D. N. Selo099/851-6000OŽBVKNEDA30.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PRAVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MATIJEVIĆGORANMAG.IUR.Ante Starčevića 15, Vinkovci098/618-563OŽBVKNEDA19.12.2012.8/2004.2.9331.10.2014.DA-
2.KOMARČIĆGORDANAMAG.IUR.J.J.Strossmayera 292, Vođinci098/977-2899OŽBVKNEDA12.09.2014././03.11.2014.DAodustala
3KORDIĆSTJEPANMAG.IUR.V.Nazora 5, Stari Mikanovci099/810-3234OŽBVKNEDA22.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.
4HOBBOŽANAMAG.IUR.Brčanska 3/1 Vinkovci098/951-2384OŽBVKNEDA02.10.2014.5/2009./30.10.2014.NE-
5BAZINA ANIKIĆIVANAMAG.IUR.J.Dalmatinca 5, (stan 18), Vinkovci099/6737-284OŽBVKNEDA09.07.2007.8/1999.2.5503.11.2014.NEodrađen priprav.staž

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR LOGOPEDIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠUŠAKLUCIJAMAG. LOGOPEDI. B. Mažuranić 39, Vinkovci098/349-254OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4,6431.10.2014.NEodustala

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – STRUČNI SPECIJALIST INŽENJER SIGURNOSTI I ZAŠTITE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠUŠAKLUCIJAStruč.spec. ing.sec.Ohridska 4, Vinkovci098/604-472OŽBVKNEDA22.07.2011.5/2009.3,0030.10.2014.DA-
2ĐOGIĆMATILDAStruč.spec. ing.sec.Gornji Popovac 34, Slunj091/600-6518OŽBVKNEDA10.07.2014.2/20123,2829.10.2014.NE-
3LUČANJOSIPAInženjer sigurnostiMatice Hrvatske 4, Vinkovci098/1899-837OŽBVKDADA29.03.2014./2,0003.11.2014.NEViša stručna sprema

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MIKULIĆŠERLIbacc.med.techn.V.Nazora 48, Andrijaševci098/859-4186OŽBVKNEDA14.04.2014.4/2010.4.1731.10.2014.DA-
2ZOVKONIKOLINAbacc.med.techn.Crkveno 5, Nuštar097/764-5594OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.6628.10.2014.DA-
3MIJETIĆKRISTINAbacc.med.techn.J. Kozarca 43 A, Slakovci095/501-7446OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.4.0928.10.2014.DA-
4BOŠNJAKMATEJAbacc.med.techn.P.Preradovića 148, Slakovci097/631-6674OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.3.528.10.2014.DA-
5DUVNJAKJENNYbacc.med.techn.P.Preradovića 43, Slakovci098/940-3358OŽBVKNEDA14.10.2014.3/2011.3.6428.10.2014.DA-
6JAKŠIĆMAJAbacc.med.techn.Matije Gupca 74, Retkovci095/844-6669OŽBVKNEDA20.10.2014.3/2011.3.4728.10.2014.DA-
7OPAČIĆIVANAbacc.med.techn.Ljudevita Gaja 45, Cerna099/506-8210OŽBVKNEDA28.10.2014.3/2011.3.6131.10.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ZIMONJAUNAbacc.physio.Njivice 3, Vukovar098/915-6632OŽBVKNEDA04.05.2011.9/2002.7.3530.10.2014.DA-
2KUKIĆKSENIJAbacc.physio.Dr.F.Tuđmana 26, Orolik098/190-5160OŽBVKNEDA08.07.2011.4/2007.3.8731.10.2014.DA-
3STRUNJERUŽICAbacc.physio.Čolićeva 109 A, Privlaka098/194-5731OŽBVKNEDA20.09.2013.3/2010.3.9530.10.2014.DA-
4GRBANOVIĆJOSIPbacc.physio.B.Radića 49, Lipovac098/188-9404OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.4.1603.11.2014NE-
5GELOANAbacc.physio.Bosutska obala 19, Nijemci098/965-3642OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.3.9331.10.2014.NE-
6ŽILIĆIVANbacc.physio.Hr.ratnih veterana 8, Darda099/278-1400OŽBVKNEDA30.09.2013.4/2009.4.0903.11.2014.NE-
7HRENOVACMARTINAbacc.physio.M.Gupca 42, Bošnjaci099/859-9291OŽBVKNEDA04.11.2013.3/2010.3.4503.11.2014NE-
8LEKOMATEAbacc.physio.B. Radića 10, Nuštar099/416-8905OŽBVKNEDA05.11.2013.3/2010.3.8329.10.2014.NE-
9MARTINOVIĆMARIObacc.physio.Branimirova ulica 68 A, Slavonski Brod091/253-3599OŽBVKNEDA05.11. 2013.4/2010.3.7430.10.2014.NE-
10LJEVNAIĆMAJAbacc.physio.Slavka Jankovića 12, Vinkovci099/570-3704OŽBVKNEDA20.03.2014.4/2010.4.2929.10.2014.NE-
11NIKOLIĆMIRJANAbacc.physio.Bosanska 48, Vukovar098/913-4920OŽBVKNEDA12.05.2014.5/2009.3.4529.10.2014.NE-
12BABIĆSARAbacc.physio.Paška 67, Osijek095/818-6020OŽBVKNEDA15.04.2014.4/2010.4.1203.11.2014NE-
13POTIHAKATARINAbacc.physio.Školska 66, Vinkovci099/401-3994OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7403.11.2014NE-
14CVIJANOVIĆBILJANAbacc.physio.Ive Andrića 21, Borovo099/733-9959OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7130.10.2014.NE-
15JAREDIĆHRVOJEbacc.physio.Oprisavci099/851-3504OŽBVKNEDA28.05.2014.4/2010.3.8031.10.2014.NE-
16DOMBAJJELENAbacc.physio.Županjska 111/3, Vinkovci097/756-7682OŽBVKNEDA30.06.2014.4/2010.3.3803.11.2014NE-
17SRŠIĆANJAbacc.physio.Ante Starčevića 27, Bizovac098/193-1808OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.4.2930.10.2014.NE-
18MARGETAINESbacc.physio.Ul.Zrinskih 59, N.Gradiška091/918-2417OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.3.8703.11.2014.NE-
19VRANČIĆMARIZELAbacc.physio.K. Tomislava 21 B, Tovarnik099/833-6427OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0931.10.2014.NE-
20GALOVIĆSTJEPANbacc.physio.V.Nazora 15, Županja095/509-3373OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0031.10.2014.NE-
21FILIPOVIĆINESbacc.physio.Školska 71, Štitar098/952-3234OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.9631.10.2014NE-
22CRNKOVIĆMARTINAbacc.physio.Kralja Zvonimira 10, Cerna098/922-8379OŽBVKNEDA25.09.2014.4/2010.3.3731.10.2014.NE-
23ĐANIĆVLATKAbacc.physio.A .G. Matoš 44, Čepindanic.vlatka@gmail.comOŽBVKNEDA29.09.2014.3/2011.4.0629.10.2014.NE-
24BARBARIĆROBERTbacc.physio.Glavna 143 E, Đurđanci098/854-0632OŽBVKNEDA29.09.2014.Nema podatka3.1631.10.2014.NE-
25JANKOVIĆMARKObacc.physio.Šetalište B. Radića 7,Slavonski Brod097/655-2301OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.6131.10.2014.NE-
26TUŠEKVEDRANbacc.physio.Borinačka 29, Jarmina097/647-5605OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.3530.10.2014.NE-
27GLAVAŠJOSIPAbacc.physio.Slavonska 4, Osijek099/721-5040OŽBVKNEDA06.10.2014.3/2011./31.10.2014.NENedostaje prosjek ocjena

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1IŠTAKOVIĆMARTINAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 6, Retkovci097/799-3430OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.5.0003.11.2014.DA-
2KRIŽANACANJAmedicinska sestra /tehničarDr.Franje Tuđmana 19, Stari Jankovci099/670-9702OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.4.2531.10.2014.DA-
3NEDOKLANANAmedicinska sestra /tehničarS.Kopača 5, Cerić095/394-9970OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.3.0003.11.2014.DA-
4BALIĆLORENAmedicinska sestra /tehničarJ.S. Reljkovića 2, Ivankovo099/678-6165OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.5028.10.2014.DA-
5KOBAŠMIHAELAmedicinska sestra /tehničarŽeljeznička 54, Vinkovci091/592-2476OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
6UREMOVIĆLEAmedicinska sestra /tehničarJ.Kosora 27, Vinkovci091/755-6613OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
7DELIĆMARIJANAmedicinska sestra /tehničarM.Gupca 62, Andrijaševci098/951-1544OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2503.11.2014.DA-
8MARTIĆADRIJANAmedicinska sestra /tehničarA.G.Matoša 22, Stari Jankovci099/745-1049.OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
9SPAJIĆBARBARAmedicinska sestra /tehničarB.Jelačića 156, Vinkovci092/194-3848OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
10ŠKRGETNIKOLINAmedicinska sestra /tehničarPotočka 4B, Stari Mikanovci098/927-8281OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
11ZAGORCDOMINIKmedicinska sestra /tehničarA.Hebranga 12, Vinkovci098/966-4977OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
12KOLAKOVIĆMATEAmedicinska sestra /tehničarJoze Ivakića 32, Vinkovci098/9867-038OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0003.11.2014.DA-
13KRISTANAmedicinska sestra /tehničarBana Jelačića 118,097/637-1888OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.5028.10.2014.DA
14VINKOVIĆANAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 270, Bošnjaci095/397-6682OŽBVKNEDA20.06.2013.4/2009.3.0031.10.2014.DA-
15VIDOSAVLJEVIĆTENAmedicinska sestra /tehničarP. Svačića 32, Cerić099/837-4889OŽBVKNEDA25.02.2014.6/2008.2.0031.10.2014.DA-
16ZADKOVIĆKRISTINAmedicinska sestra /tehničarB.Radića 38, Strizivojna031/831-037OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.DA-
17REDLOLJAmedicinska sestra /tehničarB.J.Jelačića 30, Petrovci098/166-3639OŽBVKNEDA25.05.2006.4/2002.5.0003.11.2014.NEOdrađen pripr.staž
18RONČEVIĆJOSIPAmedicinska sestra /tehničarI.B.Mažuranića 14, Vinkovci098/447-171OŽBVKNEDA27.06.2006.4/2002.4.2529.10.2014.NEOdrađen pripr. staž

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRIMALJA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MESARIĆELENAprimaljaBeljska 9, Petlovac097/701-0778OŽBVKNEDA17.06.2014.4/2009.3.5003.11.2014.DA-
2DOLIBAŠIĆMATEAprimaljaViktora Kovačića 12, Slavonski Brod091/8830-980OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5030.10.2014.DA-
3BARIĆANTONELAprimaljaSajmmište 3, Donji Andrijevci099/659-5567OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.NE-
4MILKOVIĆISABELLAprimaljaJ.Mencina 7, Petrinja095/862-4562OŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.3.2529.10.2014.NE-
5BEŠLIĆKATARINAprimaljaZagrebačka 112, Slavonski Brod097/604-3907OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.2531.10.2014.NE-
6VIDIĆKATARINAprimaljaGornja bebrina 99, Rušćica099/373-3511OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – ZDRAVSTVENO-LABARATORIJSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1LUCIĆKATARINAZdrav.lab.teh.J.J.Strossmayera 5B, Vukovar098/872-398OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.2.7530.10.2014.DA-
2ŽIVKOVIĆSLAĐANAZdrav.lab.teh.Ruđera Boškovića 26, Poganovci097/603-9116OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5.29.10.2014.DA-
3PERAKMONIKAZdrav.lab.teh.Osječka 221, Vuka091/738-9170OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.2530.10.2014.DA-
4MIJIĆDENISZdrav.lab.teh.Frankopanska 21b, Osijek095/5734-082OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.25.31.10.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ZULUMOVIĆJOSIPAFizioterapeutski tehničarVl.Gortana 68/1, Vinkovci098/170-2338OŽBVKNEDA27.6.2007.4/2003.4.0030.10.2014.DA-
2ŠIMUNOVIĆANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVladimira Nazora 71,32 221 Marinci092/183-3769OŽBVKNEDA08.06.2011.4/2007.4.5028.10.2014.DA-
3MAJKSNERANAMARIJAFizioterapeutski tehničarSlavka Jankovića 19, Vinkovci097/796-1282OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2529.10.2014.NE-
4OSMANOVIĆKRISTINAFizioterapeutski tehničarZelena 30, Vinkovci091/781-0576OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2503.11.2014.NE-
5VUČKOVIĆLJILJANAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 15, Tompojevci099/338-8400OŽBVKNEDA01.10.2012.1/2011.3.4003.11.2014.NEPrekval.za fizot. teh.
6JOZANOVIĆMAJAFizioterapeutski tehničarM.Gupca 9, Privlaka098/902-7197OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.4.0031.10.2014.NE-
7NOVIĆRENATAFizioterapeutski tehničarB.Radića 30, St.Jankovci095/583-0372OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7530.10.2014.NE-
8PLIVELIĆVALENTINAFizioterapeutski tehničarK.Tomislava, Apševci098/163-0997OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7503.11.2014.NE-
9MENDEŠMARKOFizioterapeutski tehničarSensjkih Uskoka 45, Vinkovci095/591-4716OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.2531.10.2014.NE-
10LAZARJOSIPFizioterapeutski tehničarM.Marulića 14, Darda098/175-6377OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.4.0003.11.2014.NE-
11SALAIANJAFizioterapeutski tehničarBeljska 30, Petlovac099/871-5627OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.3.5003.11.2014.NE-
12DUGONJIĆMARIOFizioterapeutski tehničarJosipa Brunšmida 9, Vinkovci099/687-8536OŽBVKNEDA30.08.2013.4/2009.2.7530.10.2014NE-
13ŠIMUNIĆVANJAFizioterapeutski tehničarBlok V.Nazora 13, Vinkovci098/478-445OŽBVKNEDA23.09.2013.1/2012.4.3028.10. 2014.NEPrekval.za fizot. teh.
14MAJERJOSIPAFizioterapeutski tehničarNikole Tesle 46A, Andrijaševci098/955-4730OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.4.0029.10.2014.NE-
15VUJČIĆANTONIAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 13, Ivankovo032/377-030OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,7530.10.2014.NE
16PERAKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarLJ.Gaja 4, Prkovci098/918-5425OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,5028.10.2014.NE-
17TRBUKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarJ .J.Strossmayera 95, Vođinciatrbuk@gmail.comOŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5029.10.2014.NE-
18GRADAČEKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVinkovačka 27, Jarmina099/516-9918OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
19METEŠEMAFizioterapeutski tehničarV.Cerna 2A, Cerna098/136-5632OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
20PAUSTOVIĆLUKAFizioterapeutski tehničarM. Ivanića 39, Vinkovci095/591-3645OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-
21ŠIMEKROMANAFizioterapeutski tehničarGudovac 177, Gudovacromanasimek1@gmail.comOŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.4.5003.11.2014.NE-
22ŽALACIVANAFizioterapeutski tehničarNikolićeva 11, Strizivojna095/826-2000OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0028.10.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – KUHAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1BEŠKARAŽELJKOkuharH.Kraljeva 76b, Vinkovci098/977-4392OŽBVKNEDA19.06.2002.2/2000.3.0030.10.2014.DAPrekval. za kuhara
2VUJIČIĆZORANkuharB. Radičevića 75A, Vinkovci098/842-703OŽBVKNEDA31.01.2012.2/2010./03.11.2014.DAPrekval.za kuh.
3PULJIĆMATEAkuharKneza Domagoja 72, Cerna098/944-9896OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009./03.11.2014.DA-
4ILIJEVIĆANITAkuharI.K. Sakcinskog 45, Vinkovci091/358-7118OŽBVKNEDA29.06.2012.3/2009.4.3230.10.2014.DA-
5ŠPEHARANAkuharGorjani 163, Ivankovo099/514-6586OŽBVKNEDA20.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
6ADŽIĆKLAUDIJAkuharStjepana Radića 8, Tordinci099/745-1412OŽBVKNEDA21.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
7STANIĆDIMITRIJEkuharJocićeva 37, Pačetin095/197-5114OŽBVKNEDA13.06.2014.3/2011.3.6629.10.2014.NE-
8BALAŠKOVIĆJOSIPkuharGorjani 23, Ivankovo095/829-5100OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.4.0030.10.2014.NE-
9HOBSANJAkuharJ.Ivakića 4A, Rokovci097/618-0183OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.3329.10.2014.NE-
10MARTINOVIĆMARTINAkuharBraće Radića 9, Orolik098/915-6823OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.0031.10.2014.NE-
11NAĐANTONIOkuharI.G.Kovačića 5, Orolik099/788-3596OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.2.3331.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
13BOŠNJAKBOJANAkuharKolodvorska 32, Ostrovo099/515-8089OŽBVK/////31.10.2014.NENedostaje dokumentacija kojom potvrđuje kvalifikaciju
14GLJIVAMAGDALENAPomoćni kuhar i slastičarF.Tuđmana 66, Orolik091/325-0600OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009.4.0030.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
15ANTOLMIRELAfrizerDžanića Karle 4, Vinkovci095/538-2264OŽBVKNEDA///30.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MENADŽER U ZDRAVSTVU

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MALINOVIĆSVIJETLANAMag.oec.Mitrovićeva 97, Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju
2LAUŠEVIĆMAJAMag.oec.Vijenac Petrove gore 3, Osijek095/825-3983OŽBVKNEDA29.09.2014.5/2009.4.5403.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABARATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠKARICAANABacc.med-lab.dijagnostikeDon Ivane Škarice 1, Kostanje095/508-5833OŽBVKNEDA09.09.2014.3/2011.4.3703.11.2014.NEodustala
2TOMAŠMATEABacc.med-lab.dijagnostikePut vezike 14, Krilo Jesenice095/512-1205OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0003.11.2014.NEodustala

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ILIČIĆMARIOMag.ing.comp.Matije Gupca 229,Posavski Podgajci098/903-5726OŽBVKNEDA02.07.2012.5/2007.3.4703.11.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8540/14
U Vinkovcima, 27. listopada 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž) -2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-3 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 5. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 6. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

 7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOŠKE ANATOMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz patološke anatomije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 8. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 9. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)-6 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 10. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-DJEČJI VOJTA TERAPEUT (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, važeći certifikat (licenca) za Dječjeg Vojta terapeuta

 11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-9 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij farmacije, položen stručni ispit

 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 3. PRIMALJA (m/ž) – 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola-primaljski smjer, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta za koja je uvjet VSS, a za radna mjesta kod kojih je uvjet VŠS i SSS održat će se pismeno testiranje iz informatike i struke. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete i obvezno navesti da li je na određeno ili neodređeno vrijeme ili na oba kod radnog mjesta medicinska sestra)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKi UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8485/14
U Vinkovcima, 24. listopada 2014. godine

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

 1. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 2. Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 4. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
 5. Magistar ekonomije-VSS, 2 izvršitelja
 6. Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite-VSS, 1 izvršitelj
 7. Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
 8. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 33 izvršitelja
 9. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
 10. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 3 izvršitelja
 11. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 12. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 30 izvršitelja
 13. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
 14. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
 15. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
 16. Kuhar-SSS, 4 izvršitelja

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
objavljenog 09. svibnja 2014. godine u Narodnim novinama br. 57.

Nakon provedenog natječajnog postupka u radni odnos primaju se kandidati:

Na određeno vrijeme na poslove doktor medicine (2 izvršitelja):

 • ANDREA KRESIĆ, dr. med.
 • IVANČICA GOLUBOVIĆ, dr. med.

Na neodređeno vrijeme na poslove doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj):

 • MAJA PAJTLER, dr. med., spec. psih.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

 • NINO PEHAR, bacc. med. techn.

Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

 • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bacc. med. techn.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj):

 • ANDREA MARIN, bacc. lab. diagn.

Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj):

 • MARTINA JOZIĆ, bacc. physioth.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj):

 • MARIJA ŠEBALJ, bacc. radiol. techn.

Na neodređeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

 • MARIJA NOVALIĆ
 • OLIVERA ŠIBALIĆ
 • ANDREA VUICA
 • SANJA BEGOVIĆ

Na određeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

 • BLAŽENKA ČAČIĆ
 • ANDREA GAVRAN
 • EDITA JARIĆ
 • SUZANA KUZIĆ

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG 09. svibnja 2014. godine

u Narodnim novinama br 57 za radno mjesto doktor medicine i doktor medicine specijalist psihijatrije.

Na radno mjesto doktor medicine (2 izvršitelja) primljeni su kandidati: ANDREA KRESIĆ iz Vinkovaca i IVANČICA GOLUBOVIĆ iz Vinkovaca.

Na radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije primljena ja dr. med.MAJA PAJTLER,spec.psih.

Za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, doktor medicine specijalist urologije, doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, magistar logopedije i magistar medicinske biokemije nema primljenih kandidata.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST

Vezano uz rang listu kandidata koji su se prijavili na javni natječaj (od 23.04. do 02.05.2014.) za prijem na pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije došlo je do promjene u listi prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

Kandidat Krolo Goran koji je kao 5. uvršten u listu prvenstva povukao je svoju prijavu, odnosno odustao od obavljanja pripravničkog staža u našoj ustanovi. Umjesto njega na 5. mjesto uvršten je kandidat Brkić Martina, a na 6. mjestu liste sada se nalazi kandidat Junušić Marija.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST

I.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radno mjesto doktor medicine na određeno vrijeme da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u ponedjeljak 02. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

II.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta doktor medicine specijalist urologije i doktor medicine specijalist psihijatrije da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

III.

U svezi oglasa za stručno osposobljavanje za rad koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala 23. travnja 2014. godine, obavještavamo kandidate koji nakon zaključenja oglasa nisu uvršteni u listu prvenstva kandidata da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci (kontakt osobe: gđa Jela Šijačić i gđa Marina Artuković).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-4394/14
U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 04. lipnja 2014. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 23. travnja 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

 • Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj), magistar psihologije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva (24 izvršitelja), prvostupnik radiološke tehnologije (4 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (6 izvršitelja), prvostupnik radne terapije (1 izvršitelj), medicinska sestra-tehničar (15 izvršitelja)
 • Za radno mjesto magistar logopedije i primalja nije bilo prijavljenih kandidata

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MARJANOVIĆMARTINABacc.med.techn.OŽBVKNEDA23.9.13.3/2010.3,80525.04.2014.DA-
2.BESEKIVONABacc.med.techn.OŽBVKNEDA16.10.13.3/2010.3,56125.04.2014.DA-
3FILIPOVIĆIVANABacc.med.techn.OŽBVKNEDA05.11.13./20103,46325.04.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.BARIĆMATEJABacc.therap.occup.OŽBVKNEDA24.9.133/2010.3,65930.04.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.PETOJEVIĆDUŠANBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA17.7.13.3/2010.3,59528.04.2014.DA-
2.GOLUBIČIĆTOMISLAVBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA22.10.13.3/2010.3,58124.04.2014.DA-
3DAVIDOVIĆNEVENBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA28.11.13.4/2009.3,27930.04.2014.DA-
4.KNEZOVIĆ MATEDipl.ing.el.OŽBVKNEDA30.6.09.11/19982,4325.04.2014NEnema str. kvalif., položen str. ispit iz cest. prometa

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.KRPANIVANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA11.10.11.3/2008.4,25828.04.2014.DA-
2.BOŠKOVIĆSTEFANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA15.03.12.4/2008.4,21902.5.2014.DA-
3.KRALJEVIĆTIHANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA03.05.12.2/2010.7,7525.04.2014DA-
4.KURTEŠMONIKABacc.Physioth.OŽBVKNEDA02.07.12.4/2008.3,93525.04.2014.DA-
5KROLO GORANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,32328.04.2014.DA-
6.BRKIĆMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,00028.04.2014.DA-
7JANUŠIĆMARIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.4,16125.04.2014NE-
8.BEKANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.3,74202.5.2014.NE-
9.BOŽIČKOVIĆBORISBacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.11.12.3/2009.4,35525.04.2014NE-
10.BLAŽEVIĆFILIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA29.01.13.4/2009.4,16229.04.2014.NE-
11.JOZIĆMIRANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA01.02.13.4/2009.3,48429.04.2014.NE-
12ČULJAKMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA07.02.13.4/2009.3,77428.04.2014.NE-
13.SESARJOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA22.04.13.4/2009.3,45228.04.2014.NE-
14.GALIĆIDABacc.Physioth.OŽBVKNEDA14.05.13.6/2007.3,23529.04.2014.NE-
15.LOVAKOVIĆZLATKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA10.09.13.4/2009.3,80630.04.2014.NE-
16.MANDURIĆDOMAGOJBacc.Physioth.OŽBVKNEDA12.09.13.4/2009.3,58128.04.2014.NE-
17.STRUNJERUŽICABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.09.13.3/2010.3,95729.04.2014.NE-
18.VINCETIĆLUCIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA25.09.13.4/2009.4,55329.04.2014.NE-
19.BATRACIVANBacc.Physioth.OŽBVKNE DA26.09.13.4/2009.3,16130.04.2014.NE-
20.MAŽARKREŠIMIRBacc.Physioth.OŽBVKNEDA26.09.13.4/2009.3,12929.04.2014.NE-
21.LUKIĆVANJABacc.Physioth.OŽBVKDA26.09.13.3/2010.4,00030.04.2014.NE-
22.GRBANOVIĆ JOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.4,16129.04.2014.NE-
23.GELOANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.3,93525.04.2014NE-
24.OSREČKIANDREABacc.Physioth.OŽBVKNEDA30.09.13.3/20103,48425.04.2014.NE-
25.BARIĆANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.4,06530.04.2014.NE-
26.MIJIĆMAGDALENABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,72430.04.2014.NE-
27.TKALČECDAVIDBacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,65629.04.2014.NE-
28.HRENOVACMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,45224.04.2014.NE-
29.BABIĆMATEJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,41928.04.2014.NE-
30.AMSDARIABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,12928.04.2014.NE-
31.KRAJINAMARKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,87524.04.2014NE-
32.LEKOMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,83928.04.2014.NE-
33.MAJERDALMATINOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,77429.04.2014.NE-
34.TIKVIĆSUZANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,71029.04.2014.NE-
35.MAMUZIĆKRISTIJANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,29028.04.2014.NE-
36.PETRIČEVIĆSILVIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.4/2010.3,67729.04.2014.NE-
37.MACURADEJANABacc.Physioth.OŽBVKNE DA18.03.14.4/2010.3,81328.04.2014.NE-
38.DOBRIJEVIĆALJOŠABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.6/2008.3,41925.04.2014NE-
39.LJEVNAIĆMAJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.03.14.4/2010.4,29029.04.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.ŠURANMARIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA04.9.03.4/1999.3,2529.04.2014.DA-
2.BAREŠIĆMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA24.6.09.4/2005.5,0029.04.2014.DA-
3.ŽDERIĆVANJAMED.SESTRAOŽBVKNE DA24.6.09.4/2005.3,7528.04.2014.DA-
4.KNEŽEVIĆHRVOJEMED.SESTRAOŽBVKNE DA11.6.10.4/2006.3,0028.04.2014.DA-
5.MESIĆ ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA8.6.11.4/2007.25.04.2014.DA-
6.KRPAN ENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014DA-
7.NESTOROVIĆKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2528.04.2014.DA-
8.STAŽIĆ SINKOVIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014.DA-
9.GRBAVACANTONIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,0029.04.2014.DA-
10.JURIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,7528.04.2014.DA-
11.BARIĆSANJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014.DA-
12.CESARANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014DA-
13.LOVRIĆLEONELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5024.04.2014DA-
14.OZDANOVAC ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2525.04.2014DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 27. 06.2013
15.JUKIĆ ROHAČEKDIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2530.04.2014.DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 09. 01.2014
16.TOMIĆTAJANAMED. SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,0024.04.2014.NE-
17.BALIĆLORENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,5028.04.2014.NE-
18.DELIĆMARIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.472009.3,2528.04.2014.NE-
19.DRAGAŠŽANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2530.04.2014.NE-
20.GAZIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
21.KOBAŠMIHAELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
22KUJADINKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2524.04.2014NE-
23.ZOVKOMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2528.04.2014.NE-
24.BAKOŠMATEJMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
25.BALOGSTJEPANMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
26.KOLAKOVIĆMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
27MARTIĆADRIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
28.RAIČIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
29SORČIKMIRJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
30.SPAJIĆBARBARAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
31ŠKRGETNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
32.ZAGORCDOMINIKMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
33.GRAOVACDARIOMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7525.04.2014.NE-
34GVOZDENIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7524.04.2014NE-
35.MARASANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7530.04.2014.NE-
36.ŠIMIĆIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7528.04.2014.NE-
37.SAMBOLEKSANDRAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7502.5.2014.NE-
38.KRIST ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,5025.04.2014.NE-
39.NIKOLIĆDEJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA17.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
40.VINKOVIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA20.6.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
41.BILOBRKNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.8.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
42.VIDOSAVLJEVIĆTENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA25.2.14.5/2008.2,0024.04.2014NE-
43.MARKOVIĆVERONIKAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.25.04.2014NENema svjed.I,II,III i IV razred
44.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
45.RONČEVIĆJOSIPAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.6.06.4/2002.4,2525.04.2014NEPOLOŽ.STR. ISPIT ZA FIZ. TEHN.
46MATOŠALEKSANDARMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.5.02.4/1998.5,0024.04.2014NEODRAĐEN PR. STAŽ ZA VIŠ.FIZIOT.
47.KOZARACANDREJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.3,5029.04.2014NEPORODILJ. DOPUST
48.VIDULINMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEPORODILJ. DOPUST
49.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
49.ĐURAŠEVIĆMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEODUSTALA OD STAŽA

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PSIHOLOGIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 KRALJEVIĆ TEA MAG.PSYCH. -- OŽBVK NE DA 10.09.13. 5/2008. 4,8 29.04.14. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 MIJAKIĆ MARIJA Dipl.ing.med.biok. -- OŽBVK NE DA 10.10.13. 11/2002. 3,65 25.04.14. DA -
2 ANDRIN KRISTINA Mag.chem. -- OŽBVK NE DA 7/2005. 1/2011. 4,0 29.04.2014. NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ILIČIĆ MARIO MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 02.7.12. 5/207 3,471 02.05.14. DA -
2 BOBIĆ IGOR MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 07.10.13. 7/2006 3,789 29.04.14. NE -
3 BOŽIĆ MARKO MAG.INFORMAT. -- OŽBVK NE DA 16.10.12. 6/2006 2,95 29.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
4 BENJAK DANIJEL MAG.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 27.9.13. 6/2007 4,579 30.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
5 KNEZOVIĆ MATE DIPL.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 30.6.09. 11/1998 2,43 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
6 NOVALIĆ MISLAV ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 06.6.07. - - 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
7 VUKOV ALEKSANDAR ING.EL. -- OŽBVK NE DA 20.3.14. 10/2004 6,86 30.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

O B A V I J E S T

o izmjenama u tekstovima natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 01-3761/14 od 06. svibnja 2014.) i određeno vrijeme (Ur. broj: 01-3760/14 od 06. svibnja 2014. godine)u pogledu testiranja kandidata više i srednje stručne spreme. Testiranje za višu i srednju stručnu spremu održat će se iz informatike i struke (izbacuje se testiranje iz engleskog jezika).

Slijedom navedenoga u tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

„ Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod red. br. 6., 7., 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

U tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

„Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1. i 2., a za radna mjesta pod red. br. 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

Oba natječaja objavit će se u Narodnim novinama broj 57 od 09. svibnja 2014. godine .

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3761/14
U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 7. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE(m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 8. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod rednim brojem 6., 7. , 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3760/14
U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE (m/ž)- 2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. MAGISTAR LOGOPEDIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen diplomski sveučilišni studij Logopedija, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., a za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3340/14
U Vinkovcima, 22. travnja 2014. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar psihologije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 24 pripravnika
 • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 pripravnika
 • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 6 pripravnika
 • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 3 pripravnika
 • Prvostupnik radne terapije-VŠS, 1 pripravnik
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 4 pripravnika
 • Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 15 izvršitelja
 • Primalja-SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-616/1/14
U Vinkovcima, 27. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove administratora prima se kandidat:

 • Vesna Matozan, J. Lovretića 42a, Vinkovci
Na poslove spremačice, u radni odnos na određeno vrijeme prima se kandidat:
 • Kristina Kalaica , A. Stepinca 102, Vinkovci

II.

Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-616/14
U Vinkovcima, 22. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se slijedeći kandidati:

 • Melisanda Dragun , Zvonarska 46, iz Vinkovaca
 • Matija Radičev, Ohridska 14, iz Vinkovaca

Na poslove medicinske sestre/tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme primaju se slijedeći kandidati:

 • Mihaela Šušnjar,V. Nazora 1, Ivankovo
 • Matea Džalto,Kolodvorska 69, Cerna
 • Josipa Jakšić ,K. Petra Krešimira 12B, Otok
 • Helena Vrapčenjak,Vinkovačka 5, Stari Mikanovci
 • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
 • Mario Totić, Velika Cerna 55, Cerna

Na poslove prvostupnika fizioterapije, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Ivana Brkljačić, Otona Kučere 3, Vinkovci

Na poslove farmaceutskog tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Ivana Levaković, Eugena Kvaternika 95, Retkovci

Na poslove prvostupnika¸medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Mario Balta, Vinogorska 56, Slavonski brod

II.

Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske I opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-548/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Valerija Mišetić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Valerija Mišetić,
 2. Pristupnik TijanaPandurović,
 3. Pristupnik Tihana Galić,
 4. Pristupnik Dunja Klepo,
 5. Pristupnik Zvonimir Rašić,
 6. Pristupnik Stjepan Kelčić,
 7. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 8. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 9. Dosje,
 10. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-548/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-547/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
Mihaela Matić Jelić, dr. med.
Tihana Galić, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Mihaela Matić Jelić,
 2. Pristupnik Tihana Galić,
 3. Pristupnik Stjepan Kelčić,
 4. Pristupnik Tijana Pandurović,
 5. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 7. Dosje,
 8. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-547/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-546/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Ivan Marojević, dr. med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivan Marojević,
 2. Pristupnik Maja Čosić,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-546/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-545/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Vinka Lesandrić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Vinka Lesandrić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-545/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-544/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Sanja Stojanović, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Sanja Stojanović,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-544/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
U Vinkovcima, 21. siječnja 2014. godine

OBAVIJEST

Na temelju javnog natječaja objavljenog u „ Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje iz informatike za radno mjesto administrator održati u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto spremačica održat će se intervju (razgovor) u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
U Vinkovcima, 13. siječnja 2014. godine

OBAVIJEST

Na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje za radna mjesta medicinska sestra /tehničar i prvostupnik sestrinstva održati u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za radno mjesto prvostupnik fizioterapije održati će se pismeno testiranje u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Testiranje će se provesti u okviru znanja, vještina i kompetencija za navedena radna mjesta.

Za radno mjesto farmaceutski tehničar održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Na testiranje i intervju kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8947/13
U Vinkovcima, 10. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OPĆE KIRURGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ HISTOPATOLOGIJE)
 • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine, odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 30. prosinca 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8800/13
U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 2 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za farmaceutskog tehničara, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 6. ADMINISTRATOR (m/ž) - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - SSS, završena srednja škola (ekonomska, upravna ili gimnazija), radno iskustvo 1 godina.
 7. SPREMAČICA - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - završena osnovna škola

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike. Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi ( za radno mjesto pod red. br. 7-svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, za radna mjesto pod red. br. 4., 5. i 6. svjedodžbe od I, II, III i IV razreda srednje škole, za radna mjesta pod 1., 2. i 3. diplomu o završenoj višoj školi)
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija (za radna mjesta pod red.br. 1., 2. i 3.)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje i intervju(za radna mjesta pod red. br. 1.-6.), a za radno mjesto pod rednim br. 7 intervju. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur: 01-8836/13
U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za izbor
šest specijalizanata iz hitne medicine

I.

Poništava se Natječaj za izbor šest (6) specijalizanata iz hitne medicine, koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-8048/13 u Večernjem listu dana 08. studenoga 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Ur. broj: 01-8433/13
U Vinkovcima, 20. studenoga 2013. godine

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

Na temelju javnog natječaja za radno mjesto pomoćnik sanacijskog upravitelja za pravne poslove, objavljenom u „Narodnim novinama“ br. 129/2013 od 25. listopada 2013. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web-stranici Ministarstva zdravlja i Opće županijske bolnice Vinkovci, ovim putem obavještavamo kako će se pismeno testiranje za kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja održati u petak 29. studenoga 2013. godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Podaci o sadržaju i načinu testiranja te pravni izvori testiranja za navedeno radno mjesto

Testiranje se sastoji od:

 • a) pismene provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
  Literatura:
  1. Zakon o parničnom postupku (Nar.nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08-Odluka USRH, 123/08-ispr., 57/11, 148/11-proč.tekst, 25/13 i 28/13)
  2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Nar.nov., br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13
 • b) pismena provjera poznavanja engleskog jezika
 • c) pismena provjera znanja rada na računalu

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8048/13
U Vinkovcima, 06. studenoga 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 23. studenoga 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 5. listopada 2013. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. listopada 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

 • mag.iur. (3 izvršitelja), mag.oec. (3 izvršitelja), diplomirani inženjer informatike (1 izvršitelj)

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 RAC BUCONJIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 12.12.08. 10/1998 2,48 23.10.13. DA -
2 BOŠNJAK MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 10.10.12 5/2007 4,00 22.10.13. DA -
3 MRĐA MELITA med.iur OŽBVK NE DA 26.11.12. 6/2006 3,13 24.10.13. DA -
4 BAŠIĆ ANA MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 23.11.12. 11/2001 2,71 22.10.13. NE -
5 KIŠ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 17.12.12. 7/2005 3,04 25.10.13. NE -
6 ČEREVIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 11.4.13. 6/2006 3,21 25.10.13. NE -
7 GLUVAKOVIĆ SONJA med.iur OŽBVK NE DA 25.9.13. 8/2005 3,53 24.10.13. NE -
8 HRGOVIĆ TEA med.iur OŽBVK NE DA 2.10.13. 5/2008 - 25.10.13. NE -
9 PRGIĆ JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 31.5.10. 9/2001 2,72 21.10.13. NE ne ispunjava form.prav.uvjete-odrađen prip.staž
10 KEDAČIĆ-DOMINKOVIĆ SANJA med.iur OŽBVK NE DA 30.08.07. 7/2000 2,62 24.10.13. NE -ne ispunjava form.prav.uvjete (više od 1 god. rad.staža u struci)
11 KRAJINOVIĆ DANIJEL med.oec OŽBVK NE DA 06.7.12. 6/2006 2.455 25.10.13. DA -
12 JANJIĆ IVANA med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 5/2008 4,18 25.10.13. DA -
13 SALABA TIHANA med.oec OŽBVK NE DA 08.7.13. 5/2008 4,09 22.10.13. DA -
14 MUSTAPIĆ DALIBOR med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 6/2007 3,90 25.10.13. NE -
15 PLAŠĆ INES med.oec OŽBVK NE DA 15.7.13. 6/2007 3,54 25.10.13. NE -
16 JURUŠIĆ IRENA med.oec OŽBVK NE DA 11.7.13. 5/2008 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
17 MATIN IDA med.oec OŽBVK NE DA 09.9.13. 5/2008 3,95 24.10.13. NE -
18 RADANOV JELENA med.oec OŽBVK NE DA 10.9.13. 8/2005 3,59 25.10.13. NE -
19 PAUKOVIĆ NIKOLA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 5/2008 -(nije priložio prosjek ocjena) 25.10.13. NE -
20 JOVANOVAC ŽELJKA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 6/2007 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
21 JURIĆ MARIJA med.oec OŽBVK NE DA 26.9.13. 6/2007 4.45 22.5.13. NE -ne ispunjava formalne uvjete (nema 30 dana u kontinuitetu na HZZ-u, prijav.16.10.13.)
22 NOVALIĆ MISLAV Inženjer računarstva OŽBVK NE DA 06.06.07. 6/2001 - 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav. uvjete (VŠS)
23 MIJAKIĆ DAVOR dipl.inž.elektrotehnike OŽBVK NE DA 2010. - 3,58 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav.uvjete (dipl.inž.elektr.)

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj:01-7674/13
U Vinkovcima, 23. listopada 2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 1. POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA PRAVNE POSLOVE
  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
Mandat pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove traje od dana stupanja na snagu Odluke o njegovom imenovanju te dvije godine nakon stupanja na snagu Odluke o završetku sanacije zdravstvene ustanove.

U v j e t i radnog mjesta:

 • magistar /magistra prava (mag.iur.) sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ( VII stupanj stručne spreme) ili stečena VSS prema ranije važećim propisima
 • tri godine radnog iskustva u struci
Prednost imaju kandidati s položenim pravosudnim ispitom.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, preslik domovnice, preslik diplome kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za ovo radno mjesto,preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji su ga položili), uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „ za natječaj za pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove.“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-7523/2013
U Vinkovcima, 16. listopada 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 1. Magistar/magistra prava (mag.iur.)-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
 2. Magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)- sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
 3. 3. Diplomirani inženjer informatike-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 1 izvršitelj

Uvjeti : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VSS ( koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 1. zamolba
 2. kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 3. domovnica (preslika)
 4. diploma o završenoj stručnoj spremi ( preslika)
 5. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija
 6. preslika osobne iskaznice
 7. Izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu)
 8. presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za predaju prijava:
8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/620.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur: 01-5447/13
U Vinkovcima, 30. iurpnja 2013. godine

Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za zaposlenje na određeno vrijeme
za radno mjesto spremačica

I.

Poništava se Natječaj za zaposlenje na određeno vrijeme za radno mjesto spremačica –pet (5) izvršitelja , koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-4934/13 u Narodnim novinama br 91 od 17. iurpnja 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-4934/13
U Vinkovcima, 15. iurpnja 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. SPREMAČICA - pet (5) izvršitelja

U v j e t : završena osnovna škola
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za spremačicu“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Broj:01-4615/2013
U Vinkovcima, 02. iurpnja 2013. godine

VODITELJIMA ODJELA

- SVIMA -

PREDMET: Organizacija radnog vremena ustanove u razdoblju od 01.iurpnja 2013 - 31. kolovoza 2013. obavijest dostavlja se

Sukladno članku 11. Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ("Narodne Novine" RH broj 87/02. i 09/03.) i članka 7. Pravilnika o radnom vremenu ustanove, radno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci određuje se s početkom u 7:00 sati i završava u 15:00 sati.

Raspored radnog vremena u smjenskom radu, dežurstvu i pripravnosti ostaje prema dosadašnjem rasporedu.

Voditelji odjela odgovorni su za provedbu organizacije radnog vremena prema navedenom rasporedu.

Odluka o radnom vremenu u .pdf obliku

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 12. lipnja 2013. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 20. svibnja 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

 • medicinska sestra-tehničar (30 izvršitelja),
 • primalja (1 izvršitelj),
 • fizioterapeutski tehničar (1 izvršitelj),
 • prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj),
 • prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj)

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati-zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 20. svibnja 2013., Ur.br: 01-3540/2013)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 GJOKAJ ANITA med.iur OŽBVK NE DA 21.5.01. 4/1997 4,00 24.5.13. DA -
2 KURTEŠ MONIKA med.iur OŽBVK NE DA 24.6.08. 4/2004 4,00 28.5.13. DA -
3 SESAR JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 24.6.09. 4/2005 4,50 31.5.13. DA -
4 LUKIĆ IVONA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,25 23.5.13. DA -
5 ZDEŠIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 5,00 22.5.13. DA -
6 ČALIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,50 23.5.13. DA -
7 KOŠKI AFRODITA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 23.5.13. DA -
8 JURIŠIĆ DARIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
9 CERANČEVIĆ KRISTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
10 SMOLČIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 22.5.13. DA -
11 ĆURIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 24.5.13. DA -
12 PRIPUŽIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,75 21.5.13. DA -
13 MILIĆ TENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. DA -
14 DAMJANOVIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 22.5.13. DA -
15 ANIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.513. DA -
16 PASTULOVIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
17 ČULJAK NIKOLINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
18 BRADARIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 21.5.13. DA -
19 BRDAR ANTONIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
20 DALIĆ VEDRANA med.iur OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 3,25 22.5.13. DA -
21 KORDIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
22 BIČANIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
23 ŽIVKOVIĆ ZDENKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 24.5.13. DA -
24 VIDOŠ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 28.6.12.
25 DOMITROVIĆ ŽANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 3.7.12.
26 TOPIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
27 KIŠ TIHANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
28 VRTARIĆ MAŠA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
29 BAREŠIĆ ZRINKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
30 MIŠIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 31.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
31 TROHA MIRNA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 27.5.13. NE Prijava na HZZ 13.2.13.
32 MIJIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 5/2007 2,75 22.5.13. NE -
33 LOVRIĆ MIRNA med.iur OŽBVK NEDA 15.6.12. 4/2008 2,75 24.5.13. NE -
34 BROČIĆ MIHAELA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,75 28.5.13. NE -
35 KARALIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,50 21.5.13. NE -
36 KRPAN ENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
37 NESTOROVIĆ KATARINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
38 GRBAVAC ANTONIA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,00 24.5.13. NE -
39 BOŽIĆ DANIJELA med.iur OŽBVK NE DA 21.8.12. 1/2011 4,50 22.5.13. NE -
40 STEVANOVIĆ DEJANA med.iur OŽBVK NE DA 10.09.12. 1,6/2011 3,75 28.5.13. NE -
41 ZEKO STIPO med.iur OŽBVK NE DA 02.2.12. 2/2010 3,00 23.5.13. NE Ima položen stručni ispit za med. tehničara
42 BIČANIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 4,25 20.5.13. NE Primljena u DZ
43 KRESIĆ SANDRA med.iur OŽBVK NE DA 30.6.06. 4/2002 4,00 21.5.13. NE Primljena u DZ
44 LUKIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 23.5.05. 4/2001 5,00 28.5.13. NE Ima položen stručni za prvostupnika rtg
45 RONČEVIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 7.6.06. 4/2002 4,25 27.5.13. NE Ima položen stručni ispit za fizioterapeuta i ne ispunjava uvjete sa HZZ jer je zaposlena od 6.5.13.
46 BRANDIĆ IVA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 03.9.07. 4/2003 3,00 23.5.13. DA -
47 OSREČKI ANDREA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 4,25 23.5.13. NE -
48 CULEJ MAGDALENA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,50 03.6.13. NE Zamolba poslana poštom 31.5.13.
49 ILIĆ ANTONIO Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,00 31.5.13. NE -
50 MAJKSNER ANAMARIJA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 21.5.13. NE -
51 GRADEČAK KRISTINA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.5.13. NE -
52 TUSTANOVSKI ANA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. NE -
53 GARVANOVIĆ-MILAŠINOVIĆ KATARINA primalja OŽBVK NE DA 22.1.10. 5/2005 3,00 21.5.13.DA -
54 SENJAN MIRNA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. NE -
55 LEŽAJIĆ VALENTINA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,25 29.5.13. NE -
56 VINKOVIĆ GORAN Ing.med.radiol. OŽBVK NE DA 17.10.12. 3/2009 4,093 23.5.13. DA -
57 STOJANOVIĆ INES VMS OŽBVK NE DA 26.11.12. 3/2009 4,128 28.5.13. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku


OBAVIJEST U SVEZI RANG LISTE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD u 2013. godini.

S obzirom da smo 18. 06. 2013. zaprimili izjavu kandidatkinje Matee Mišić (30. na rang listi ) o odustajanju od pripravničkog staža u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, te zaprimili obavijesti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci o negativnoj ocjeni zahtjeva za kandidate Josipa Sesara i Moniku Kurteš (2. I 3. na rang listi), na listu prvenstva pripravnika umjesto navedenih kandidata uvršteni su slijedeći kandidati sa rang liste po pravu prvenstva:

 • 28. TROHA MIRNA, medicinska sestra
 • 29. LOVRIĆ MIRNA, medicinska sestra
 • 30. BROČIĆ MIHAELA, medicinska sestra

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj:01-3540/2013
U Vinkovcima, 20. svibnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 1 izvršitelj
 2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 30 izvršitelja
 3. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 4. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 5. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj
 6. Primalja-SSS, 1 izvršitelj

U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnicu
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole), odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

10 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349-618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

VODITELJIMA ZDRAVSTVENIH ODJELA – S V I M A

Vezano uz potrebu upoznavanja svih radnika ustanove o provedenoj obvezi imenovanja osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika sukladno članku 130. Zakona o radu, te osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom sukladno članku 127. Zakona o radu, obavještavamo Vas da je ravnatelj svojom odlukom broj: 01-4739/2005. od 21. rujna 2005. godine imenovao TOMISLAVA BERTOVIĆA, mag.iur., voditelja Službe za pravne, kadrovske i opće poslove za osobu koja je u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika, te za zastupanje poslodavca u postupku ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj:01-2630/2013
U Vinkovcima, 11. travnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 2. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
 3. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj

U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnicu
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-2397/13
U Vinkovcima, 03. travnja 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR (m/ž)- sedam (7) izvršitelja

U v j e t za radno mjesto -IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnih zdravstvenih djelatnika.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru “.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1820/2013
U Vinkovcima, 11. ožujka 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj ustanove donosi

ODLUKU
o poništenju dijela oglasa za prijem na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa

I

Poništava se oglas broj 01-839/2013, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Područna služba Vinkovci u trajanju od dana 07. veljače 2013. do 15. veljače 2013. godine, za radna mjesta pod. rednim brojem 2. medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja i pod rednim brojem 7. primalja-SSS, 1 izvršitelj

II

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-839/2013
U Vinkovcima, 05. siječnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 14 izvršitelja
 2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja
 3. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 2 izvršitelja
 4. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
 6. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 7. Primalja-SSS, 1 izvršitelj
 8. Laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Rok za predaju prijava:
8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-469/13
U Vinkovcima, 21. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Damir Troha, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Damir Troha, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-469/13 od dana 21. siječnja 2013. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-49/13
U Vinkovcima, 03. siječnja 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o dopunskom odobrenju Plana specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-4, od dana 21. prosinca 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 14. siječnja 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9633/12
U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Vlatka Drašković, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnica Vlatka Drašković, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9633/12
U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hitne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Krešimir Golubović, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Krešimir Golubović, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8939/12
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
 • ČETIRI(4)SPECIJALIZANTA /ICU IZ HITNE MEDICINE
 • DVA SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 19. prosinca 2012. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Dalibor Matijević, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Dalibor Matijević, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
Antun Šumanovac, dr. med. i
Krešimir Majdančić, dr. med.

II

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Antun Šumanovac, dr. med.
 2. Pristupnik Krešimir Majdančić, dr.med.
 3. Pristupnik Milijana Danilović, dr.med.
 4. Pristupnik Damir Troha
 5. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Bojan Puzić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
 2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
 3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Bojan Puzić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
 2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
 3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Iva Elez, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Iva Elez, dr. med.
 2. Pristupnik Mihaela Matić Jelić, dr.med.
 3. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Josip Jelić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Josip Jelić, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Gabrijela Holik, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Gabrijela Holik, dr. med.
 2. pristupnik Branka Burčul Daničić, dr.med.
 3. pristupnik Sanja Rupčić, dr.med.
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 1. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
 2. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 3. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
 4. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 5. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
 6. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 7. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
 8. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 9. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
 10. ČETIRI (4) SPECIJALIZANTA/ICE IZ HITNE MEDICINE
 11. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije
  (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika
 • drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i
  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
  iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu:
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu,
zaključno dana 01. prosinca 2012. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom,
a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
 2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
 2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-3788/2012
U Vinkovcima, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ (m/s)
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. POMOĆNIK OBDUCENTA - 1 izvršitelj
  u Odjelu za patologiju i citologiju

Uvjet: IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis i zvornik ili ovjerenu presliku: domovnice, diplome o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad (licenca), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete održat će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Kandidati ću o roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-3351/2012
U Vinkovcima, 03. svibnja 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

O G L A S
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 33 izvršitelja
 2. Fizioterapeutski tehničar/ka - SSS, 15 izvršitelja
 3. Prvostupnik fizioterapije - VŠS, 7 izvršitelja
 4. Primalja - SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS do 25 godina života i nezaposlene osobe VŠS do 29 godine života prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje stručnog ispita odnosno za obavljanje poslova radnog mjesta
 • s radnim iskustvom izvan zvanja

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-834/1/12
U Vinkovcima, 01. veljače 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz urologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Josip Jelić, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Josip Jelić, dr. med.,
 2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-834/1/10 od dana 01. veljače 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9503/1/11
U Vinkovcima, 22. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N. N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE - 2 izvršitelja u odjelu za hitni prijem

Uvjet: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-životopis, preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom Ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.
Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8374/1/11
U Vinkovcima, 15. studenoga 2011. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2011. godinu, klasa: 131-01/11-01/126, ur. broj: 534-07-2-2/3-11-2, od dana 7. lipnja 2011. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OTORINOLARINGOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 • JEDNOG(1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika

te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu,
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od osam dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-6783/1/11
U Vinkovcima, 19. rujna 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme (m/ž)

 1. doktor medicine - dva (2) izvršitelja
 2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
 3. prvostupink radne terapije - jedan (1) izvršitelj

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o nekažnjavanju

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. provest će se intervju, a za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto prvostupnik radne terapije održat će se pismeno testiranje iz predmeta fizikalna medicina, kineziologija, radna terapija , radna terapija u psihijatriji i intervju.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-5291/1/11
U Vinkovcima, 13. iurpnja 2011.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR (m/ž) - dva (2) izvršitelja

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom, radno iskustvo od -3 (tri) godine

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnog zdravstvenog djelatnika.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • radnu knjižicu

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje iz predmeta Opća i psihijatrijska njega i intervjuu sa članovima Povjerenstva,a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1527/1/11
U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-4581/1/11
U Vinkovcima, 13. lipnja 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme

 1. doktor medicine - tri (3) izvršitelja
 2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
 3. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - jedan (1) izvršitelj
 4. zdravstveno-laboratorijski tehničar - jedan (1) izvršitelj

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom državnom ispitu
 • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o nekažnjavanju

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1527/1/11
U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-575/1/11
U Vinkovcima, 25. siječnja 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj
  U Odjelu za hitni prijem

U v j e t: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnici za porodni dopust.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10686/1/10
U Vinkovcima, 11. siječnja 2011. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz infektologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Nela Čaović, dr.med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća bolnica Vinkovci zaključiti će ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od mjesec dana.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Nela Čaović, dr. med.,
 2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10686/1/10 od dana 11. siječnja2011. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2011. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10708/1/10
U Vinkovcima, 28. prosinca 2010.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javni m službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2009.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme

1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO- LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

 • 1 izvršitelj

Uvjet: VI stupanj stručne spreme Zdravstveno Veleučilište
smjer prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa položenim stručnim ispitom

Ponudi treba priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • diploma o stečenoj VŠS (original ili ovjerena preslika)
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena preslika)
 • odobrenje za samostalan rad (original ili ovjerena preslika)
 • potvrdu o nekažnjavanju (preslika)

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10352/1/10
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010.

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

 1. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
 2. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
 3. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija
 4. PATOLOŠKE ANATOMIJE - jedna specijalizacija

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik VSS
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • preslik nagrada za vrijeme studija
 • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj – i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u „Večernjem listu“.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10329/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Tomislav Kremer, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 2. pristupnik Mile Cvitković, dr.med.,
 3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10329/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10331/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Tomislav Abramović, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Tomislav Abramović, dr. med.,
 2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
 4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10331/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10330/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Zvonimir Rašić, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Zvonimir Rašić, dr. med.,
 2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
 4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10330/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9445/1/10
U Vinkovcima, 9. studenog 2010.

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

 1. OPĆE KIRURGIJE - dvije specijalizacije
 2. INTERNE MEDICINE - jedna specijalizacija
 3. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
 4. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
 5. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik VSS
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • preslik nagrada za vrijeme studija
 • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom "Natječaj - i naznaka specijalizacije" na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u "Večernjem listu"..
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Temeljem članka 34. Statuta Opća bolnica Vinkovci  r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, 5 izvršitelja

U v j e t: IV stupanj stručne spreme - zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicama za bolovanje.

Prijave na oglas predaju se u Upravi Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove.

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave oglasa.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti ovjerenu presliku svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i domovnice.

O rezultatu postupka izbora kandidati će u roku 30 dana biti obaviješteni o ishodu oglasa.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8913/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz transfuzijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SMILJANA PODRUG, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Smiljana Podrug, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8748/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

MARKO JOVANOVAC, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Marko Jovanovac, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8814/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANJA MALIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sanja Malić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8817/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

KSENIJA DRAGELJEVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ksenija Drageljević, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8939/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

JOSIPA MARIĆ SABADOŠ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Josipa Marić Sabadoš, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8869/1/09.
Vinkovci, 28. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke citologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

LJILJANA PODRUG, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ljiljana Podrug, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8749/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz otorinolaringologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

TENA VUJNOVAC, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Tena Vujnovac, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

 • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
 • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
 • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
 • jednu specijalizaciju iz infektologije
 • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
 • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

 1. VSS – završen Medicinski fakultet
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
 4. aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. odobrenje za samostalni rad
 6. dokaz o duljini trajanja studija
 7. prosjek ocjena studija
 8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
 9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
 10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
 11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
 12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8164/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

IVAN KUHARIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ivan Kuharić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8012/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

MARTINA ĐUROVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Martina Đurović, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8147/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

PEJO IVELJ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Pejo Ivelj, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8073/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

LIDIJA LUČIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Lidija Lučić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8119/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

DANIJELA MATANOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Danijela Matanović, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8072/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANDRA DRMIĆ, dipl.inž.med.biokemije

II.

Imenovani dipl.inž.med.biokemije -iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sandra Drmić, dipl.inž.med.biok.
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

 • jednu specijalizaciju iz pedijatrije
 • jednu specijalizaciju iz radiologije
 • jednu specijalizaciju iz opće kirurgije
 • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
 • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
 • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
 • jednu specijalizaciju iz infektologije
 • jednu specijalizaciju iz psihijatrije
 • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
 • jednu specijalizaciju iz interne medicine
 • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • jednu specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

 1. VSS – završen Medicinski fakultet
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
 4. aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. odobrenje za samostalni rad
 6. dokaz o duljini trajanja studija
 7. prosjek ocjena studija
 8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
 9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
 10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
 11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
 12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr. Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8082/1/08.
Vinkovci, 15. prosinca 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine" broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

IVANA IVANKOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ivana Ivanković, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6753/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

RUŽICA IVELJ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ružica Ivelj, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6754/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANJA MARINKOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sanja Marinković, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6660/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

ANA ŠTANFEL TOMIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ana Štanfel Tomić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog