OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur.broj: 01-2576/2/17.
U Vinkovcima, 26. travnja 2017. godine

Na temelju članka 8. Zakona o radu ( NN 93/2014 ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014.godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( lipanj 2010. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 33/17. od 07. travnja 2017. godine, ravnatelj na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

 1. MATIJEVIĆ MAJA, Đ. Sremca 6, Borovo
 2. OPAČIĆ IVANA, Lj.Gaja 45, Cerna
 3. JOVKOVIĆ IVONA, P.Preradovića 65, Vinkovci
 4. PERIŠA IVA, Križnog puta 5, Nuštar
 5. GVOZDEN KREŠIMIR, P.Preradovića 74, Vinkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalje /primalje asistentice izabran je kandidat:

 1. OLIĆ MATEA, Kardinala A.Stepinca 45, 35208, Ruščica

III.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

IV.

Budući da je prestala potreba za odabirom kandidata za zamjenu medicinske sestre Ksenije Bošnjak jer se ista vratila sa bolovanja na posao dana 24.travnja 2017.godine, poslodavac nije izvršio odabir kandidata pod rednim brojem 6.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Ravnatelj:
Krunoslav Šporčić, dr. med.
Dostaviti:

 1. Odabrani kandidati
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavna sestra bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-2403/1/17
Vinkovci, 24. travnja 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, a sukladno Pravilniku o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13), suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/149, URBROJ: 534-04-1-1/4-17-4) od 21. veljače 2017. godine i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Klasa: 103-05/17-04/08, Ur. broj: 2188-15-04/1-17-02) od 27. veljače 2017. godine, ravnatelj na prijedlog Povjerenstva za provedbu prijema osoba na stručno osposobljavanje u Opću županijsku bolnicu Vinkovci broj: 2402/1/17 od 20. travnja 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o rang listi kandidata prijavljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa po
Oglasu broj 01-2403/17 od 30. ožujka 2017. godine

I.

Stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.UŽAREVIĆKRISTINAbacc. med. techn.Lj. Gaja 5b 32249 Tovarnik091/6233108OŽBVKNEDA14.10.2016.4/20123.71411.04.2017.2789DA

Stručni prvostupnik/prvostupnica fizioterapije

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.GRADEČAKMARINAbacc. physioth.V. Nazora 68 32280 Jarmina091/1839144OŽBVKNEDA08.07.2015.5/2010.3.38705.04.2017. 2551DA
2.JURIĆNIKOLINAbacc. physioth.Lička 7 31400 Đakovo092/3374766OŽBVKNEDA30.09. 2016.3/2013.4.05904.04.2017. 2529DA
3.BOLMANAC KORNELIJAbacc. physioth.Vukovarska 84 31000 Osijek091/1688548OŽBVKNEDA28.10.2016.3/2013.3.88606.04.2017. 2615DA
4.DUKDORAbacc. physioth.Kralja Zvonimira 63 31216 Antunovac091/7539287OŽBVKNEDA13.10.2016.4/2012.3.82412.04.2017. 2839DA
5.NOVOSELOVIĆMAGDALENAbacc. physioth.Gornja Bebrina 59 35208 Ruščica097/6640244OŽBVKNEDA13.10.2016.3/2013.3.57112.04.2017. 2837DA
6.BRADARIĆMIRNAbacc. physioth.Kudeljara 2 31404 Vladislavci099/6726170OŽBVKNEDA02.11.2016.3/2013.4.64711.04.2017. 2791DA
7.BILANDŽIJAANTONIObacc. physioth.S. Radića 23 31431 Vuka099/6830129OŽBVKNEDA02.11.2016.3/2013.4.00006.04.2017. 2633DA
8.BELJANTIHANAbacc. physioth.V. Lisinskog 10 31400 Đakovo098/1883167OŽBVKNEDA08.11.2016.3/2013.3.85705.04.2017. 2550DA
9.KOVAČEVIĆKRISTIANbacc. physioth. Psunjska 7 31000 Osijek091/5952631OŽBVKNEDA07.11.2016.4/2012.3.26512.04.2017. 2847NE
10.BOBETIĆZVONIMIRbacc. physioth.A. Cesarca 7 31400 Đakovo095/5639538OŽBVKNEDA06.12.2016.5/2011.3.05711.04.2017. 2792NE
11.VINKOVIĆARIANAbacc. physioth.Kralja Tomislava 180 35212 Garčin091/5150441OŽBVKNEDA20.12.2016.4/2012.3.39013.04.2017. 2856NE
12.GOJKOVBRANKICAbacc. physioth.Bulićeva 66 32227 Borovo095/7358285OŽBVKNEDA13.10.2016.3/2013.4.61805.04.2017. 2553NE- nema potvrdu iz HZZ
13.BOTICADORISbacc. physioth.A. Mihanovića 34/2 35000 Sl. Brod099/6474388OŽBVKNEDA22.02.2017.4/2013.3.88212.04.2017. 2847NE- na HZZ prijavljena od 07.03.2017.

Stručni prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.GLIBUŠIĆJOSIPbacc. radiol. techn.Kralja Zvonimira 26 32281 Ivankovo099/6886858OŽBVKNEDA08.11.2016.3/20133.93006.04.2017. 2650DA
2.TOMACDINKObacc. radiol. techn.Zrinskih i Frankopana 139E Seona 31500 našice095/5260300OŽBVKNEDA28.03.2017.4/20133.09306.04.2017. 2650NE- na HZZ prijavljen od 03.04.2017.

Medicinska sestra/medicinski tehničar

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.BRADIĆNIKOLINAmed. sestraI. G. Kovačića 66 32100 Vinkovci098/9278281OŽBVKNEDA13.06.2013.4/20093.0006.04.2017. 2648DA
2.MIŠIĆMATEAmed. sestraKralja Tomislava 1 32100 Vinkovci097/6038200OŽBVKNEDA15.06.2012.4/20083.0006.04.2017. 2649DA

Primalja/primalja asistentica

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.KOCIĆADRIJANAprimalja-asistenticaJ.J. Strossmayera 2, Kruševica 35220 Slav. Šamac099/8220115OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3,8005.04.2017. 2549DA
2.KLJAJIĆANTONELAprimalja-asistenticaKolodvorska 19 35220 Sl. Šamac091/7252860OŽBVKNEDA05.06.2015.4/2011.2,7505.04.2017. 2549DA

Fizioterapeutski/a tehničar/ka

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.ĐEREKMARTINfizioterapeutski tehničarKralja Zvonimira 110 32273 Gradište097/6100303OŽBVKNEDA15.06.2012.4/20083,4005.04.2017. 2554DA
2.KOVAČEVIĆANDREAfizioterapeutski tehničarOhridska 9 32100 Vinkovci091/7928080OŽBVKNEDA13.06.2014.4/20104,6010.04.2017. 2755NE
3.MUDRIJOSIPAfizioterapeutski tehničarV. Nazora 24 32100 Vinkovci098/9554730OŽBVKNEDA13.06.2014.4/20104,0005.04.2017. 2552NE
4.JUKIĆTAMARAfizioterapeutski tehničarBraće Radić 46 32242 Slakovci099/3419046OŽBVKNEDA13.06.2014.4/20104,0011.04.2017. 2793NE
5.TRBUKANAMARIJAfizioterapeutski tehničarJ. J. Strossmayera 95 32283 Vođinci091/5763842OŽBVKNEDA13.06.2014. 4/20103,4010.04.2017. 2756NE
6.MARKOVIĆBARBARAfizioterapeutski tehničarVidorska 8 32241 Novi Jankovci099/7553380OŽBVKNEDA30.06.2015.4/20113,8004.04.2017. 2536NE
7.GELOANTONIJAfizioterapeutski tehničarKralja Zvonimira 101 32100 Vinkovci095/5928325OŽBVKNEDA17.06.2015.2/20133,4012.04.2017. 2838NE
8.MRKONJIĆVINKOfizioterapeutski tehničarV. Gortona 75B 32100 Vinkovci099/4154131OŽBVKNEDA01.07.2016.4/20124,0007.04.2017. 2688NE
9.GRGIĆGABRIJELAfizioterapeutski tehničarŠkolska 26 32100 Vinkovci098/9695727OŽBVKNEDA30.06.2015.4/20114,2012.04.2017. 2821NE- nema potvrde iz HZZ i HZMO
10.TOMAC MARKOfizioterapeutski tehničarMakedonska 28 32100 Vinkovci099/8427304OŽBVKNEDA18.09.2015.2/2014 3,0010.04.2017. 2758NE- nema potvrdu HZZ
11.VUJČIĆANTONIAfizioterapeutski tehničarV. Nazora 13 32281 Ivankovo095/8912738OŽBVKNEDA13.06.2014.4/20104,0011.04.2017. 2788NE-nema potvrdu HZMO
12.BLIMLSEBASTIJANfizioterapeutski tehničarJ. J. Strossmayera 11 32100 Vinkovci097/6073180OŽBVKNEDA01.07.2016.4/20123,2011.04.2017. 2787NE- nema potvrdu HZZ
13.MAROJEVIĆTENAfizioterapeutski tehničarTri ruže 1 32271 Andrijaševci095/1977323OŽBVKNEDA01.07.2016.4/20123,8011.04.2017. 2810NE-nema potvrde HZZ i HZMO
14.GRGIĆGABRIJELAfizioterapeutski tehničarŠkolska 26 Hrvatska098/9695727OŽBVKNEDA30.06.2015.4/20114,2012.04.2017. 2850NEnema potvrde HZZ i HZMO

Magistar/Magistra prava

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.KEMEŠIĆKRISTINAmag. iur.Ohridska 14a 32100 Vinkovci098/9454258OŽBVKNEDA19.10.2015.8/20073.34213.04.2017. 2870NE-nema potvrdu iz HZMO

Magistar/Magistra ekonomije

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.BORIČIĆNATALIJAmag. oec.Mala Cerna 115 32272 Cerna099/6768671OŽBVKNEDA27.09.2016.2/20143.03007.04.2017. 2675DA
2.PAPMANUELAstruč. spec. oec.Vukovarska 55 32229 Petrovci098/739146OŽBVKNEDA30.09.2016.2/20142.86612.04.2017. 2840NE- nema potvrdu iz HZZ

Diplomirani socijalni radnik/Diplomirana socijalna radnica

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.DRAŽENOVIĆIVANAmag. soc. radaV. Nazora 50 32271 Andrijaševci099/3029001OŽBVKNEDA15.09.2016.2/20144.1707.04.2017. 2671DA
2.PRPIĆLUCIJAmag. soc. radaKneza Branimira 18 32271 Rokovci099/7452659OŽBVKNEDA21.10.2016.2/20143.8210.04.2017. 2769NE
3.PEJAKOVIĆMARINAbacc. soc. radaKralja Zvonimira 112 32273 Gradište099/6690733OŽBVKNEDA30.09.2016.3/2013-04.04.2017. 2544NE- nema traženu razinu obrazovanja

Stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.ŠKARICAIVAbacc. oec.J. Runjanina 64 32281 Ivankovo095/8753888OŽBVKNEDA17.06.2010.3/20074.17210.04.2017. 2772DA
2.KVESIĆMARIJAbacc. oec.R. Boškovića 8 32241 Stari Jankovci095/5275841OŽBVKNEDA07.09.2015.6/20092.75804.04.2017. 2515DA
3.BORIČIĆNATALIJAbacc. oec.Mala Cerna 115 32272 Cerna099/6768671OŽBVKNEDA09.10.2012.3/20093.14307.04.2017. 2674NE
4.TUNJIĆ-LUKIĆMARIObacc. oec.M. Nađa 37 32229 Petrovci097/7440702OŽBVKNEDA13.10.2016.4/20123.66313.04.2017. 2880NE
5.DUJIĆANAbacc. oec.D. Žanića-Karle 63 32100 Vinkovci098/9689822OŽBVKNEDA28.09.2016.??04.04.2017. 2527NE-nema potvrdu o prosjeku ocjena i dužini trajanja studija
6.ŠARIĆMARTINAbacc. oec.Čolićeva 63 32251 Privlaka098/9517580OŽBVKNEDA13.10.2014. ??07.04.2017. 2713NE-nema potvrdu o prosjeku ocjena i dužini trajanja studija
7.GRANIĆAMANDAbacc. oec.Bosutska 1 32100 Vinkovci098/9193703OŽBVKNEDA30.09.2016.??13.04.2017. 2888NE-nema potvrdu o prosjeku ocjena i dužini trajanja studija

Stručni prvostupnik/prvostupnica prava

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.BLATANČIĆKATARINAbacc. javne upraveM. Gupca 49 32274 Štitar095/8203362OŽBVKNEDA30.09.2016.4/20123.2210.04.2017. 2754DA
2.ĐUKIĆKRISTIANAbacc. javne upraveI. K. Sakcinskog 35 32100 Vinkovci099/2700122OŽBVKNEDA16.12.2016.4/20122.90206.04.2017. 2632NE-nema potvrdu iz HZZ

Stručni specijalist/prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.RAJKOVIĆGORANbacc. ing. sec.J. Matasovića 36b 32100 Vinkovci098/1370933OŽBVKNEDA10.10.2016.7/20093.0004.04.2017. 2532DA

II.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta pod brojevima 1., 5., 8. i 12. nije bilo prijavljenih kandidata.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci. Nakon što od Zavoda za zapošljavanje stignu u našu ustanovu Rješenja o ocjeni Zahtjeva za svakog pojedinog kandidata, isti će biti obaviješteni telefonskim putem o daljnjem postupku.

Ravnatelj:
Krunoslav Šporčić, dr. med.
Dostaviti:

 1. Ravnatelj
 2. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
 4. Mrežna stranica Bolnice
 5. Pismohrana

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 25. travnja 2017.

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

Rezultati pisane provjere znanja održane u ponedjeljak 24. travnja 2017. godine za slijedeća radna mjesta:

- medicinska sestra/tehničar - radni odnos na određeno vrijeme

RED. BR.PREZIME I IMEBROJ BODOVA
1.MATIJEVIĆ MAJA22
2.OPAČIĆ IVANA21
3. JOVKOVIĆ IVONA21
4.PERIŠA IVA21
5.GVOZDEN KREŠIMIR20
6.LOVRIĆ LEONELA19
7.KOZINA IVANA18
8.BRLEČIĆ LAURA17
9.SEGAT MARIJA17
10.DUŠANIĆ IVANA17
11.BOGATIROV VLATKA15
12.DUJIĆ IVA15
13.ŠIMUNOVIĆ KATARINA14
14.KRSTIĆ TEA14
15.NOVAK JASNA11
16.CIGIĆ IVANAnije pristupila
17.KNEŽEVIĆ ANITAnije pristupila
18.KNEŽEVIĆ JASENKAnije pristupila
19.BÚRGER JOSIPAnije pristupila
20.MIKOLAŠ SANDRAnije pristupio
21.BOŽIĆ SANELnije pristupio

- primalja/primalja asistentica - radni odnos na određeno vrijeme

RED. BR.PREZIME I IMEBROJ BODOVA
1.OLIĆ MATEA19
2.STAHOVIĆ MARTINA18

Napomena:
Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova za radna mjesta medicinska sestra/tehničar i primalja/primalja asistentica.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar te za radno mjesto primalja/primalja asistentica mogu podići svoju dokumentaciju do 31. srpnja 2017. godine u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-2576/2/17
Vinkovci, 20. travnja 2017.

DOPUNA OBAVIJESTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 33 od 07. travnja 2017. godine za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

Dopunjava se lista kandidata koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja 24. travnja 2017. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR kandidatom:

 1. JOVKOVIĆ IVONA

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja u navedenom terminu smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-2576/1/17
Vinkovci, 20. travnja 2017.

OBAVIJEST O TERMINU PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU
FORMALNO PRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 33 od 07. travnja 2017. godine za radna mjesta medicinska sestra/tehničar, primalja/primalja asistentica.

Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR na određeno vrijeme bit će održana u ponedjeljak 24. travnja 2017. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati - medicinske sestre/tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja:

 1. LOVRIĆ LEONELA
 2. BRLEČIĆ LAURA
 3. CIGIĆ IVANA
 4. MATIJEVIĆ MAJA
 5. KNEŽEVIĆ ANITA
 6. SEGAT MARIJA
 7. NOVAK JASNA
 8. OPAČIĆ IVANA
 9. ŠIMUNOVIĆ KATARINA
 10. GVOZDEN KREŠIMIR
 11. KNEŽEVIĆ JASENKA
 12. BÚRGER JOSIPA
 13. MIKOLAŠ SANDRA
 14. KRSTIĆ TEA
 15. BOŽIĆ SANEL
 16. PERIŠA IVA
 17. BOGATIROV VLATKA
 18. DUŠANIĆ IVANA
 19. DUJIĆ IVA
 20. KOZINA IVANA

Literatura:
 • Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga.
 • Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Prlić N., Rogina V., Muk B. Zdravstvena njega 4 - zdravstvena njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.

Pisana provjera znanja za radno mjesto PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA (m/ž) na određeno vrijeme bit će održana u ponedjeljak 24. travnja 2017. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati – primalje/primalje asistentice koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja:

 1. OLIĆ MATEA
 2. STAHOVIĆ MARTINA
Literatura:
 • Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
 • Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
 • Habek D. Porodništvo i ginekologija Zagreb: Medicinska naklada.

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pisanoj provjeri znanja u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-2269/2/17
Vinkovci, 18. travnja 2017.

Na temelju članka 8. Zakona o radu (NN br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 28 od 29. ožujka 2017. godine ravnatelj na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja broj:01-2268/2/17 od 13. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta višeg stručnog savjetnika za informatiku izabrani su kandidati:

 1. Mario Iličić, M. Gupca 229, Posavski Podgajci
 2. Filip Barić, Zvonarska 42a, Vinkovci

II.

Izabrani kandidati se obvezuju odmah po primitku poziva javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Ravnatelj:
Krunoslav Šporčić, dr. med.
Dostaviti:

 1. Prijavljeni kandidati
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-2269/1/17
Vinkovci, 10. travnja 2017

OBAVIJEST O TERMINU PROVJERE ZNANJA/INTERVJUA
ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

 • provjera znanja/ intervju za radno mjesto VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU (m/ž) održat će se u četvrtak 13. travnja 2017. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani za sastanke na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

 1. KNEZOVIĆ MATE
 2. ILIČIĆ MARIO
 3. DUJMOVIĆ NIKOLA
 4. MARIĆ JASMINKA
 5. VRABEC ŽELJKO
 6. BARIĆ FILIP
 7. JAGAR ŽELJKO
 8. BAKOVIĆ ANDREA
 9. DEJANOVIĆ IVAN

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe provjeri znanja/intervjuu u navedenom terminu smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na provjeru znanja/intervju.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-1813/1/17
Vinkovci, 10. travnja 2017

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i članka 131. Zakona o radu (NN RH broj 93/14.) te članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN RH broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 22/14., 154/14., 70/16.) donosim

ODLUKU

 1. ODOBRAVA SE nastavak provođenja postupka javnog natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme koji je raspisan pod Ur. broj: 01-898/17 od 06. veljače 2017. godine.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Ravnatelj, za evidenciju,
 2. Oglasna ploča i mrežna stranica Ustanove
 3. Pomoćnica za sestrinstvo – glavna sestra bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-2576/17
Vinkovci, 05. travnja 2017.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja
  Uvjet za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, položen stručni ispit - ne odnosi se na kadidate koji su se školovali po petogodišnjem programu, važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci - ne odnosi se na kadidate koji su se školovali po petogodišnjem programu
 2. PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA (m/ž) - 1 izvršitelj
  Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • svjedodžbu, odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto medicinska sestra samo za kandidate sa završenom četverogodišnjom školom)
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) (za radno mjesto medicinska sestra samo za kandidate sa završenom četverogodišnjom školom)

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pisana provjera znanja i intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu pisane provjere znanja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-2403/17
Vinkovci, 30. ožujka 2017.

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 1. Magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra /medicinski tehničar - VSS, 10 izvršitelja
 2. Stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - VŠS, 5 izvršitelja
 3. Stručni prvostupnik/prvostupnica fizioterapije - VŠS, 8 izvršitelja
 4. Stručni prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije - VŠS, 5 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik/prvostupnica/medicinsko-laboratorijske dijagnostike - VŠS, 5 izvršitelja
 6. Medicinska sestra/medicinski tehničar - SSS, 5 izvršitelja
 7. Primalja/primalja asistentica - SSS, 2 izvršitelja
 8. Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka - SSS, 6 izvršitelja
 9. Fizioterapeutski tehničar/ka - SSS, 1 izvršitelj
 10. Magistar/Magistra prava - VSS, 1 izvršitelj
 11. Magistar/Magistra ekonomije - VSS, 1 izvršitelj
 12. Magistar/Magistra inženjer/ka računarstva - VSS, 1 izvršitelj
 13. Diplomirani socijalni radnik/Diplomirana socijalna radnica - VSS, 1 izvršitelj
 14. Stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije - VŠS, 2 izvršitelja
 15. Stručni prvostupnik/prvostupnica prava - VŠS, 2 izvršitelja
 16. Stručni specijalist/prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu - VSS/VŠS, 1 izvršitelj

U v j e t i: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe do 29 godina sa završenom SSS, VŠS i VSS, koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 12 mjeseci u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju
 • prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost će se dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost će se dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek, ako nema prosječne ocjene
 • Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
  • Potrebna dokumentacija:

   • zamolba
   • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
   • domovnica
   • diploma o završenoj stručnoj spremi
   • svjedodžbe (od I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
   • preslika osobne iskaznice
   • preslika evidencijskog lista s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
   • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

   Rok za predaju prijava: 10 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

   Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje - ne otvaraj“.

   Krunoslav Šporčić, dr. med.,
   ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJ
  Ur. broj: 01-2269/17
  Vinkovci, 27. ožujka 2017.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca) raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:

  1. Viši stručni savjetnik za informatiku na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja
   Uvjet za radno mjesto - VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničkog, računarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, radno iskustvo jedna godina.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

  S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se intervju. Obavijest o vremenu i mjestu intervjua bit će objavljena na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos - ne otvaraj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJ
  Ur. broj: 01-2268/17
  Vinkovci, 27. ožujka 2017.

  Na osnovi članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove donosi

  ODLUKU
  o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

  I.

  Osniva se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za popunu slijedećeg radnog mjesta:

  1. Viši stručni savjetnik za informatiku na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja

  II.

  U Povjerenstvo za prijem radnika na radno mjesto viši stručni savjetnik za informatiku na neodređeno vrijeme imenuju se:

  1. Zdenko Zagorc, dipl. oec., v. d. voditelja Odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova
  2. Marija Karlušić, mag. med. techn., v. d. pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo - glavne sestre bolnice
  3. Domagoj Mataković, struč. spec. oec., voditelj Odsjeka za obračun prihoda, plan i analizu

  III.

  Povjerenstvo ima zadatak otvaranja prijava pristiglih na natječaj, pregledavanja natječajne dokumentacije, provjeravanja pravodobnosti i potpunosti prijava, ispunjavanja uvjeta prijavljenih kandidata te obavljanje razgovora (intervjua) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete. Tijekom intervjua Povjerenstvo vrednuje:

  1. Viđenje primjene informatičkih znanja u radu ustanove – najviše ostvarenih 5 bodova
  2. Profesionalne ciljeve kandidata u razvoju informatičke djelatnosti u ustanovi – najviše ostvarenih 5 bodova
  3. Osobnu prezentaciju informatičkog znanja i sposobnosti – najviše ostvarenih 5 bodova
  4. Poznavanje zdravstvenog sustava Republike Hrvatske – najviše ostvarenih 5 bodova
  Povjerenstvo će nakon provedenog intervjua izvršiti bodovanje kandidata prema navedenim kriterijima, a ukupno je moguće ostvariti 20 bodova.

  IV.

  Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu. Rang lista kandidata dostavlja se ravnatelju radi donošenja odluke o odabiru kandidata.

  V.

  Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme, odnosno, na vrijeme do izvršenja zadaća iz točke III. i IV. ove Odluke.

  VI.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJ
  Broj: 01-1813/17.
  Vinkovci, 08. ožujka 2017. g.

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i članka 131. Zakona o radu („Narodne novine RH broj 93/14.) te članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N“ RH broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 22/14., 154/14., 70/16), donosim

  ODLUKU

  PRIVREMENO SE OBUSTAVLJAJU sve daljnje radnje na provođenju postupka javnog natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme koji je raspisan pod Ur.broj: 01-898/17 od 06. veljače 2017. godine te se sve daljnje aktivnosti stavljaju u stanje mirovanja.

  Navedeni natječajni postupak će se nastaviti donošenjem posebne odluke ravnatelja.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Ravnatelj, za evidenciju,
  2. Oglasna ploča ustanove,
  3. Pomoćnica za sestrinstvo, glavna sestra bolnice
  4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove,
  5. Pismohrana

  21. sajam zdravlja

  Vinkovci zdravi grad! Vinkovci zdravi grad!
  21. Sajam zdravlja se održava u razdoblju od 21.-23.04.2017. godine.
  Sve informacije o 21. Sajmu zdravlja možete pronaći na adresi
  www.zdravi-grad.vinkovci.hr

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-898/2/17
  Vinkovci, 06. ožujka 2017.

  Na temelju članka 8. Zakona o radu (NN br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12 od 08. veljače 2017. godine ravnatelj na prijedlog Povjerenstava za provedbu javnog natječaja donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

  1. Rukavina Ivona, P. Preradovića 16, Županja
  2. Pažin Marta, Kućište 26, Vođinci
  3. Raguž Stjepan, M. Marulića 3, Nuštar
  4. Mijakić Tamara, Gundulićeva 25, Antin
  5. Đukić Anamarija, Bana J. Jelačića 107, Vinkovci
  6. Vlaški Marko, Nova Brana 127, Mirkovci - Vinkovci
  7. Stojanović Antun, M. Stojanovića 174, Babina Greda
  8. Jakšić Maja, M. Gupca 74, Retkovci

  II.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

  1. Jurić Marija, Kralja Tomislava 17, Komletinci
  2. Vidosavljević Tena, P. Svačića 32, Cerić

  III.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva izabran je kandidat:

  1. Filipović Ivana, S. Šulcera 16, Vinkovci

  IV.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika radiološke tehnologije izabran je kandidat:

  1. Marković Mario, Makedonska 38, Vinkovci

  V.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalje izabran je kandidat:

  1. Kurđipić Magdalena, Bošnjaci 150, Ivankovo

  VI.

  Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  VII.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  VIII.

  Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
  3. Glavna sestra bolnice
  4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrana

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 28. veljače 2017.

  REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

  Rezultati pisane provjere znanja održane u petak, 24. veljače 2017. godine za slijedeća radna mjesta:

  prvostupnik / ca radiološke tehnologije - radni odnos na određeno vrijeme

  RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
  1MARKOVIĆ MARIO24
  2KASELJ ANDREA23
  3PETER MARKO19

  prvostupnik / ca sestrinstva - radni odnos na određeno vrijeme

  RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
  1FILIPOVIĆ IVANA23
  2JAKŠIĆ MAJA20
  3IVANKO SANJA19
  4KLISOVIĆ JOSIPA18
  5BOŠNJAK MATEA17
  6ANTOLOVIĆ MARIJA16
  7ŽULJ PETRA13
  8TEKLIĆ DOMINA12
  9DAMJANKOVIĆ TEA10

  medicinska sestra / tehničar - radni odnos na određeno / neodređeno vrijeme

  RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
  1. RUKAVINA IVONA28
  2. PAŽIN MARTA28
  3. RAGUŽ STJEPAN28
  4. MIJAKIĆ TAMARA27
  5. ĐUKIĆ ANA MARIJA27
  6. VLAŠKI MARKO27
  7. STOJANOVIĆ ANTUN27
  8. JURIĆ MARIJA26
  9. JAKŠIĆ MAJA26
  10. VIDOSAVLJEVIĆ TENA26
  11. NESTOROVIĆ NATAŠA25
  12. MATIJEVIĆ MAJA25
  13. GAŠPIĆ GORAN25
  14. FILIPOVIĆ IVANA25
  15. FILKOVAC IVANA25
  16. OPAČIĆ IVANA24
  17. KLISOVIĆ JOSIPA24
  18. ANTOLOVIĆ MARIJA24
  19. KUNČEVIĆ AMIRA24
  20. KULOVNJAK DIANA24
  21. MARKIĆ KATARINA23
  22. KNEŽEVIĆ JASENKA22
  23. MUSIĆ ANA22
  24. BRLEČIĆ LAURA22
  25. HORVAT MARIJA22
  26. PETRIČEVIĆ ANTONIJA21
  27. KORICA LUKA21
  28. NIKOLIĆ JELENA20
  29. JOVKOVIĆ IVONA20
  30. MIJIĆ MATEA20
  31. SEGAT MARIJA20
  32. MALEKINUŠIĆ RENATA20
  33. KRALJEVIĆ MIRNA20
  34. SIMON MARIJAN20
  35. BAJTAL MIRJAM19
  36. DUJIĆ IVA19
  37. PERIŠA IVA19
  38. PEZO IVA19
  39. LOVRIĆ LEONELA19
  40. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA18
  41. ŠIMUNOVIĆ KATARINA18
  42. NOVOSELAC IVANA18
  43. JOSIPOVIĆ ANA18
  44. VIDAKOVIĆ FRANJO18
  45. BAŠIĆ JERKO18
  46. KATIČIĆ MAGDALENA18
  47. JURKOVIĆ ANITA18
  48. LEITMANN MIRELA17
  49. BURGER JOSIPA17
  50. KARAČIĆ HELENA17
  51. MARTIĆ ADRIJANA17
  52. KUJADIN KATARINA17
  53. TUNIĆ MARTIN17
  54. KOZINA IVANA17
  55. MATIĆ TENA17
  56. ŠOKČEVIĆ SILVIJA17
  57. MOROVIČANIN MANDA16
  58. DŽIJAN MONIKA16
  59. TEKLIĆ DOMINA16
  60. KRAJINA VEDRANA16
  61. KIŠ TIHANA15
  62. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA15
  63. LOTAR MATEJ15
  64. MARKOVIĆ VERONIKA15
  65. BOGATIROV VLATKA15
  66. GVOZDEN KREŠIMIR14
  67. ANTOLOVIĆ LUCIJA14
  68. DŽAJIĆ TEA14
  69. VENCLER MARIJA13
  70. ŠTIVIČEVIĆ HELENA13
  71. BOŽIĆ SANEL13
  72. BIČANIĆ MARIJA13
  73. DOMITROVIĆ ŽANA13
  74. JAKOVLJEVIĆ JOSIPA12
  75. GAVRIĆ BOJANA12
  76. BENIKOVIĆ ANTONIA12
  77. CESAR NATALIJA12
  78. MUTAVČIĆ MARIJANA11
  79. CIGIĆ IVANA11
  80. ŠIMIĆ IVA11
  81. DUŽDAGIĆ MARTINA10
  82. TOMIĆ TAJANAnije pristupila
  83. ŽIVKOVIĆ PETRAnije pristupila
  84. GRIGIĆ MARINAnije pristupila
  85. TEŠANOVIĆ LEJLAnije pristupila
  86. VRKIĆ ANTONIOnije pristupio
  87. BURIĆ ANAMARIJAnije pristupila

  primalja - radni odnos na određeno vrijeme

  RED. BR.PREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1KURĐIPIĆ MAGDALENA25
  2BLAŽEVIĆ ANA24

  Napomena:
  Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar i primalja, a za radno mjesto prvostupnik/ca radiološke tehnologije s ukupno 25 bodova.

  Obavještavamo kandidate prijavljene za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili do minimalno 26 bodova (prvih deset kandidata), da će intervju s članovima Povjerenstva biti održan u četvrtak, 02. ožujka 2017. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar mogu podići svoju dokumentaciju do 30. travnja 2017. godine u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12,00 sati.

  Povjerenstva
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur. broj: 01-898/1/17
  Vinkovci, 21. veljače 2017.

  OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama br. 12 od 08. veljače 2017. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, medicinska sestra/tehničar, primalja.

  Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR (određeno i neodređeno radno vrijeme) bit će održana u petak 24. veljače 2017. od 08.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 08.00 sati:

  1. RUKAVINA IVONA
  2. TOMIĆ TAJANA
  3. MATIJEVIĆ MAJA
  4. ŽIVKOVIĆ PETRA
  5. MUTAVČIĆ MARIJANA
  6. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA
  7. MIJAKIĆ TAMARA
  8. VENCLER MARIJA
  9. JAKOVLJEVIĆ JOSIPA
  10. NIKOLIĆ JELENA
  11. ŠIMUNOVIĆ KATARINA
  12. GVOZDEN KREŠIMIR
  13. NOVOSELAC IVANA
  14. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
  15. PAŽIN MARTA
  16. NESTOROVIĆ NATAŠA
  17. BAJTAL MIRJAM
  18. OPAČIĆ IVANA
  19. LEITMANN MIRELA
  20. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
  21. JOSIPOVIĆ ANA
  22. GAVRIĆ BOJANA

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 09.00 sati:

  1. GAŠPIĆ GORAN
  2. BENIKOVIĆ ANTONIA
  3. MOROVIČANIN MANDA
  4. JOVKOVIĆ IVONA
  5. MARKIĆ KATARINA
  6. ĐUKIĆ ANA MARIJA
  7. BOŽIĆ SANEL
  8. BIČANIĆ MARIJA
  9. DŽIJAN MONIKA
  10. TEKLIĆ DOMINA
  11. BURGER JOSIPA
  12. KARAČIĆ HELENA
  13. DUJIĆ IVA
  14. KIŠ TIHANA
  15. VIDAKOVIĆ FRANJO
  16. PERIŠA IVA
  17. KNEŽEVIĆ JASENKA
  18. PETRIČEVIĆ ANTONIJA
  19. MIJIĆ MATEA
  20. MUSIĆ ANA
  21. CESAR NATALIJA
  22. CIGIĆ IVANA

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

  1. PEZO IVA
  2. KLISOVIĆ JOSIPA
  3. MARTIĆ ADRIJANA
  4. KUJADIN KATARINA
  5. TUNIĆ MARTIN
  6. DOMITROVIĆ ŽANA
  7. VLAŠKI MARKO
  8. FILIPOVIĆ IVANA
  9. LOVRIĆ LEONELA
  10. SEGAT MARIJA
  11. STOJANOVIĆ ANTUN
  12. BAŠIĆ JERKO
  13. RAGUŽ STJEPAN
  14. GRIGIĆ MARINA
  15. MALEKINUŠIĆ RENATA
  16. JAKŠIĆ MAJA
  17. ANTOLOVIĆ MARIJA
  18. KATIČIĆ MAGDALENA
  19. KOZINA IVANA
  20. KORICA LUKA
  21. BRLEČIĆ LAURA
  22. KRALJEVIĆ MIRNA

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

  1. ŠIMIĆ IVA
  2. JURKOVIĆ ANITA
  3. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
  4. LOTAR MATEJ
  5. KUNČEVIĆ AMIRA
  6. MARKOVIĆ VERONIKA
  7. TEŠANOVIĆ LEJLA
  8. KULOVNJAK DIANA
  9. JURIĆ MARIJA
  10. MATIĆ TENA
  11. ANTOLOVIĆ LUCIJA
  12. DŽAJIĆ TEA
  13. FILKOVAC IVANA
  14. BOGATIROV VLATKA
  15. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
  16. HORVAT MARIJA
  17. KRAJINA VEDRANA
  18. SIMON MARIJAN
  19. VRKIĆ ANTONIO
  20. DUŽDAGIĆ MARTINA
  21. BURIĆ ANAMARIJA

  Literatura:
  Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga.
  Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga.
  Malčić I., Ilić R. Pedijatrija sa zdravstvenom njegom djeteta. Zagreb: Školska knjiga.


  Pisana provjera znanja za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. ANTOLOVIĆ MARIJA
  2. TEKLIĆ DOMINA
  3. KLISOVIĆ JOSIPA
  4. FILIPOVIĆ IVANA
  5. ŽULJ PETRA
  6. JAKŠIĆ MAJA
  7. IVANKO SANJA
  8. DAMJANOVIĆ TEA
  9. BOŠNJAK MATEA

  Literatura:
  Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: MF Sveučilišta u Zagrebu.
  Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zageb: HUSE.
  Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga.
  Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga.
  Gvožđak M., Tomljanović B. Temeljni hitni medicinski postupci. Zagreb: HKMS, Hrvatski zavod za hitnu medicinu; 2011.


  Pisana provjera znanja iz područja radiološke tehnologije za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Kandidati/prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. MARKOVIĆ MARIO
  2. PETER MARKO
  3. KASELJ ANDREA

  Pisana provjera znanja za radno mjesto PRIMALJA (m/ž) bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci. Kandidati/primalje koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. BLAŽEVIĆ ANA
  2. KURĐIPIĆ MAGDALENA

  Literatura:
  Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
  Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
  Habek D. Porodništvo i ginekologija. Zagreb: Medicinska naklada.


  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

  Povjerenstva
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJ
  Ur. broj: 01-898/17
  Vinkovci, 06. veljače 2017.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od dva mjeseca) raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 8 izvršitelja Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

  Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad
  3. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  4. PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod red. br. 2., 4., 5., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom)
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 2.,4. i 5.

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje i intervju.

  Obavijest o vremenu i mjestu pismenog testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-775/17
  U Vinkovcima, 01. veljače 2017. godine

  Na temelju članka 21. Statuta , a u svezi nalaza Inspektorata rada Ministarsrtva rada i mirovinskog sustava, Područnog ureda Osijek, Ispostave u Vukovaru o obavljenom inspekcijskom nadzoru poslovanja ustanove u predmetu nadzora nad primjenom propisa o radu Klasa: 116-02/16-01/311, Ur. broj: 524-10-05-04/8-17-22 od 10. siječnja 2017. godine ravnatelj ustanove donosi

  ODLUKU
  o djelomičnom poništenju Natječaja

  1. Poništava se dio Natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme Ur.broj: 01-4671/16 od 30. lipnja 2016. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 61 od 06. srpnja 2016. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci i to pod rednim brojem 5. koji se odnosi na radno mjesto magistar inženjer računarstva (m/ž)-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  2. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Narodne novine
  2. Internetska stranica bolnice
  3. Hrvatski zavod za zapošljavanje
  4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrana

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Vinkovci, 1. prosinca 2016.

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas od 14. studenoga 2016. godine

  A.) stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

  • magistar prava (2 izvršitelja)
  • magistar ekonomije ( 1 izvršitelj )
  • stručni prvostupnik ekonomije (2 izvršitelja)
  • magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj)
  • stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu (1 izvršitelj)
  • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja )
  • prvostupnik fizioterapije ( 1 izvršitelj )
  • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja )
  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja )
  • medicinska sestra/tehničar ( 3 izvršitelja )
  • primalja ( 1 izvršitelj )
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar (6 izvršitelja)
  • farmaceutski tehničar (2 izvršitelja)
  • kuhar (4 izvršitelja)

  Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11, URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci. Nakon što od Zavoda za zapošljavanje stignu u našu ustanovu Rješenja o ocjeni Zahtjeva za svakog pojedinog kandidata, isti će biti obaviješteni telefonskim putem o daljnjem postupku.

  Rang lista u .docx obliku:

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-8502/16
  Vinkovci, 09. studenoga 2016.

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

  OGLAS
  A.) za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
  Opću županijsku bolnicu Vinkovci

  za sljedeća zvanja

  1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
  2. Magistar ekonomije-VSS, 1 izvršitelj
  3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 izvršitelj
  4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
  5. Stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu-VŠS, 1 izvršitelj
  6. Magistra sestrinstva, diplomirana medicinska sestra/ tehničar- VSS, 10 izvršitelja
  7. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
  8. Prvostupnik fizioterapije – VŠS, 1 izvršitelj
  9. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
  10. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
  11. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 3 izvršitelja
  12. Primalja-SSS, 1 izvršitelj
  13. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
  14. Farmaceutski tehničar – SSS, 2 izvršitelja
  15. Kuhar- SSS, 4 izvršitelja

  B.) za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera

  1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 2 izvršitelja

  Uvjeti za prijem pod točkom A.) od 1 - 15:

  • na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

  Uvjeti za prijem pod točkom B.) 1. :

  • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu
  • Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

   Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

   Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci.

   Krunoslav Šporčić, dr. med.,
   ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-8532/2016.
  Vinkovci, 10. studenoga 2016.

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja RH o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu, Klasa: 131-01/16-01/97, Ur. broj: 534-04-1-2/2-16-5 od 13. lipnja 2016. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR
  doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

  • opće interne medicine – 1 izvršitelj
  • opće kirurgije - 1 izvršitelj
  • hitne medicine - 9 izvršitelja
  • patologije i citologije - 1 izvršitelj
  • pedijatrije - 1 izvršitelj

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

  • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16) i Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
   • presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
   • presliku odobrenja za samostalan rad
   • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
   • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
   • presliku nagrada za vrijeme studija
   • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
   • popis objavljenih radova i kopije radova
   • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
   • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

  Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz – navesti granu specijalizacije“, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno s danom 23. studenoga 2016. godine.

  Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora bit će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-8236 /16
  Vinkovci, 31 . listopada 2016.

  Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 89/2016. od 05. listopada 2016. godine ravnatelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

  • Milobara Ruža, T. Ujevića 9, Rokovci
  • Crčić Zdenka, N. Š. Zrinskog 20, Jarmina
  • Jurišić Dario, B. Radića 93, Lipovac
  • Mesić Jelena, J. Kozarca 59, Nuštar
  • Marić Ivana, Kvarnerska 12, Vinkovci
  • Osrečki Marija, Lj. Posavskog 1 B, Vinkovci

  II.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva (m/ž) primaju se kandidati:

  • Mesić Ana, J. Kozarca 59 a, Nuštar
  • Mijetić Kristina, J. Kozarca 43a, Slakovci

  III.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika radiološke tehnologije (m/ž) prima se kandidat:

  • Štefanić Tomislav, Vijenac P. Gotovca 1, Zagreb

  IV.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

  • Jovković Antonela, P. Preradovića 65, Vinkovci
  • Bičanić Marija, N. Tesle 18, Andrijaševci
  • Čaluković Elmir, M. Krleže 13, Gunja
  • Vencler Marija, M. Gupca 53, Vinkovci
  • Šimić Iva, Kolodvorska 24, Vrbanja

  V.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalje (m/ž) prima se kandidat:

  • Radojčić Nataša, Oraški Put 11, Erdut
  Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  VI.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  VII.

  Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Odabranim kandidatima
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
  3. Glavna sestra Bolnice
  4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrana

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 31. listopada 2016.

  Rezultati pisane provjere znanja održene u srijedu 26. listopada 2016.god.

  Za radno mjesto medicinska sestra na neodređeno:

  RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1.MILOBARA RUŽA29
  2. CRČIĆ ZDENKA29
  3. JURIŠIĆ DARIO28
  4. MESIĆ JELENA27
  5. MARIĆ IVANA27
  6. OSREČKI MARIJA27
  7. JOVKOVIĆ ANTONELA26
  8. BIČANIĆ MARIJA26
  9. ČALUKOVIĆ ELMIR25
  10. KUNČEVIĆ AMIRA24
  11. VENCLER MARIJA24
  12. MARKIĆ KATARINA23
  13. ŠIMIĆ IVA23
  14. NIKOLIĆ JELENA22
  15. MIJETIĆ KRISTINA22
  16. FILIPOVIĆ IVANA22
  17. NESTOROVIĆ NATAŠA21
  18. KRAJINA VEDRANA21
  19. JAKŠIĆ MAJA21
  20. ĐUKIĆ ANA MARIJA20
  21. KRALJEVIĆ MIRNA20
  22. MOROVIČANIN MANDA19
  23. BURIĆ ANAMARIJA19
  24. SALAK LILI19
  25. KULOVLJAK DIANA19
  26. PERIŠA IVA19
  27. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA19
  28. BOŠNJAK MATEA19
  29. ŽIVKOVIĆ PETRA18
  30. MESAROŠ ANA18
  31. SIMIĆ SINIŠA18
  32. SIMON MARIJAN18
  33. GOGOLJAK MARINA18
  34. KOZINA IVANA18
  35. LOVRIĆ LEONELA17
  36. ĐULABIĆ DOMAGOJ17
  37. RAGUŽ STJEPAN17
  38. IVANČIK NIKOLINA17
  39. MARKOVIĆ VERONIKA17
  40. TATOMIROVIĆ MARINA 17
  41. POSAVČIĆ NIKOLINA 17
  42. PAŽIN MARTA 16
  43. VLAŠKI MARKO 16
  44. ŠURAN MARIJA 16
  45. GRIGIĆ MARINA 16
  46. DUŽDAGIĆ MARTINA 16
  47. SPAJIĆ BARBARA 16
  48. KNEŽEVIĆ JASENKA 16
  49. CIGIĆ IVANA 16
  50. MIJAKIĆ TAMARA 15
  51. VIDOSAVLJEVIĆ TENA 15
  52. BOGATIROV VLATKA 15
  53. MIJIĆ MATEA 15
  54. JOVKOVIĆ IVONA 15
  55. JURIĆ MARIJA 15
  56. MALOŠEVAC MANDICA 15
  57. BURGER JOSIPA 15
  58. LOTAR MATEJ 15
  59. ŠOKČEVIĆ SILVIJA 15
  60. KOLIĆ IVANA 15
  61. PEZO IVA 14
  62. MARINKOVIĆ MARIJA 14
  63. ŠTIVIČEVIĆ HELENA 14
  64. DOMITROVIĆ ŽANA 14
  65. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA 13
  66. NOVOSELAC IVANA 13
  67. MUTAVČIĆ MARIJANA 13
  68. SKOMINA DOLORES 13
  69. MIHALJEVIĆ LARISA 13
  70. DUJIĆ IVA 13
  71. JURKOVIĆ ANITA 13
  72. KUJADIN KATARINA 13
  73. LUKIĆ IVONA 12
  74. TUNIĆ MARTIN 12
  75. LEITMANN MIRELA 12
  76. UREMOVIĆ LEA 12
  77. MATANOVIĆ IZABELA 12
  78. KIŠ TIHANA 11
  79. SPAJIĆ TOMISLAV 11
  80. STOJANOVIĆ ANTUN 10
  81. GVOZDEN KREŠIMIR 9
  82. ČUHA VALENTINA nije pristupila
  83. ANTOLOVIĆ LUCIJA nije pristupila
  84. BLAŽEVIĆ MARIJA nije pristupila
  85. ŽIVČIĆ IVONA nije pristupila
  86. PREVIŠIĆ MARINA nije pristupila
  87. NIKOLIĆ STJEPAN nije pristupio
  88. OREŠKOVIĆ ELIZABET nije pristupila
  89. KOŠKI AFRODITA nije pristupila

  Za radno mjesto medicinska sestra na određeno:

  RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1. JOVKOVIĆ ANTONELA 26
  2. BIČANIĆ MARIJA 26
  3. ČALUKOVIĆ ELMIR 25
  4. VENCLER MARIJA 24
  5. ŠIMIĆ IVA 23
  6. NIKOLIĆ JELENA 22
  7. MIJETIĆ KRISTINA 22
  8. FILIPOVIĆ IVANA 22
  9. JAKŠIĆ MAJA 21
  10. MOROVIČANIN MANDA 19
  11. KULOVLJAK DIANA 19
  12. PERIŠA IVA 19
  13. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA 19
  14. BOŠNJAK MATEA 19
  15. ŽIVKOVIĆ PETRA 18
  16. MESAROŠ ANA 18
  17. SIMON MARIJAN 18
  18. ĐULABIĆ DOMAGOJ 17
  19. IVANČIK NIKOLINA 17
  20. POSAVČIĆ NIKOLINA 17
  21. GRIGIĆ MARINA 16
  22. SPAJIĆ BARBARA 16
  23. CIGIĆ IVANA 16
  24. BOGATIROV VLATKA 15
  25. JURIĆ MARIJA 15
  26. BURGER JOSIPA 15
  27. LOTAR MATEJ 15
  28. ŠTIVIČEVIĆ HELENA 14
  29. DOMITROVIĆ ŽANA 14
  30. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA 13
  31. NOVOSELAC IVANA 13
  32. MUTAVČIĆ MARIJANA 13
  33. SKOMINA DOLORES 13
  34. MIHALJEVIĆ LARISA 13
  35. KUJADIN KATARINA 13
  36. MATANOVIĆ IZABELA 12
  37. KIŠ TIHANA 11
  38. BLAŽEVIĆ MARIJA nije pristupila
  39. ŽIVČIĆ IVONA nije pristupila
  40. PREVIŠIĆ MARINA nije pristupila
  41. NIKOLIĆ STJEPAN nije pristupio
  42. OREŠKOVIĆ ELIZABET nije pristupila

  Za radno mjesto prvostupnica sestrinstva na određeno:

  RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1. MESIĆ ANA 29
  2. MIJETIĆ KRISTINA 26,5
  3. BOŠNJAK MATEA 25,5
  4. FILIPOVIĆ IVANA 22,5
  5. JAKŠIĆ MAJA 21
  6. DRAGUN MELISANDA 20,5
  7. JEDVAJ VESNA nije pristupila

  Za radno mjesto prvostupnik/ca radiološke tehnologije na određeno:

  RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1. ŠTEFANIĆ TOMISLAV 23
  2. LUKIĆ ANA 22
  3. BRNADA DENIS nije pristupio
  4. LEVENTIĆ ANA nije pristupila

  Za radno mjesto primalja na određeno:

  RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1. RADOJČIĆ NATAŠA 20
  2. VUČKO MARIJANA 9

  Rang lista u Excel tablici: Rang lista kandidata od 26.10.2016

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  V. D. RAVNATELJA
  Ur. broj: 01-7145/4 /16
  Vinkovci, 19. listopada 2016.

  Na temelju čl. 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), a sukladno redoslijedu kandidata iz čl. 6 st. 3. i čl. 8. navedenog Pravilnika, dana 19. listopada 2016. godine donosi se slijedeća

  ODLUKA
  o izboru specijalizanata u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

  I.

  Kristina Vican, dr. med., s ukupnim brojem bodova 13,47 prima se na specijalizaciju iz gastroenterologije.

  II.

  Ivana Mišić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,88 prima se na specijalizaciju iz nefrologije.

  III.

  Marija Prahin, dr. med., s ukupnim brojem bodova 12,44 prima se na specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije.

  IV.

  Tamara Červenjak, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,07 prima se na specijalizaciju iz psihijatrije.

  V.

  Bojan Puzić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 21,32 prima se na specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije.

  VI.

  Andrea Šumanović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 21,23 prima se na specijalizaciju iz patologije i citologije.

  VII.

  Maja Gašpar, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,77, Anamarija Baković, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,17, Branka Liška, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,01 i Marko Šalić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,29 primaju se na specijalizaciju iz kliničke radiologije.

  VIII.

  Dora Varga, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,39 prima se na specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

  Ova odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci i mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 19. listopada 2016. godine.

  Uputa o pravu na prigovor: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur. broj: 01-7957/16
  Vinkovci, 18. listopada 2016.

  OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama br. 89 od 05. listopada 2016. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, medicinska sestra/tehničar, primalja.

  Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (određeno i neodređeno radno vrijeme) bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. od 09.00 sati do 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 09.00 sati:

  1. ĐUKIĆ ANA MARIJA
  2. LOVRIĆ LEONELA
  3. NIKOLIĆ JELENA
  4. MIJIĆ MATEA
  5. BOGATIROV VLATKA
  6. JURIŠIĆ DARIO
  7. GVOZDEN KREŠIMIR
  8. OSREČKI MARIJA
  9. ČUHA VALENTINA
  10. MIJAKIĆ TAMARA
  11. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA
  12. PEZO IVA
  13. BOŠNJAK MATEA
  14. LUKIĆ IVONA
  15. NOVOSELAC IVANA
  16. ANTOLOVIĆ LUCIJA
  17. MILOBARA RUŽA
  18. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
  19. ČALUKOVIĆ ELMIR
  20. MUTAVČIĆ MARIJANA
  21. STOJANOVIĆ ANTUN
  22. TUNIĆ MARTIN

  23. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

  24. MOROVIČANIN MANDA
  25. SELAK LILI
  26. SKOMINA DOLORES
  27. BLAŽEVIĆ MARIJA
  28. ŽIVČIĆ IVONA
  29. DUJIĆ IVA
  30. KOLIĆ IVANA
  31. JURKOVIĆ ANITA
  32. DOMITROVIĆ ŽANA
  33. ĐULABIĆ DOMAGOJ
  34. JOVKOVIĆ ANTONELA
  35. JOVKOVIĆ IVONA
  36. BURIĆ ANAMARIJA
  37. ŽIVKOVIĆ PETRA
  38. MESAROŠ ANA
  39. KUNČEVIĆ AMIRA
  40. KRALJEVIĆ MIRNA
  41. BIČANIĆ MARIJA
  42. RAGUŽ STJEPAN
  43. MIHALJEVIĆ LARISA
  44. ŠIMIĆ IVA
  45. MARKIĆ KATARINA
  46. MIJETIĆ KRISTINA

  47. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

  48. GRIGIĆ MARINA
  49. JURIĆ MARIJA
  50. NESTOROVIĆ NATAŠA
  51. MALOŠEVAC MANDICA
  52. LEITMANN MIRELA
  53. SIMIĆ SINIŠA
  54. MESIĆ JELENA
  55. KULOVLJAK DIANA
  56. VLAŠKI MARKO
  57. DUŽDAGIĆ MARTINA
  58. ŠURAN MARIJA
  59. MARIĆ IVANA
  60. KIŠ TIHANA
  61. CIGIĆ IVANA
  62. KRAJINA VEDRANA
  63. IVANČIK NIKOLINA
  64. PAŽIN MARTA
  65. MATANOVIĆ IZABELA
  66. PREVIŠIĆ MARINA
  67. NIKOLIĆ STJEPAN
  68. KUJADIN KATARINA
  69. BURGER JOSIPA

  70. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

  71. CRČIĆ ZDENKA
  72. FILIPOVIĆ IVANA
  73. JAKŠIĆ MAJA
  74. SPAJIĆ TOMISLAV
  75. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
  76. OREŠKOVIĆ ELIZABET
  77. MARINKOVIĆ MARIJA
  78. KNEŽEVIĆ JASENKA
  79. SIMON MARIJAN
  80. PERIŠA IVA
  81. MARKOVIĆ VERONIKA
  82. KOŠKI AFRODITA
  83. POSAVČIĆ NIKOLINA
  84. VENCLER MARIJA
  85. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
  86. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
  87. SPAJIĆ BARBARA
  88. UREMOVIĆ LEA
  89. TATOMIROVIĆ MARINA
  90. GOGOLJAK MARINA
  91. KOZINA IVANA
  92. LOTAR MATEJ

  Literatura:
  Prlić, N. Zdravstvena njega– opća. Školska knjiga, Zagreb.
  Broz, Lj., Budisavljević M., Franković, S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.
  Prlić, N., Rogina, V., Muk, B. Zdravstvena njega 4 - zdravstvena njega kirurških,onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.

  Pisana provjera znanja za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. BOŠNJAK MATEA
  2. MESIĆ ANA
  3. DRAGUN MELISANDA
  4. MIJETIĆ KRISTINA
  5. FILIPOVIĆ IVANA
  6. JAKŠIĆ MAJA
  7. JEDVAJ VESNA
  Literatura:
  Fučkar, G. Proces zdravstvene njege. MF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  Fučkar, G. Sestrinske dijagnoze. HUSE, Zagreb.
  Prlić, N. Zdravstvena njega– opća. Školska knjiga, Zagreb.
  Broz, Lj., Budisavljević M., Franković, S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb. Prlić, N., Rogina, V., Muk, B. Zdravstvena njega 4 - zdravstvena njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.

  Pisana provjera znanja iz područja radiološke tehnologije za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Kandidati/prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. ŠTEFANIĆ TOMISLAV
  2. BRNADA DENIS
  3. LUKIĆ ANA
  4. LEVENTIĆ ANA

  Pisana provjera znanja za radno mjesto PRIMALJA (m/ž) bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Kandidati/primalje koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. VUČKO MARIJANA
  2. RADOJČIĆ NATAŠA
  Literatura:
  Pecigoš-Kljuković, K. Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače. Školska knjiga, Zagreb.
  Pecigoš-Kljuković, K. Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače. Školska knjiga, Zagreb
  Habek, D. Porodništvo i ginekologija. Medicinska naklada, Zagreb.

  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

  Povjerenstva
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  V. D. RAVNATELJA
  Ur. broj: 01-7458/16
  U Vinkovcima 04. listopada 2016.

  Na temelju članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i utvrđene liste prvenstva pripravnika temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 85 od 23. rujna 2016. godine v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

  ODLUKU O IZBORU PRIPRAVNIKA

  za koje će se provesti obavljanje pripravničkog staža

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci radi osposobljavanja za samostalan rad (pripravništvo) u zanimanju: doktor medicine primaju se kandidati:
   • Đukić Eva, dr. med.
   • Čolaković Marija, dr. med.
   • Kordić Ivana, dr. med.
   • Grgić Vlatka, dr. med.
   • Sitaš Zvonimir, dr. med.
   • Kaluđer Ana, dr. med.
  2. Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Odabrani kandidati
  2. Internet stranica OŽBVK
  3. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
  4. Zapisnik
  5. Pismohrana

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57
  U Vinkovcima, 5. listopada 2016. godine

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 22. rujna 2016. do 01. listopada 2016. godine)
  ZA PRIJEM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – DOKTOR MEDICINE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 ĐUKIĆ EVA dr. med. Matice hrvatske 4, 32100 Vinkovci 099/2846074 OŽBVK DA DA 06.07.2016. 6/2010 3,912 26.09.2016. 7225 DA -dijete smrtno stradalog hrv. branitelja
  2 ČOLAKOVIĆ MARIJA dr. med. Sigetska 31, 32100 Vinkovci 098/9354131 OŽBVK NE DA 15.06.2016. 6/2010 4,544 26.09. 2016. 7201 DA -
  3 KORDIĆ IVANA dr. med. V. Lisinskog 24, 32100 Vinkovci 098/9961870 OŽBVK NE DA 11.07.2016. 7/2009 3,895 26.09.2016. 7231 DA -
  4 GRGIĆ VLATKA dr. med. Osječka 69, 31431 Čepin 099/2009437 OŽBVK NE DA 07.07.2016. 6/2010 4,035 27.09.2016. 7252 DA -
  5 SITAŠ ZVONIMIR dr. med. Križnog puta 65, 32221 Nuštar 099/4020077 OŽBVK NE DA 15.07.2016. 7/2009 4,122 29.09.2016. 7309 DA -
  6 KALUĐER ANA dr. med. Kneza Domagoja 96, 32272 Cerna 099/5955234 OŽBVK NE DA 30.06.2016. 6/2010 4,158 30.09.2016. 7362 DA -

  Tablica u docx obliku: Tablica - dr. med. pripravnici natječaj 22.09.2016

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  V. D. RAVNATELJA
  Ur. broj: 01-7447/16
  U Vinkovcima, 04. listopada 2016.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

  NATJEČAJ

  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od dva mjeseca) raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:

  • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja
   Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

  Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  • PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 3 izvršitelja
   Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja
   Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad
  • PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
   Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  • PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj
   Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod red. br. 2., 4., 5., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom)
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 2., 4. i 5.

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje i intervju.

  Obavijest o vremenu i mjestu pismenog testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7119/16
  U Vinkovcima, 20. rujna 2016. godine

  Sukladno članku 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Klasa: 131-01/16-01/94, Ur. broj: 338-01-22-16-119 od 31. kolovoza 2016. godine v. d. ravnatelja raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ

  radi provođenje pripravničkog staža za:

  • Doktora medicine- 13 izvršitelja
  • Magistra medicinske biokemije- 1 izvršitelja

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Životopis
  • Preslik domovnice
  • Preslik isprave o prebivalištu, odnosno boravištu
  • Preslik diplome odnosno potvrde o stečenoj stručnoj spremi
  • Preslik potvrde o dužini trajanja studiranja
  • Preslik prijepisa položenih ispita tijekom studija s prijepisom ocjena
  • Preslik prosjeka ocjena tijekom studija

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.

  U slučaju da kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obvezan je priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci s naznakom „za natječaj- pripravnički staž“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

  Opća županijska bolnica Vinkovci pridržava pravo djelomično ili u cijelosti , u svako doba poništiti ovaj natječaj.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7145/2016.
  Vinkovci, 21. rujna 2016.

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja RH o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu, Klasa: 131-01/16-01/97, Ur. broj: 534-04-1-2/2-16-5 od 13. lipnja 2016. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR
  doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

  • opće interne medicine – 1 izvršitelj
  • gastroenterologije - 1 izvršitelj
  • nefrologije - 1 izvršitelj
  • endokrinologije i dijabetologije - 1 izvršitelj
  • psihijatrije - 1 izvršitelj
  • opće kirurgije - 1 izvršitelj
  • oftalmologije i optometrije - 1 izvršitelj
  • hitne medicine - 9 izvršitelja
  • patologije i citologije - 2 izvršitelja
  • pedijatrije - 1 izvršitelj
  • kliničke radiologije - 4 izvršitelja
  • anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

  • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16) i Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
   • presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
   • presliku odobrenja za samostalan rad
   • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
   • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
   • presliku nagrada za vrijeme studija
   • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
   • popis objavljenih radova i kopije radova
   • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
   • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz – navesti granu specijalizacije“, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno s danom 03. listopada 2016. godine.

  Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora bit će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57
  U Vinkovcima, 20. rujna 2016. godine

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 08. rujna do 16 . rujna 2016. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR - VOLONTER

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 MUJAN NATALIJA med. sestra M. A. Reljkovića 78 32271 Rokovci 098/372167 OŽBVK NE DA 24.06. 2009. 4/2005. 2.69 09.09.2016. 6769/16 DA -
  1 TEŠIĆ GORANA med. sestra Dunavska 87 Mirkovci 32100 Vinkovci 091/9084144 OŽBVK NE DA 17.06.1988. 4/1984. 2.69 16.09.2016. 7051/16 DA -

  Tablica u docx obliku: Tablica kandidata za stručno ospos. - volontiranje rujan 2016

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-6687/16
  U Vinkovcima, 06. rujna 2016. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
  za slijedeće zvanje:

  1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 4 izvršitelja

  Uvjeti za prijem pod točkom 1. :

  • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra / tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
  • Potrebna dokumentacija:

   • zamolba
   • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
   • domovnica
   • svjedodžbe (od I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu
   • preslika osobne iskaznice
   • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
   • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

   Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

   Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

   Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci,Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci (s naznakom „obavljanje pripravničkog staža – volontiranje“).

   Krunoslav Šporčić, dr. med.,
   v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01- 5945 /16
  Vinkovci, 29 . srpnja 2016.

  Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2016. od 06. srpnja 2016. godine v. d. ravnatelja donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine (m/ž) prima se kandidat:

  • Metzger Ana-Marija, Frankopanska 93 a, Osijek

  II.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove magistra inženjera računarstva (m/ž) prima se kandidat:

  • Iličić Mario, M. Gupca 229, Posavski Podgajci

  III.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž) primaju se kandidati:

  • Mesić Katarina, J. Kozarca 59, Nuštar
  • Banović Maja, Dr. A. Starčevića 70, Vinkovci
  • Bakula Jasmina, Korčulanska 18, Đakovo

  IV.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

  • Žderić Vanja, Zrinska 31, Nijemci
  • Knežević Hrvoje, Bana Jelačića 9, Nijemci
  • Gašpić Ivana, Gorjani 32, Ivankovo
  • Vasilj Suzana, Borinačka 127, Vinkovci

  V.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva (m/ž) prima se kandidat:

  • Topić Martina, I. Mažuranića 52, Županja

  VI.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika fizioterapije (m/ž) prima se kandidat:

  • Mihalić Mihaela, M. Gupca 9, Đakovo

  VII.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

  • Krajina Vedrana, J. Kozarca 27, Slakovci
  • Šimunović Filip, S. Tomaševića 5, Stari Jankovci
  • Zagorc Dominik, A. Hebranga 12, Vinkovci
  • Raguž Stjepan, M. Marulića 3, Nuštar
  • Mijić Matea, Gradinci 63, Otok

  VIII.

  Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  IX.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  X.

  Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Odabranim kandidatima
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
  3. Glavna sestra Bolnice
  4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrana

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 27. srpnja 2016.

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas od 08. srpnja 2016. godine

  A.) stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

  • magistar ekonomije ( 1 izvršitelj )
  • stručni prvostupnik prava ( 1 izvršitelj )
  • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja )
  • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja )
  • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja )
  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja )
  • medicinska sestra/tehničar ( 5 izvršitelja )
  • primalja ( 2 izvršitelja )
  • fizioterapeutski tehničar ( 1 izvršitelj )
  • farmaceutski tehničar (3 izvršitelja)
  • kuhar (9 izvršitelja)

  B.) obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera za radno mjesto:

  • medicinska sestra/tehničar (10 izvršitelja)

  Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11, URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci. Nakon što od Zavoda za zapošljavanje stignu u našu ustanovu Rješenja o ocjeni Zahtjeva za svakog pojedinog kandidata, isti će biti obaviješteni telefonskim putem o daljnjem postupku.

  Rang liste odabranih i neodabranih kandidata:
  Rang lista za natječaj na mjesto bacc. sestrinstva
  Rang lista za natječaj na mjesto medicinska sestra-tehničar - Volonter
  Rang lista za natječaj na mjesto medicinska sestra-tehničar
  Rang lista za natječaj na mjesto bacc. fizioterapije
  Rang lista za natječaj na mjesto bacc. med.-lab. dijagnostike
  Rang lista za natječaj na mjesto fizioterapeutski tehničar
  Rang lista za natječaj na mjesto kuhara
  Rang lista za natječaj na mjesto magistra ekonomije
  Rang lista za natječaj na mjesto primalja
  Rang lista za natječaj na mjesto prvostupnik radiološke tehnologije
  Rang lista za natječaj na mjesto farmaceutskog tehničara
  Rang lista za natječaj na mjesto stručni prvostupnik prava

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 26. srpnja 2016.

  REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

  Rezultati pisane provjere znanja održane u petak 22. srpnja 2016. za slijedeća radna mjesta:

  • prvostupnik/ca sestrinstva - radni odnos na određeno vrijeme
  RBPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1. TOPIĆ MARTINA 24
  2. MESIĆ ANA 22
  3. MIJETIĆ KRISTINA nije pristupila

  • medicinska sestra/tehničar – radni odnos na određeno/ neodređeno vrijeme
  RBPREZIME I IMEBROJ BODOVA
  1.ŽDERIĆ VANJA29
  2.KRAJINA VEDRANA29
  3.ŠIMUNOVIĆ FILIP28
  4.KNEŽEVIĆ HRVOJE28
  5.GAŠPIĆ IVANA28
  6.ZAGORC DOMINIK27
  7.RAGUŽ STJEPAN27
  8.MIJIĆ MATEA27
  9.SVEĆNJAK (VASILJ) SUZANA27
  10.LOVRIĆ LEONELA26
  11.MILOBARA RUŽA26
  12.KRESIĆ SANDRA25
  13.MATIĆ MATEA24
  14.FILKOVAC IVANA24
  15.ĐUKIĆ ANA MARIJA23
  16.KOPILAŠ INES23
  17.MARKIĆ KATARINA23
  18.KUNČEVIĆ AMIRA23
  19.ŠURAN MARIJA23
  20.MESIĆ ANA22
  21.KRALJEVIĆ MIRNA22
  22.MACURA TAMARA21
  23.IVANČIK NIKOLINA20
  24.DAMJANOVIĆ MARIJA20
  25.JOVKOVIĆ IVONA19
  26.STOJANOVIĆ ANTUN19
  27.JURIŠIĆ DARIO19
  28.ĐULABIĆ DOMAGOJ19
  29.DRLJEPAN DARIJA19
  30.MESIĆ JELENA19
  31.RUKAVINA ANA19
  32.VIDOSAVLJEVIĆ LUKA19
  33.LUKIĆ IVONA18
  34.BRDAR ANTONIO18
  35.BOGATIROV VLATKA18
  36.BURGER JOSIPA18
  37.VIDOSAVLJEVIĆ TENA16
  38.BIČANIĆ MARIJA16
  39.MOROVČANIN MANDA16
  40.PAŽIN MARTA16
  41.JARIĆ STELLA15
  42.ČALUKOVIĆ ELMIR15
  43.MARKOVIĆ VERONIKA15
  44.RAGUŽ ANTE14
  45.VIDULIN MATEA14
  46.ZUBKOVIĆ DEJAN14
  47.MUTAVČIĆ MARIJANA13
  48.SPAJIĆ TOMISLAV13
  49.DUŽDAGIĆ MARTINA13
  50.BRDAR JOSIP11
  51.JURKOVIĆ ANITA9
  52.VUKASOVIĆ NIKOLA9
  53.VIDOŠ IVANA9
  54.BURIĆ ANAMARIJAnije pristupila
  55.GAVRIĆ BOJANAnije pristupila
  56.GLIBUŠIĆ MATEJAnije pristupila
  57.SALAK LILInije pristupila
  58.ARTUKOVIĆ MONIKAnije pristupila
  59.ŠTIVIČEVIĆ HELENAnije pristupila
  60.MIJETIĆ KRISTINAnije pristupila
  61.CRČIĆ ZDENKAnije pristupila

  Napomena:
  Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova.

  Obavještavamo kandidate za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili do minimalno 27 bodova (prvih devet kandidata ), da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u četvrtak 28. srpnja 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar mogu podići svoju dokumentaciju do 30. rujna 2016 . godine u Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur. broj: 01-4671/1/16
  Vinkovci, 19. srpnja 2016.

  OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama br. 61 od 06. srpnja 2016. godine za radna mjesta doktor medicine (m/ž), prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž), magistar inženjer računarstva(m/ž), prvostupnik fizioterapije (m/ž), prvostupnik sestrinstva (m/ž), medicinska sestra/tehničar.

  • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto DOKTOR MEDICINE (m/ž) za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine u 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

   1. METZGER ANA-MARIJA, dr. med.

  • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) održat će se u ponedjeljak 25. srpnja 2016. godine s početkom u 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

   1. MESIĆ KATARINA
   2. BANOVIĆ MAJA
   3. BAKULA JASMINA
   4. PILOŠTA DAJANA
   5. ČAKALIĆ ANTONELA

  • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u 08.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

   1. KOVAČEVIĆ IVANA
   2. MIHALIĆ MIHAELA
   3. ZUPKOVIĆ MARIJA

  • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA (m/ž) održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u 13.30 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

   1. BOBIĆ IGOR
   2. ILIČIĆ MARIO
   3. KRPAN STJEPAN
   4. GRUBIŠIĆ IGOR
   5. ARSENOVIĆ MILICA

  • pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege te procesa zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) bit će održana u petak 22. srpnja 2016. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  • Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

   1. TOPIĆ MARTINA
   2. MESIĆ ANA
   3. MIJETIĆ KRISTINA

  • pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u petak 22. srpnja 2016. godine od 10.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

  • Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

   1. ĐUKIĆ ANA MARIJA
   2. RAGUŽ ANTE
   3. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
   4. ZAGORC DOMINIK
   5. MATIĆ MATEA
   6. MUTAVČIĆ MARIJANA
   7. JURKOVIĆ ANITA
   8. RAGUŽ STJEPAN
   9. BIČANIĆ MARIJA
   10. KOPILAŠ INES
   11. BURIĆ ANAMARIJA
   12. LOVRIĆ LEONELA
   13. KRAJINA VEDRANA
   14. SPAJIĆ TOMISLAV
   15. JOVKOVIĆ IVONA
   16. ŠIMUNOVIĆ FILIP
   17. LUKIĆ IVONA
   18. KNEŽEVIĆ HRVOJE
   19. GAVRIĆ BOJANA
   20. GLIBUŠIĆ MATEJA

   Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

   1. MARKIĆ KATARINA
   2. BRDAR ANTONIO
   3. BRDAR JOSIP
   4. IVANČIK NIKOLINA
   5. MILOBARA RUŽA
   6. JARIĆ STELLA
   7. SALAK LILI
   8. VUKASOVIĆ NIKOLA
   9. MOROVČANIN MANDA
   10. STOJANOVIĆ ANTUN
   11. JURIŠIĆ DARIO
   12. KRESIĆ SANDRA
   13. ĐULABIĆ DOMAGOJ
   14. ARTUKOVIĆ MONIKA
   15. ŽDERIĆ VANJA
   16. KUNČEVIĆ AMIRA
   17. VIDOŠ IVANA
   18. BOGATIROV VLATKA
   19. DRLJEPAN DARIJA
   20. GAŠPIĆ IVANA
   21. VIDULIN MATEA

   Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

   1. PAŽIN MARTA
   2. MIJIĆ MATEA
   3. MESIĆ JELENA
   4. MESIĆ ANA
   5. BURGER JOSIPA
   6. DAMJANOVIĆ MARIJA
   7. DUŽDAGIĆ MARTINA
   8. ZUBKOVIĆ DEJAN
   9. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
   10. ČALUKOVIĆ ELMIR
   11. ŠURAN MARIJA
   12. KRALJEVIĆ MIRNA
   13. FILKOVAC IVANA
   14. RUKAVINA ANA
   15. MIJETIĆ KRISTINA
   16. MARKOVIĆ VERONIKA
   17. CRČIĆ ZDENKA
   18. MACURA TAMARA
   19. SVEĆNJAK SUZANA
   20. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA

  Napomena: Za navedene kandidate koji ne pristupe provjeri znanja smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na provjeru znanja.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-1180/14/2016
  Vinkovci, 21. ožujka 2016.

  Objave rješenja Ministarstva zdravlja za provođenje spec. usavršavanja doktora medicine - uz ovlaštenja za pojedine specijalizacije

  Temeljem članka 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN broj 100/11,133/11,54/12,49/13,139/14 i 116/15) v.d. sanacijskog upravitelja donosi LISTU MENTORA za provođenje programa specijalističkog usavršavanja u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

  Listu mentora za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u OŽB Vinkovci možete preuzeti ovdje

  v. d. ravnatelja:
  Krunoslav Šporčić, dr. med.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  v.d. RAVNATELJA
  Ur. broj: 01-3785/16
  U Vinkovcima, 07. srpnja 2016. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v.d. ravnatelja raspisuje

  OGLAS
  A.) za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
  za slijedeća zvanja:

  1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
  2. Magistar ekonomije-VSS, 1 izvršitelj
  3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 izvršitelj
  4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
  5. Stručni prvostupnik prava-VŠS, 1 izvršitelj
  6. Stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu-VŠS, 1 izvršitelj
  7. Magistra sestrinstva, diplomirana medicinska sestra/ tehničar- VSS, 10 izvršitelja
  8. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
  9. Prvostupnik fizioterapije – VŠS, 8 izvršitelja
  10. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
  11. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
  12. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 5 izvršitelja
  13. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
  14. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
  15. Fizioterapeutski tehničar – SSS, 1 izvršitelj
  16. Farmaceutski tehničar – SSS, 3 izvršitelja
  17. Kuhar- SSS, 9 izvršitelja

  B.) za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera:

  1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 10 izvršitelja

  Uvjeti za prijem pod točkom A.) od 1 - 17: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana:

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

  Uvjeti za prijem pod točkom B.) 1. :

  • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnicu
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci,Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci.

  v. d. ravnatelja:
  Krunoslav Šporčić, dr. med.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  v.d. RAVNATELJA
  Ur. broj: 01-4671/16
  U Vinkovcima, 30. lipnja 2016. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., mjesec dana za radno mjesto pod rednim brojem 3. i dva mjeseca za radno mjesto pod rednim brojem 4.) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA HITNE MEDICINE/SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE/SPECIJALISTA OPĆE KIRURGIJE/SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA za potrebe Centra za hitnu medicinu (m/ž)-4 izvršitelja
   - U v j e t za radno mjesto –VSS, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit (odnosno specijalistički ispit iz hitne medicine/interne medicine/opće kirurgije/anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja) i važeće odobrenje za samostalan rad

  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-4 izvršitelja
   - U v j e t za radno mjesto- VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž)-3 izvršitelja
   - U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
   - U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

  5. MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA (m/ž)-1 izvršitelj
   - U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Fakultet elektrotehnike i računarstva, radno iskustvo jedna godina

  6. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  7. MAGISTAR LOGOPEDIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   - U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet logopedskog smjera, radno iskustvo jedna godina

  8. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž)-1 izvršitelj
   - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  9. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)-1 izvršitelj
   - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  10. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
   - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci, važeći certifikat (licenca) za Dječjeg Vojta ili Bobath terapeuta

  11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-5 izvršitelja
   - U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za radna mjesta pod red. br. 1. (doktor medicine), 3., 7.,8.,9., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom) odn. uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta pod br. 1. (specijalist hitne medicine, interne medicine, opće kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine)i 2.
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 3., 5. , 6., 7., 8. i 9.

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se intervju za radna mjesta pod red. br. 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 9. odnosno pismeno testiranje za radna mjesta pod red. br. 4., 8. i 10.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  v.d. RAVNATELJA
  Ur.broj: 01-2579/2/16
  U Vinkovcima, 20. svibnja 2016. godine

  Na temelju članka 10., 12 i 14. Zakona o radu ( NN 93/2014 ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( lipanj 2010. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 42/16. od 04. svibnja 2016. godine, v.d. ravnatelja donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove doktora medicine specijalista interne medicine do polovice punog radnog vremena, prima se kandidat:

   - JOSIP ĐURIJANČEK, dr.med.spec.interne medicine,
   Trg Republike 9, Županja.
  2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. sanacijskog upravitelja

  Dostaviti:

  1. Prijavljenim kandidatima
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrani

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-2579/1/2016.
  U Vinkovcima, 27. travnja 2016.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

  za radno mjesto:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – korisnik mirovine koji ispunjava uvjete iz članka 99. stavka 2. točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13) (m/ž)
   - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, do polovice punog radnog vremena

  Ponudi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku diplome odnosno potvrde o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku odobrenja za samostalan rad (licencu)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički ispis staža iz HZMO
  • dokaz o statusu korisnika starosne mirovine

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola(čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju. Obavijest o vremenu i mjestu intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „Natječaj za _________, ne otvaraj.„ Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. sanacijskog upravitelja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 25. travnja 2016.

  OBAVIJEST O PROVOĐENJu SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE

  OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA
  PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE
  U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI VINKOVCI

  Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vinkovci, Vinkovci, Zvonarska 57, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dolje navedenih programa specijalističkog usavršavanja , temeljem članka 140. stavka 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14 i 154/14), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14 i 116/15) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi rješenje iz:

  • kardiologije

  Popratni dopis
  Rješenje kardiologija

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur. broj: 01-2048/4/16
  Vinkovci, 20. travnja 2016.

  Na temelju članka 8. Zakona o radu (NN br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 27 od 25. ožujka 2016. godine v. d. sanacijskog upravitelja donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva izabran je kandidat:

  1. Filipović Ivana, S. Šulcera 16, Vinkovci

  II.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

  1. Vlaški Marko, Nova Brana 128, Mirkovci - Vinkovci
  2. Žderić Vanja, Zrinska 31, Nijemci
  3. Filakovac Ivana, Vinkovačka 1f, Novi Jankovci
  4. Šimunović Filip, S. Tomaševića, Stari Jankovci

  III.

  Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  V.

  Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. sanacijskog upravitelja

  Dostaviti:

  1. Prijavljenim kandidatima
  2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrani

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-2048/3/16
  Vinkovci, 13. travnja 2016.

  DOPUNA OBAVIJESTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ

  objavljen u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

  Dopunjava se lista kandidata koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR kandidatom:

  46. Bogatirov Vlatka

  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-2048/2/16
  Vinkovci, 08. travnja 2016.

  DOPUNA OBAVIJESTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ

  objavljen u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

  Dopunjava se lista kandidata koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR kandidatom:

  45. Vidosavljević Tena

  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-2048/1/16
  Vinkovci, 07. travnja 2016.

  OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar.

  Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege te procesa zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u ponedjeljak 18. travnja 2016. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. PERKOVIĆ TEUTA
  2. FILIPOVIĆ IVANA
  3. BOŠNJAK MATEA
  4. BORIČIĆ HERMINA
  5. ANTOLOVIĆ MARIJA

  Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u ponedjeljak 18. travnja 2016. od 10.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

  1. Vidulin Mateja
  2. Matić Matea
  3. Delić Marijana
  4. Lukić Ivona
  5. Damjanović Marija
  6. Žderić Vanja
  7. Šimić Iva
  8. Koški Afrodita
  9. Čalić Marija
  10. Avrić Svjetlana
  11. Bičanić Marija
  12. Raguž Ante
  13. Bošnjak Mateja
  14. Markobašić Kristina
  15. Krajina Vedrana
  16. Markotić Dajana
  17. Tomić Tajana
  18. Marinković Marija
  19. Rajković Lea
  20. Burić Anamarija
  21. Šimunović Filip
  22. Džajić Tea

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

  1. Zetović Marieta
  2. Orešković Elizabet
  3. Đurašević Mateja
  4. Musić Ana
  5. Previšić Marina
  6. Jurić Andrea
  7. Mijoković Zrinka
  8. Šokčević Silvija
  9. Vlaški Marko
  10. Raič Iva
  11. Kujadin Katarina
  12. Martinović Dino
  13. Vidosavljević Luka
  14. Kopilaš Ines
  15. Perić Andrijana
  16. Filakovac Ivana
  17. Kresić Sandra
  18. Cvjetković Marina
  19. Spajić Tomislav
  20. Morovičanin Manda
  21. Šarić Antonia
  22. Mijić Matea

  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  20. sajam zdravlja

  Vinkovci zdravi grad!
  20. Sajam zdravlja se održava u razdoblju od 15.-17.04.2016. godine.
  Sve informacije o 20. Sajmu zdravlja možete pronaći na adresi
  www.zdravi-grad.vinkovci.hr

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01-2048/16.
  U Vinkovcima, 23. ožujka 2016.g.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v.d. sanacijskog upravitelja raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 4 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • e-knjižica za medicinske sestre sa četverogodišnjom školom i prvostupnike sestrinstva)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete ).

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  v.d. sanacijskog upravitelja
  Opće županijske bolnice Vinkovci
  Krunoslav Šporčić, dr. med.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKA UPRAVA
  Ur. broj: 01- 10945/2/15
  Vinkovci, 07. ožujka 2016.

  Na temelju čl. 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 07. ožujka 2016. godine donosi se slijedeća

  O D L U K A
  o izboru specijalizanata u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

  I.

  Dario Begović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,94 prima se na specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

  II.

  Željka Breškić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,71 prima se na specijalizaciju iz kardiologije.

  III.

  Maja Antunović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,25 prima se na specijalizaciju iz pulmologije.

  IV.

  Ivan Švagelj, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,15 i Martina Kajić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,14 primaju se na specijalizaciju iz patologije.

  V.

  Maja Salaj, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,68 prima se na specijalizaciju iz psihijatrije.

  Ova odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. ožujka 2016. godine.

  Uputa o pravu na prigovor: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici zdravstvene ustanove.

  v.d. sanacijskog upravitelja
  Opće županijske bolnice Vinkovci
  Krunoslav Šporčić, dr. med.

  OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTUPKA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS
  NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME

  Opća županijska bolnica Vinkovci obavještava kandidate da je, prema Naputku Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske KLASA: 100-01/16-02/03; URBROJ: 543-04-1-1/5-16-1 od 29. siječnja 2016. godine, dana 03. veljače 2016. godine donijela Odluku o obustavi postupka po javnom natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme URBROJ:01-10461/15. od 14. prosinca 2015. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj: 135/15. od 16. prosinca 2015. godine te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( www.hzz.hr ) i Opće županijske bolnice Vinkovci ( www.obvk.hr ).

  Svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za rad u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

  Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

  Vinkovci, 03. veljače 2016. godine

  OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA
  PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE
  U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI VINKOVCI

  Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vinkovci, Vinkovci, Zvonarska 57, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dolje navedenih programa specijalističkog usavršavanja , temeljem članka 140. stavka 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi rješenja iz:

  • Kliničke radiologije
  • Ginekologije i opstetricije
  • Anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine
  • Neurologije
  • Infektologije
  • Fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Oftalmologije i optometrije
  • Opće kirurgije
  • Otorinolaringologije
  • Psihijatrije
  • Pedijatrije
  • Urologije
  • Ortopedije i traumatologije

  Sva rješenja u pdf obliku možete preuzeti ovdje.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-10945/15
  U Vinkovcima, 30. prosinca 2015. godine

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o dopuni plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2015. godinu, klasa: 131-01/15-01/131, ur. broj: 534-04-1-2/2-15-3 od 18. svibnja 2015. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR
  doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

  • anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj
  • hitne medicine - 8 izvršitelja
  • endokrinologije i dijabetologije - 1 izvršitelj
  • kardiologije - 1 izvršitelj
  • opće kirurgije - 1 izvršitelj
  • patologije - 2 izvršitelja
  • psihijatrije - 1 izvršitelj
  • pedijatrije - 1 izvršitelj
  • pulmologije - 1 izvršitelj
  • transfuzijske medicine - 1 izvršitelj

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

  • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine,
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14 i 116/15) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
  • preslik diplome o završenom medicinskom fakultetu,
  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  • popis objavljenih radova i kopije radova,
  • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • preslik dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz -navesti granu specijalizacije˝, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 13. siječnja 2016. godine.

  Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenja ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj:01-10544/15
  U Vinkovcima, 16. prosinca 2015. godine

  Na temelju članka 10., 11. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove spremačice primaju se kandidati:
   • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
   • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
   • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
   • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
   • Mandić Tatjana, Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
   • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
   • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
   • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka,
   • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
   • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka
  2. Imenovane se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana objave Odluke na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Internet stranica Opće županijske bolnice Vinkovci
  2. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
  3. Zapisnik
  4. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-10461/15.
  U Vinkovcima, 14. prosinca 2015. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-5 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz kliničke citologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  6. VODITELJ ODSJEKA ZA PREHRANU I DIJETETIKU(m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen sveučilišni četverogodišnji studij prehrambene tehnologije ili sveučilišni diplomski studij prehrambenog inženjerstva, 3 godine radnog iskustva
  7. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 6 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  8. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  9. PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij radne terapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  10. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
  11. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen farmaceutsko – biokemijski fakultet - za zanimanje magistar farmacije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Radni odnos na određeno vrijeme ( za točku 10. ) zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja ukupnog radnog iskustva i radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. godine
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - e-knjižica)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4.,5. i 10., a za radna mjesta pod rednim brojevima 6., 7., 8., i 9. pismeno testiranje.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete ).

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OBAVIJEST
  o dodatnom testiranju
  kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremačica
  objavljenog u NN br.118/15. od 28.listopada 2015.godine

  Nakon provedenog natječajnog postupka tj. pismenog testiranja za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme nije izvršen odabir kandidata iz razloga što je dvanaest kandidata ostvarilo maksimalan broj bodova, a prima ih se deset. Da bi se izvršio odabir kandidata za radno mjesto spremačica provest će se dodatno testiranje za slijedeće kandidate koji su ostvarili maksimalan broj bodova:

  • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
  • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
  • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
  • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
  • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
  • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
  • Mandić Tatjana,Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
  • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka,
  • Popović Danijela, N.Brana 199, Vinkovci,
  • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka,
  • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
  • Šijačić Suzana, Trg J. Runjanina 12, Vinkovci

  Za navedene kandidate provest će se dodatno pismeno testiranje iz područja osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama , zaštita na radu. Pismeno testiranje održat će se dana 11. prosinca 2015. godine (petak) u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci. Na testiranje obvezno je ponijeti identifikacijsku ispravu. U protivnom kandidat neće moći pristupiti testiranju.

  Obavještavaju se svi ostali kandidati koji su se prijavili na natječaj od 28.listopada 2015.godine, NN br.118/15., da mogu podići svoju dokumentaciju do kraja prosinca 2015.g. u Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove OŽB Vinkovci, radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 10,00 sati.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj:01-10148/15
  U Vinkovcima, 02. prosinca 2015. godine

  Na temelju članka 10., 11., 12. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

  • Uzelac Martina, Kačićeva 84 A, Vinkovci
  • Džalto Matea, Kolodvorska 69, Cerna
  • Pavličić Katarina, A. G. Matoša 13/5, Tovarnik
  • Šarić Katica, Sakcinskog 22, Vinkovci
  • Vukasović Bojana, B. Jelačića 49, Cerić
  • Petrovečki Ivan, Kraljice mira 16, Vinkovci
  • Šušnjar Mihaela, V. Nazora 1, Ivankovo
  • Vrapčenjak Helena, Vinkovačka 5, St. Mikanovci
  • Novak Josip, S. Lončara 14, Vinkovci

  2. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

  • Lovrić Leonela, A. Starčevića 10 A, Tordinci
  • Vlaški Marko, Nova Brana 127, Mirkovci

  3. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva primaju se kandidati:

  • Karlušić Marija, A. Starčevića 66, Vinkovci
  • Stojanović Petar, B. Radića 27, Gradište

  4. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik radiološke tehnologije prima se kandidat:

  • Meštrović Tomislav, Petra Preradovića 17, Vinkovci

  5. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnik fizioterapije primaju se kandidati:

  • Brkljačić Ivana, O. Kučara 3, Vinkovci
  • Kasić Nikolina, B. Radića 129, N. Mikanovci

  6. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove zdravstveno-laboratorijski tehničar primaju se kandidati:

  • Hucek Edward,M. Pupeka 32, Virovitica
  • Filips Ivana,P. Svačića 71, Županja
  • Smolić Helena,Braće Radića 12 ,N. Mikanovci

  7. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove farmaceutski tehničar prima se kandidat:

   Bilić Mirela,Ohridska 5, Vinkovci

  8. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove administratora prima se kandidat:

  • Antukić Ružica, Ohridska 33, Vinkovci

  9. Nakon provedenog natječajnog postupka tj. pismenog testiranja za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme nije izvršen odabir kandidata iz razloga što je dvanaest kandidata ostvarilo maksimalan broj bodova, a prima ih se deset. Da bi se izvršio odabir kandidata za radno mjesto spremačica provest će se dodatno testiranje za slijedeće kandidate koji su ostvarili maksimalan broj bodova:

  • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
  • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
  • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
  • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
  • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
  • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
  • Mandić Tatjana,Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
  • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka,
  • Popović Danijela, N.Brana 199, Vinkovci,
  • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka
  • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
  • Šijačić Suzana, Trg J. Runjanina 12, Vinkovci

  Za navedene kandidate provest će se dodatno pismeno testiranje iz područja osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama , zaštita na radu. Pismeno testiranje održat će se dana 11. prosinca 2015. godine (petak) u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.Na testiranje obvezno je ponijeti identifikacijsku ispravu. U protivnom kandidat neće moći pristupiti testiranju.

  10. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana objave Odluke na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Internet stranica Opće županijske bolnice Vinkovci
  2. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
  3. Zapisnik
  4. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OBAVIJEST

  o negativnoj ocjeni Zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci ( KLASA:103-05/15-01/749,URBROJ:2188-15-04/1-15-02, od 13.studenog 2015.g.), a vezano uz Liste prvenstva za prijem kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (temeljem raspisanog Oglasa za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa URBROJ: 01-7729/15, od 05. listopada 2015.g.) za sljedeće kandidate:

  • medicinske sestre/tehničari:
   1. Mia Bičanić
   2. Dino Martinović
   3. Ivana Petrić
   4. Luka Vidosavljević
  • magistar inženjer agronomije:
   1. Zrinka Bošnjak
   2. Melita Svećnjak

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 12. studenoga 2015.

  OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 118 od 28. listopada 2015. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, prvostupnik/ca fizioterapije, medicinska sestra/tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar (m/ž), farmaceutski tehničar (m/ž), administrator (m/ž), spremačica (m/ž)

  1. Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

  Kandidati - medicinske sestre/tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

  1. MATIĆ MATEA
  2. RAGUŽ STJEPAN
  3. JURIĆ SABINA
  4. MARKOBAŠIĆ KRISTINA
  5. IŠTAKOVIĆ DANIJELA
  6. PETRIĆ IVANA
  7. BLAŽEVIĆ DARIJO
  8. LOVRIĆ LEONELA
  9. NOVAK JOSIP
  10. PAVIĆ LJUBICA
  11. ŽDERIĆ VANJA
  12. GLIBUŠIĆ SANDRA
  13. DŽINIĆ DIANA
  14. IVANŠIĆ JASMINA
  15. KARL DAVID
  16. PAVLIČIĆ KATARINA
  17. VRAPČENJAK HELENA
  18. DŽALTO MATEA
  19. MUTAVČIĆ MARIJANA
  20. MUSIĆ ANA
  21. KECUR SNJEŽANA
  22. LUKIĆ IVONA
  23. NESTOROVIĆ KATARINA
  24. STAŽIĆ SINKOVIĆ ANDREA
  25. RUPČIĆ DRAGO
  26. DAMJANOVIĆ MARIJA
  27. MESIĆ JELENA
  28. BARIĆ SANJA
  29. BURGER JOSIPA
  30. JOVKOVIĆ IVONA
  31. RAJKOVIĆ LEA
  32. OSREČKI MARIJA
  33. VASILJ SUZANA
  34. KRALJEVIĆ MIRNA
  35. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
  36. UZELAC MARTINA
  37. VUKASOVIĆ BOJANA
  38. METZ SUZANA
  39. KOŠKI AFRODITA
  40. ZETOVIĆ MARIJETA
  41. ŠARIĆ KATICA
  42. MILIĆ TENA
  43. GVOZDEN KREŠIMIR
  44. IVANČEVIĆ JOSIP
  45. MIRKOVIĆ MLADEN
  46. VLAŠKI MARKO
  47. CULI KRUNOSLAV
  48. KUNČEVIĆ AMIRA
  49. JOVANOVAC BLAŽENKA
  50. BIČANIĆ MARIJA
  51. KOŽUL IVONA
  52. IVANČIK NIKOLINA
  53. PUKLIN ANA
  54. ČOVIĆ ANAMARIJA
  55. KIŠ TIHANA
  56. BRDAR ANTONIO
  57. SMOLČIĆ IVANA
  58. JURIĆ ANDREA
  59. SUDAREVIĆ MONIKA
  60. KOLAREVIĆ MONIKA
  61. KOPILAŠ INES
  62. PAVLOVIĆ SANDRA
  63. DOMITROVIĆ ŽANA
  64. ŠUŠNJAR MIHAELA
  65. MIJIĆ MATEA
  66. ČAČIĆ ANA
  67. JURIŠIĆ DARIO
  68. STOJANOVIĆ ANTUN
  69. MAMIĆ SANELA
  70. MILETIĆ DARIO
  71. KRPAN ENA
  72. PETROVEČKI IVAN
  73. NOVAK JOSIP
  74. ČALUKOVIĆ ELMIR
  75. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
  76. FILAKOVAC IVANA
  77. CERANČEVIĆ KRISTINA
  78. CVJETKOVIĆ MARINA
  79. MATIĆ IVANA
  80. PUZIĆ MATILDA
  81. NEMET GIZELA
  82. JAKŠIĆ JOSIPA
  83. GRAŠIĆ NATALIJA
  84. GUNJAČA SLAĐANA
  85. DRLJEPAN DARIJA
  86. MARTINOVIĆ DINO
  87. KRAJINA VEDRANA
  88. BADROV SUZANA
  89. BOJIĆ SLAVICA
  90. JURKOVIĆ ANITA
  91. ĐURETIĆ KATARINA
  92. SOLDO DARIA
  93. ZORBAS MARTINA
  94. KNEŽEVIĆ HRVOJE
  95. TILOVIĆ RENATA
  96. ŠARIĆ ANTONIA
  97. BRČINA FRANJO
  98. STRUNJE SANJA
  99. VIDOŠ IVANA
  100. VICIĆ LIDIJA
  101. KOVAČEVIĆ MAJA
  102. GRAOVAC DARIO
  103. SMETIŠKO MILAN
  104. ŠIMUNOVIĆ FILIP
  105. VRBAT ANA
  106. GLIBUŠIĆ MATEJA
  107. SIMIĆ SINIŠA

  2. Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

  Kandidati - prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. ŠTRANGAR MAJA
  2. STOJANOVIĆ PETAR
  3. PERKOVIĆ TEUTA
  4. BEGOV DEJAN
  5. BORIČIĆ HERMINA
  6. PRODANOVIĆ DRAGANA
  7. MARIJANOVIĆ MARTINA
  8. PALKOVIĆ GABRIJELA
  9. UJLAKOŠ MAJA
  10. DUJAKOVIĆ TATJANA
  11. PILIPOVIĆ MARIN
  12. SLADIĆ RIMAC DARIA
  13. BESEK IVONA
  14. KARLUŠIĆ MARIJA

  3. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

  Kandidati - prvostupnici fizioterapije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. SUHIĆ NIKOLINA
  2. RONČEVIĆ JOSIPA
  3. JUNUŠIĆ MARIJA
  4. KRAJINA MARKO
  5. BRKIĆ MARTINA
  6. MATOŠ ALEKSANDAR
  7. RIMAC MARKO
  8. BRKLJAČIĆ IVANA
  9. ZUPKOVIĆ MARIJA
  10. KALINIĆ MARIO
  11. LAZIĆ NIKOLINA
  12. HODAK MARINA
  13. ZAVACKI INES
  14. KLAIĆ ANA
  15. BLAŽETIN INES
  16. ZELJKO PAULIĆ JOSIPA
  17. DELAŠ NIKOLINA
  18. BARBA ILIJA
  19. KASIĆ NIKOLINA
  20. STARC TENA
  21. TIKVIĆ SUZANA
  22. KRPAN IVAN
  23. RADMAN MATEJA
  24. ASTALOŠ ADRIANA
  25. KRAJAČIĆ IVANA
  26. ŠKRTIĆ OZREN
  27. SELAK ANDREA
  28. STOJANOVIĆ SANJA

  4. Pisana provjera znanja iz područja informatike za radno mjesto ADMINISTRATOR (m/ž) bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

  Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

  1. KORICA KATARINA
  2. BOŠNJAK DUBRAVKA
  3. ŽGELA MARIJA
  4. ARTUKOVIĆ ADRIJANA
  5. JAKŠIĆ MARIJANA
  6. KREŠIĆ MARIJANA
  7. ĐULABIĆ IVANA
  8. KIŠ MARIJA
  9. ČURIĆ DIJANA
  10. MATIJEVIĆ SLAVICA
  11. BAZINA LILIJA
  12. HERVOEVIĆ ĐURĐICA
  13. FILIPOV JASNAa
  14. MIKIĆ TANJA
  15. ŠAJNOVIĆ MARIJANA
  16. JUKIĆ OČEVČIĆ TIHANA
  17. LONČAR NEVENKA
  18. TOMUŠIĆ MARIJA
  19. MATOZAN VESNA
  20. MAJSTOROVIĆ VIKTOR
  21. HLAVAČEK BILJANA
  22. HORVATOVIĆ ANA
  23. ŠOKČEVIĆ SENKA
  24. STAŽIĆ FURY ANAMARIJA
  25. ANĐELIĆ VESNA
  26. CINDRIĆ REBECA
  27. LOZIĆ DARIA
  28. ANTUKIĆ RUŽICA
  29. PLETIKOSIĆ MATEA
  30. NOVAK DAVORKA
  31. JURIŠIĆ VERA
  32. MANDIĆ ĐURĐICA
  33. LOZANČIĆ DAVOR
  34. GRGUROVAC MARTINA
  35. MARKUTOVIĆ DANIJELA
  36. BEBEK DUBRAVKA
  37. DODIKOVIĆ TIJANA
  38. PERINAC VESNA
  39. ŠLEZAK MONIKA
  40. KLJUNIĆ LJUBICA
  41. KLJUNIĆ SLAVICA
  42. BELIĆ JAKOB
  43. BRAJKOVIĆ TAJANA
  44. FILIPOV STARINEC RUŽICA
  45. KLJUNIĆ ANDREA
  46. ŠUSTIĆ GABRIJELA
  47. MILIČEVIĆ DAMIR
  48. SUČIĆ BOŽANA
  49. MAJSTOROVIĆ SMILJA
  50. PAJVANČIĆ BOGDAN MARINELA
  51. ŠEDA FRANCISKA
  52. GARIĆ IVANA
  53. BILIĆ MIRELA
  54. JOSIPOVIĆ PRAVDA BILJANA
  55. OBRADOVIĆ GABRIJELA
  56. JURKOVIĆ MITROVIĆ KRISTINA
  57. KULJHAVY ANDREA
  58. SMONTARA DRAGANA
  59. BUDIĆ MIRA
  60. PRANJIĆ SERTIĆ SUNČANA
  61. VUKUŠIĆ STRUGAČEVAC DUNJA
  62. TURDA BRANIMIR
  63. MAJSTOROVIĆ DRAGANA
  64. ŽGELA MARGARETA
  65. KNEŽEVIĆ MATIJA
  66. ŠARAC DANIJELA

  5. Pisana provjera znanja iz područja Osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama za radno mjesto SPREMAČICA (m/ž) bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 11.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

  Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

  1. Galić Mirjana
  2. Korica Katarina
  3. Dragojević Jadranka
  4. Kalaica Kristina
  5. Štefec Branka
  6. Sabljak Ivana
  7. Lerner Vedrana
  8. Raič Slavica
  9. Andreić Suzana
  10. Bošnjak Dubravka
  11. Martić Nevenka
  12. Cindrić Rebeka
  13. Bošnjak Anita
  14. Bošković Božana
  15. Biberović Vesna
  16. Ilijević Anita
  17. Cerančević Josipa
  18. Paulić Marica
  19. Sever – Smrček Anita
  20. Puljić Sena
  21. Marijanović Đurđica
  22. Belić Tijana
  23. Lovreković Jelka
  24. Antunović Jelena
  25. Bićanić Mira
  26. Marković Sanja
  27. Štivičević Helena
  28. Farago Kristina
  29. Kobac Kata
  30. Grivac Željka
  31. Grivac Martina
  32. Čanadić Žaklina
  33. Pinjušić Ivanka
  34. Čuljak Ružica
  35. Jaružanin Vesna
  36. Maslač Dragica
  37. Žgela Marija
  38. Barbarić Marija
  39. Brčinović Irena
  40. Božić Ružica
  41. Šimunović Mirjana
  42. Županić Hedviga
  43. Štivić Lidija
  44. Špoljarić Anita
  45. Magaš Željka
  46. Bibković Irena
  47. Jakuš Nikolina
  48. Stupar Biljana
  49. Milušić Kata
  50. Plavšić Martina
  51. Kobe Anica
  52. Orešković Ivan
  53. Ždravac Milenka
  54. Blažević Nevenka
  55. Ćavar Vedrana
  56. Tomić Katica
  57. Radočaj Delfa
  58. Fabijan Gordana
  59. Petričić Ivana
  60. Gazić Ana
  61. Matičić Amalija
  62. Šajin Ivana
  63. Cindrić Dijana
  64. Mandić Tatjana
  65. Wolf Ljubica
  66. Sudar Slavica
  67. Grizelj Jadranka
  68. Farkaš Tatjana
  69. Gubina Marija
  70. Jurković Tihana
  71. Čaluković Zumreta
  72. Babić Marija
  73. Preradović Marina
  74. Kos Anica
  75. Jukić Snježana
  76. Glavaš Blaženka
  77. Glavurdić Sanja
  78. Krizmanić Anka
  79. Vuković Dubravka
  80. Petrinović Zorica
  81. Šijačić Suzana
  82. Mikulić Jadranka
  83. Klarić Željka
  84. Rimac Alma
  85. Petrovečki Marija
  86. Jonjić Nakić Anita
  87. Jonjić Mateja
  88. Paradžiković Suzana
  89. Klasnić Lidija
  90. Jambrec Katica
  91. Šajnović Marijana
  92. Delinger Antonija
  93. Slavić Ana
  94. Paulić Ana
  95. Kapoši Ivana
  96. Granić Mara
  97. Pavelka – Lucić Gordana
  98. Kavelj Andreja
  99. Kolarević Martina
  100. Kušić Ana
  101. Car Jaman Martina
  102. Sudar Zdenka
  103. Antol Mirela
  104. Bazina Lilija
  105. Mlinarević Renata
  106. Popović Danijela
  107. Josipović Ivka
  108. Škorić Antonija
  109. Grgić Milka
  110. Serenčeš Zvezdana
  111. Benković Zrinka
  112. Žuljević Heda
  113. Papac Marijana
  114. Blažević Nada
  115. Mesić Marija
  116. Matijević Slavica
  117. Kunčević Ana
  118. Matasić Marija
  119. Kataj Mirjana
  120. Pintarić Katarina
  121. Pintarić Antonija
  122. Poparić Danijela
  123. Begonja Mirela
  124. Vidović Ankica
  125. Anđelić Ana
  126. Dubravčević Jasna
  127. Knežević Katarina
  128. Pavičić Şnježana
  129. Blažević Andrea
  130. Bilić Ankica
  131. Malčić Katarina
  132. Magić Nada
  133. Ritinger Renata
  134. Purkić Željka
  135. Jovanić Sanja
  136. Jakšić Marijana
  137. Funčić Dalia
  138. Valentić Marica
  139. Čurić Ivana
  140. Tokić Dajana
  141. Nađ Marijana
  142. Vasić Ivan
  143. Džepina Maja
  144. Dakić Rozalija
  145. Anđelić Vesna
  146. Kolarević Irena
  147. Cindrić Slavica
  148. Tetković Anica
  149. Grgić Ivona
  150. Vrselja Žaklina
  151. Župarić Renata
  152. Pejanović Mladenka
  153. Višnjić Ružica
  154. Marić Marija
  155. Uzelac Marina
  156. Dežmić Marija
  157. Džanak Karmela
  158. Paušak Gordana
  159. Pantić Mirjana
  160. Neferanović Mihaela
  161. Matkovski Katica
  162. Jukić Kristina
  163. Rajković Ivana
  164. Lamešić Martina
  165. Puklin Ana
  166. Trbojević Andrea
  167. Kovačević Zdenka
  168. Vukojević Silvija
  169. Dolić Željka
  170. Kalac Ivana
  171. Puškarić Mirela
  172. Puljić Sanja
  173. Slovaković Dušanka
  174. Dakić Marija
  175. Alilović Ružica
  176. Sunara Gordana
  177. Toto Ljubica
  178. Jurišić Vera
  179. Kožul Josipa
  180. Bogović Ana Marija
  181. Maroš Irena
  182. Vujčić Ljiljana
  183. Šušnjara Ivana
  184. Maslać Mara
  185. Šalić Danijela
  186. Medić Mirjana
  187. Jerković Ljuba
  188. Anokić Aleksandra
  189. Huskić Jadranka
  190. Ištvanović Klaudija
  191. Glavurdić Sanja
  192. Bosančić Ivanka
  193. Alić Ljubica
  194. Šebalj Antonija
  195. Obajdin Blaženka
  196. Pratnemer Marina
  197. Soldo Željka
  198. Kasun Marija
  199. Čačić Ljuba
  200. Mijić Rozalija
  201. Marić Snježana
  202. Blašković Vesna
  203. Ćekić Mirjana
  204. Mračajac Biljana
  205. Tadić Višnja
  206. Klem Sanja
  207. Stjepanović Danijela
  208. Martinčević Silvija
  209. Runjaić Marija
  210. Tomušić Marija
  211. Topić Slavica
  212. Koncul Kristina
  213. Ižaković Božica
  214. Grgić Gordana
  215. Vengring Marija
  216. Peroković Anka
  217. Bunčić Anica
  218. Šarić Maja
  219. Vuković Anica
  220. Ferbežar Marica
  221. Jurić Marina
  222. Ižaković Ankica
  223. Jurić Evica
  224. Milanović –Škof Mirela
  225. Vaktarić Mihaela
  226. Mamić Marija
  227. Katalenić Kristina
  228. Cindrić Kristina
  229. Krijan Anita
  230. Banović Christina
  231. Tovilo Ivančica
  232. Tovilo Marija
  233. Blagojević Vesna
  234. Petričić Tatjana
  235. Miškić Gordana
  236. Lučić Zulumović Manda
  237. Maras Ivanka
  238. Vukoja Pavica
  239. Bašić Ana Marija
  240. Zlojić Svetlana
  241. Patačić Marija
  242. Škalic Toman Valentina
  243. Begić Mirela
  244. Nikolić Bosiljka
  245. Landeka Ružica
  246. Zetaković Snježana
  247. Ćosić Mirjana
  248. Kelčić Mirela
  249. Martinović Željka
  250. Zamečnik Mirjana
  251. Bujadinović Ana Marija
  252. Nikolić Zdenka
  253. Šer Ilinka
  254. Mecanović Sandra
  255. Goreta Katica
  256. Pajvančić Renata
  257. Bagarić Božana
  258. Martinović Danijela
  259. Perković Sanja
  260. Kelčić Božana
  261. Strinić Monika
  262. Čordašić Ivana
  263. Lučić Dubravka
  264. Jokić Vesna
  265. Udovičić Ljubica
  266. Petković Ljiljana
  267. Miloš Katica
  268. Mikić Kristina
  269. Parašilovac Ivana
  270. Tuček Adela
  271. Kljunić Andrea
  272. Radoš Anita
  273. Tordinac Anja
  274. Perić Štefica
  275. Crnković Sanja
  276. Sučić Božana
  277. Jozić Marina
  278. Varga Ilinka
  279. Bekavac Helena
  280. Pauk Marijana
  281. Budić Mira
  282. Kopić Kata
  283. Mudri Josipa
  284. Marić Vesna
  285. Raguž Anica
  286. Živković Natalija
  287. Komljen Marija
  288. Gluvaković Marica
  289. Dukarić Željka
  290. Vuk Ankica
  291. Svrta Mirjana
  292. Perković Anita
  293. Cenić Gordana
  294. Bilić Pavlinković Ivana
  295. Sivonjić Katarina
  296. Glibušić Ivona
  297. Poznanović Marijana
  298. Šoš Maksimović Anita
  299. Nadarević Ana Marija
  300. Vučina Mirjana
  301. Đaković Snježana
  302. Dodiković Svetlana
  303. Martinović Gorana
  304. Petrović Vesna
  305. Rubić Terezija
  306. Molnar Jasminka
  307. Tomić Ana
  308. Andraši-Kubiček Renata
  309. Katić Valentina
  310. Matković Lidija
  311. Guberac Romana
  312. Lovin Danijela
  313. Maslać Jadranka
  314. Plavšić Ana
  315. Krmpotić Gordana
  316. Žulić Doris
  317. Dujić Ivana
  318. Palackić Biljana
  319. Špar Sanja
  320. Mišić Nikolina
  321. Udovičić Marija
  322. Lampert Marija
  323. Jurić Željka
  324. Flanjak Manda
  325. Bačić Melita
  326. Jakopović Magdalena
  327. Bičanić Nedeljka
  328. Bilić Svjetlana
  329. Živković Ružica
  330. Kopričanec Nataša
  331. Teodorović Divna
  332. Ivanić Marija
  333. Kozina Marina
  334. Čengić Danijela
  335. Rodjaković Marica
  336. Hanžek Senka
  337. Miličević Matea
  338. Cazi Snježana
  339. Perković Ivana
  340. Soldo Stopić Lidija
  341. Strunje Blaženka
  342. Novoselac Katica
  343. Jurić Ines
  344. Kovačić Mirela
  345. Koturić Vinka
  346. Heđi Ivana
  347. Jurić Ksenija
  348. Vengring Anita
  349. Stipić Katica
  350. Varga Evica
  351. Gorić Renata
  352. Minga Maja
  353. Mareljić Anica
  354. Rezo Janja
  355. Senčić Ivana
  356. Alpeza Snježana
  357. Gotovac Ružica
  358. Pantelić Vidosava
  359. Popović Dubravka
  360. Jemrić Ana
  361. Milinović Marija
  362. Hajek Ljiljana
  363. Stanković Ivana
  364. Rupčić Branka
  365. Blažević Ivana-Svea
  366. Bičanić Anica
  367. Andabak Antonija
  368. Pranić Dražica
  369. Aničić Larisa
  370. Bićanić Valentina
  371. Klepić Katica
  372. Mirosavljević Nikolina
  373. Djukić-Lakić Slobodanka
  374. Vidaković Marina
  375. Perković Ana
  376. Starčević Mirjam
  377. Jurić Marija
  378. Komljen Mirela
  379. Štimac Sabina
  380. Ižaković Gordana
  381. Jerković Elvira
  382. Markobašić Anđelka
  383. Vengring Katica
  384. Martan Vesna
  385. Mustapić Vesna
  386. Tomić Ljuba
  387. Đerek Ana-Marija
  388. Korpar Mira
  389. Tešić Zora
  390. Subašić Grgić Evica
  391. Jakovac Anica
  392. Majstorović Dragana
  393. Lovrić Ika
  394. Delač –Ivanković Reza
  395. Lozić Tanja
  396. Sokol Ivana
  397. Jemrić Slavka
  398. Ivanšić Jelka

  6. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  Kandidati - prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. MEŠTROVIĆ TOMISLAV
  2. LUKIĆ ANA
  3. ĆUPIĆ DRAŽEN
  4. PETER MARKO
  5. VALENTIĆ MARKO
  6. GOLUBIČIĆ TOMISLAV

  7. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž) bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  Kandidati – zdravstveno-laboratorijski tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. SMOLIĆ HELENA
  2. KOZIĆ IVANA
  3. DOMINKOVIĆ KRISTINA
  4. VINKOVIĆ MISLAV
  5. IŠASEGI JASMINKA
  6. HUCEK EDWARD
  7. MAČEK VESNA
  8. FILIPS IVANA
  9. KRIČKO MIRELA
  10. VRTARIĆ KATARINA
  11. BEDEKOVIĆ ANA
  12. LAZIĆ RUŽICA
  13. KOVAČ ALEKSANDRA

  8. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  Kandidati – farmaceutski tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. MANOJLOVIĆ MIRJANA
  2. NOVAKOVIĆ SILVIJA
  3. MARJANOVIĆ LJILJANA
  4. BILIĆ MIRELA
  5. KNEŽEVIĆ ĐURĐICA
  6. MARIĆ IVANA
  7. MARELJIĆ ANA

  Napomena:

  Pozvani kandidati na pismenu provjeru znanja obvezni su ponijeti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenoj provjeri znanja u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

  Lista kandidata u docx formatu:

  Obavijest o testiranju kandidata - natječaj 28.10.15..docx

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  Dopuna rang lista odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

  • mag. oec
   1. umjesto Paradžiković Ružice, koja se nalazi na 2. mjestu liste prvenstva, prima se Barić Filip, koji se nalazi na 3. mjestu liste.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8397/2015.
  U Vinkovcima, 26. listopada 2015.g.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-5 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE (m/ž)-1 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkom ispitom iz opće kirurgije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  7. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž )-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-9 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  9. ZDRAVSTVENO – LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž)-3 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  10. ADMINISTRATOR (m/ž )-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola ( ekonomska, upravna ili gimnazija ), 1 godina radnog iskustva
  11. SPREMAČICA ( m/ž )- 10 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- završena osnovna škola
  12. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  13. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj - do polovice punog radnog vremena
   U v j e t za radno mjesto-VSS, doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  14. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen farmaceutsko – biokemijski fakultet - za zanimanje magistar farmacije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  15. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  16. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  17. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –za zanimanje farmaceutski tehničar, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  Radni odnos na određeno vrijeme ( za točke 13., 14., 15. i 16. ) zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi , a za radno mjesto spremačice svjedodžbu o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja ukupnog radnog iskustva i radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. godine
  • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - e-knjižica)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4.,5., 12. i 13., a za radna mjesta pod rednim brojevima 6., 7., 8.,9., 10., 11., 14., 15. i 16. pismeno testiranje.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete, a za radno mjesto“ medicinska sestra“ navesti da li se javljate na određeno ili neodređeno vrijeme ili oba )“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Dopuna rang liste odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine.

  OBAVIJEST

  Vezano uz rang listu kandidata koji su se prijavili na javni natječaj (od 06.10. do 14.10.2015.) za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa/pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije došlo je do promjene u listi prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

  Kandidatkinja Maja Ljevnaić koja je kao 3. uvrštena u listu prvenstva povukla je svoju prijavu, odnosno odustala od obavljanja pripravničkog staža u našoj ustanovi te se rang lista kandidata pomiče za jedno mjesto i kandidatkninja Kovačević Ana, koja se nalazi na 9. mjestu liste, uvrštava se u listu prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

  Dopuna rang liste odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

  • bacc. fizioterapeuti:
   1. umjesto Stojanović Karmele, 1. mjesto na listi, prima se Rašić Mateo, 10.mjesto na listi
   2. umjesto Platz Marie, 8. mjesto na listi, prima se Kozina Magdalena, 11.mjesto na listi
  • primalja
   1. umjesto Savić Manuele, 1. mjesto na listi, prima se Kurđipić Magdalena, 3. mjesto na listi

  Dopuna rang lista odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

  • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja ),
  • med. sestra/tehničar ( 45 izvršitelja ), primalja ( 2 izvršitelja )

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

  • magistar prava ( 2 izvršitelja ),
  • magistar ekonomije ( 2 izvršitelja ),
  • magistar inženjer agronomije ( 2 izvršitelja ),
  • stručni prvostupnik ekonomije ( 2 izvršitelja ),
  • stručni prvostupnik prava (2 izvršitelja ),
  • prvostupnik socijalnog rada ( 2 izvršitelja ),
  • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja ),
  • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja ),
  • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja ),
  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja ),
  • med. sestra/tehničar ( 45 izvršitelja ), primalja ( 2 izvršitelja ),
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar ( 6 izvršitelja ),
  • fizioterapeutski tehničar ( 1 izvršitelj )

  Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11,URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidatikoji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8242/15
  U Vinkovcima, 20. listopada 2015. godine

  Na temelju članaka 10., 11., 12. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99 od 16. Rujna 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva prima se kandidat:
   • Pustak Tamara, Lj. Gaja 15, Vinkovci
  2. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:
   • Vrtarić Maša, H.V.Hrvatinića 54, Vinkovci
   • Pripužić Ivana, K.Š.Đalskog 18, Vinkovci
   • Prgić Tena, Novosadska 9, Retkovci
   • Kozić Branka, M.Gupca 264 a, Posavski Podgajci
   • Đaković Ana Marija, Nožice 111 a, Babina Greda
   • Rešić Jelena, B. Radića 33, Cerna
  3. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove primalje primaju se kandidati:
   • Zudič Magdalena, A.Starčevića 4, Vinkovci
   • Senjan Mirna, J.J.Strossmayera 24, Jarmina
  4. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:
   • Crčić Zdenka, N.Š. Zrinskoga, Jarmina
   • Đukić Ana Marija, Bana Jelačića 107, Vinkovci
   • Milobara Ruža, T. Ujevića 9, Rokovci
  5. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove voditelja odsjeka za zaštitu na radu prima se kandidat:
   • Cvrlje Ivica, A. Akšamovića 7, Vinkovci

  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-7729/15
  U Vinkovcima, 05. listopada 2015. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
  za slijedeća zvanja:

  1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
  2. Magistar ekonomije-VSS, 2 izvršitelja
  3. Magistar inženjer agronomije-VSS, 2 izvršitelja
  4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
  5. Stručni prvostupnik prava-VŠS, 2 izvršitelja
  6. Sveučilišni prvostupnik socijalnog rada-VŠS, 2 izvršitelja
  7. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
  8. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
  9. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 8 izvršitelja
  10. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
  11. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 45 izvršitelja
  12. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
  13. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
  14. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj

  U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

  P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  R o k z a p r e d a j u p r i j a v a: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI Vinkovci, 30. rujna 2015.

  OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama br. 99 od 16. rujna 2015. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, primalja i voditelj Odsjeka zaštite na radu

  Pisana provjera znanja iz područja zdravstvene njege - primaljstvo za radno mjesto PRIMALJA bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 08.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Kandidati/primalje koje trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja:

  1. Zudić Magdalena
  2. Senjan Mirna
  3. Tubanjski Ines
  4. Ležaić Helena
  5. Garvanović Milašinović Katarina
  6. Roguljić Anita
  7. Mudri Karla

  Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. Besek Ivona
  2. Marjanović Martina
  3. Stojanović Petar
  4. Prodanović Dragana
  5. Antolović Marija
  6. Stojanović Ines
  7. Pustak Tamara
  8. Palković Gabrijela

  Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održano u petak 09. listopada 2015. od 10.00 sati do 14.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu.
  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

  1. Lovrić Leonela
  2. Vrapčenjak Helena
  3. Pavličić Katarina
  4. Bičanić Marija
  5. Koški Afrodita
  6. Kozić Branka
  7. Prgić Tena
  8. Rajković Lea
  9. Matić Matea
  10. Pavlović Sandra
  11. Cvjetković Marina
  12. Bažević Darijo
  13. Džalto Matea
  14. Ivančik Nikolina
  15. Vlaški Marko
  16. Kožul Ivona
  17. Čačić Ana
  18. Markobašić Kristina
  19. Lukić Ivona
  20. Jurković Anita
  21. Kovačević Maja
  22. Graovac Dario
  23. Jurić Sabina
  24. Kiš Tihana
  25. Prajiz Terezija
  26. Zečević Jure
  27. Zečević Mija
  28. Gunjača Slađana
  29. Galić Katarina
  30. Ivančević Josip

  31. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

  32. Sudarević Monika
  33. Drljepan Darija
  34. Mutavčić Marijana
  35. Rešić Jelena
  36. Šokčević Silvija
  37. Bičanić Mia
  38. Pripužić Ivana
  39. Glibušić Sandra
  40. Crčić Zdenka
  41. Soldo Daria
  42. Brdar Antonio
  43. Šušnjar Mihaela
  44. Vrtarić Maša
  45. Puklin Ana
  46. Milobara Ruža
  47. Raguž Stjepan
  48. Grašić Natalija
  49. Stanić Zoran
  50. Kolarević Monika
  51. Živković Ivana
  52. Čvangić Melani
  53. Šarić Katica
  54. Petričević Antonija
  55. Šitum Suzana
  56. Vukasović Bojana
  57. Metz Suzana
  58. Horvat Irena

  59. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

  60. Kecur Snježana
  61. Vasilj Suzana
  62. Ištaković Danijela
  63. Krpan Ena
  64. Žderić Vanja
  65. Džinić Diana
  66. Burger Josipa
  67. Rupčić Drago
  68. Krajina Vedrana
  69. Vidaković Martina
  70. Čaluković Elmir
  71. Šarić Antonia
  72. Nikolić Danijela
  73. Prgomet Marina
  74. Radman Ana
  75. Vesić Cirila
  76. Orešković Elizabet
  77. Vragolović Bartol
  78. Karl David
  79. Đurašević Mateja
  80. Bogatirov Vlatka
  81. Jovković Ivona
  82. Vidoš Ivana
  83. Mužek Nikolina
  84. Filakovac Ivana

  85. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 13.00 sati:

  86. Barić Sanja
  87. Čuljak Nikolina
  88. Smolčić Ivana
  89. Kopilaš Ines
  90. Gvozden Krešimir
  91. Spajić Tomislav
  92. Kvaka Ana
  93. Nikolić Dubravko
  94. Šeperac Filip
  95. Petrović Zoran
  96. Đuretić Katarina
  97. Đaković Ana-Marija
  98. Glibušić Mateja
  99. Jakšić Josipa
  100. Badrov Suzana
  101. Knežević Hrvoje
  102. Mujkić Filip
  103. Martinović Dino
  104. Matić Tena
  105. Petrić Ivana
  106. Novak Josip
  107. Đukić Ana Marija
  108. Markobašić Kristina
  109. Tutiš Karolina
  110. Mijakić Tamara

  Pisana provjera znanja iz područja zaštite na radu za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZAŠTITE NA RADU bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 14.00 sati u prostorima uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. Dragičević Pavao
  2. Cvrlje Ivica
  3. Šargac Damir

  Napomena:
  Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

  Kandidati čije su prijave odbačene(zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja)nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

  Povjerenstvo
  za provedbu javnog natječaja

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-7031/15
  U Vinkovcima, 14. rujna 2015. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE(m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkom ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  5. VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU NA RADU (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Visoka škola za sigurnost na radu, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
  6. 6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-6 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  8. 8. PRIMALJA (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –primaljski smjer ili srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-3 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske setre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4., a za radna mjesta pod rednim brojevima 5., 6., 7., 8. i 9. pismeno testiranje iz struke.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete, a za radno mjesto“ medicinska sestra“ navesti da li se javljate na određeno ili neodređeno vrijeme ili oba)“.

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-5937/1/2015.
  Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

  Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na javni natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine specijaliste psihijatrije prima se kandidat:

   • Emilija Pereza – Radovčić , Antuna Bauera 42, Zagreb

  2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Sanacijskom upravitelju
  4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
  5. Pismohrani

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-6491/2015.
  Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

  Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na javni natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema primaju se kandidati:

   • Tomislav Kokić, J. Palmotića 3, Zagreb
   • Branka Liška, N. Tordinca 22a, Vinkovci
   • Radmila Maneslavić, Avenija Većeslava Holjevca 27, Zagreb
   • Željka Breškić, Biševska 29, Osijek

  2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Sanacijskom upravitelju
  4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
  5. Pismohrani

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-5885/1/2015.
  Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

  Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na javni natječaj

  1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine specijaliste opće kirurgije prima se kandidat:

   • Mario Begović, Zagrebačka 32, Vinkovci

  2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Sanacijskom upravitelju
  4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
  5. Pismohrani

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur.broj: 01- 6221/2015.
  U Vinkovcima, 11. kolovoza 2015. godine

  OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA RAZGOVORA / INTERVJUA KANDIDATIMA
  PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ

  objavljen u Narodnim novinama br.78 od 17. srpnja 2015. godine za radna mjesta doktora medicine, doktora medicine specijaliste psihijatrije i doktora medicine specijaliste opće kirurgije

  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE PSIHIJATRIJE održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine s početkom u 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE OPĆE KIRURGIJE održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine u terminima od 11.00 do 12.00 sati i od 12. 00 do 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Ur.broj: 01- 6221/2015.
  U Vinkovcima, 11. kolovoza 2015. godine

  OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ
  objavljen u Narodnim novinama br.78 od 17. srpnja 2015. godine za radna mjesta doktora medicine, doktora medicine specijaliste psihijatrije i doktora medicine specijaliste opće kirurgije

  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE PSIHIJATRIJE održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine s početkom u 09.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE OPĆE KIRURGIJE održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
  • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine u terminima od 11.00 do 12.00 sati i od 12. 00 do 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-5596/15
  U Vinkovcima, 15. srpnja 2015. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž) -1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  5. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  6. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
  7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOŠKE ANATOMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz patološke anatomije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  8. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  9. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz opće kirurgije i važećim odobrenjem za samostalan rad
  10. DOKTOR MEDICINE (m/ž)- 4 izvršitelja za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
  11. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod r. br. 10. i 11. odnosno o položenom specijalističkom ispitu za radna mjesta od 1.-9.
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju.

  Obavijest o vremenu i mjestu intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete).

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 ILIČIĆ MARIO Mag.ing.comp. Matije Gupca 229,Posavski Podgajci 098/903-5726 OŽBVK NE DA 02.07.2012. 5/2007. 3.47 19.03.2015. DA -
  2 BENČIĆ MARIO Mag.ing.comp. Franje Kuhača 25, 31000 Osijek 098/909-4260 OŽBVK NE DA 24.09.2014. 4/2010. 3.79 19.03.2015. NE -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABARATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 MATUŠINSKI NATAŠA Bacc.med-lab. dijagnostike Stjepana Supanca 25, 32100 Vukovar 092/327-4040 OŽBVK NE DA 25.06. 2014. 3/2011. 2.69 17.03. 2015. DA -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MENADŽER U ZDRAVSTVU

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 PAPIĆ IVANA Bacc.oec. Žankovac 11,32100 Vinkovci 098/646-642 OŽBVK NE DA 16.09. 2013. 4/2009. 3.21 20.03.2015. NE Nema traženu kvalifikaciju
  2 MENALO NIKICA Bacc.oec. J.J.Strossmayera 290, 32275 Bošnjaci 032/845-404 OŽBVK NE DA 09.09. 2014. 3/2011. 3.32 19.03.2015. NE Nema traženu kvalifikaciju

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 ŠIMUNOVIĆ ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar Vl.Nazora 71,32221 Marinci 092/183-3769 OŽBVK NE DA 08.06. 2011. 4/2007. 4.25 13.03. 2015. DA -
  2 BIČANIĆ BOŽIDAR Fizioterapeutski tehničar Faličevci 166, 32251 Privlaka 098/913-5349 OŽBVK NE DA 15.06. 2012. 4/2008. 4.50 23.03.2015. NE -
  3 ČEPO ŽELJANA Fizioterapeutski tehničar Kolodvorska 10, 32283 Vođinci 091/525-7295 OŽBVK NE DA 13.06. 2013. 4/2009. 4.25 18.03.2015. NE -
  4 NOVIĆ RENATA Fizioterapeutski tehničar B.Radića 30,32241 St.Jankovci 095/583-0372 OŽBVK NE DA 13.06. 2013. 4/2009. 3.86 16.03.2015. NE -
  5 KLARIĆ MATEJ Fizioterapeutski tehničar Ul.Đure Tiljka 21a, 44250 Petrinja 098/917-2778 OŽBVK NE DA 17.06. 2013. 4/2009. 3.25 19.03.2015. NE -
  6 ŠTRBO STJEPAN Fizioterapeutski tehničar M.Ivanića 89a, 32100 Vinkovci 098/188-3161 OŽBVK NE DA 30.08. 2013. 4/2009. 3.00 18.03.2015. NE -
  7 DUGONJIĆ MARIO Fizioterapeutski tehničar J.Brunšmida 9,32100 Vinkovci 099/687-8536 OŽBVK NE DA 30.08. 2013. 4/2009. 2.75 18.03.2015. NE -
  8 PERAK ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar Lj.gaja 4, Prkovci 098/918-5425 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2009. 3.50 17.03. 2015. NE -
  9 KATARINA BRUNO Fizioterapeutski tehničar Prolazna 16,32100 Vinkovci 095/582-9020 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2009. 3.25 23.03.2015. NE -
  10 TRBUK ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar J.J.Strossmayera 95,32283 Vođinci 099/314-6663 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2010. 3.25 20.03.2015. NE -
  11 BIKIĆ ANITA Fizioterapeutski tehničar J.J.Strossmayera 2223, 32274 Štitar 098/189-1656 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2010. 3.25 18.03.2015. NE -
  12 MATUŠ DANIJEL Fizioterapeutski tehničar Židovska ulica 10, 32236 Ilok 099/502-1486 OŽBVK NE NE 09.09. 2014. ?? 2.00 19.03. 2015. NE Prekval.za fizot. teh.

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 DILBER BOŽANA Prvostupnik radiološke tehnologije Nikole Tesle 18a, 31400 Đakovo 097/690-0013 OŽBVK DA DA 26.03. 2014. 4/2010. 3.07 20.03.2015. DA Dijete smrtno stradalog Hrvatskog branitelja
  2 DELIĆ RENATA Prvostupnik radiološke tehnologije Vladimira Nazora 89, 32276 Babina greda 095/902-4260 OŽBVK NE DA 13.11. 2014. 3/2011. 3.98 20.03.2015. NE -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

  20.03.2015. 20.03.2015.
  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 VINKOVIĆ ANA medicinska sestra /tehničar J.J.Strossmayera 270, 32275 Bošnjaci 095/397-6682 OŽBVK NE DA 20.06.2013. 4/2009. 3 DA -
  2 JEMRIĆ MARIJANA gimnazija Ban Ivan Mažuranić 31,32276 Babina greda 095/822-90-57 OŽBVK NE DA 28.06.2007. 4/2003. 4.25 NE -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1KUKIĆ KSENIJAbacc.physio. Dr. Franje Tuđmana 26, 32243 Orolik098/190-5160OŽBVKNE DA 08.07.2011. 4/2007. 3.87 19.03.2015. DA -
  2LEKOMATEAbacc.physio. B.Radića 10, 32221 Nuštar 099/416-8905 OŽBVK NE DA 05.11.2013.3/2010. 3.84 19.03.2015. NE -
  3NEMET DAVOR bacc.physio. J.J.Strossmayera 1, Stipanovci, 31433 Podgorač 091/796-6365OŽBVKNE DA 04.11. 2013. 4/2009. 3.26 19.03.2015 NE -
  4 LJEVNAIĆ MAJA bacc.physio. Slavka Jankovića 12, 32100 Vinkovci 099/570-3704OŽBVK NE DA 20.03. 2014. 4/2010. 4.29 18.03.2015. NE -
  5 BABIĆ SARA bacc.physio. Paška 67, 31000 Osijek 095/818-6020 OŽBVK NE DA 15.04. 2014. 4/2010. 4.13 18.03.2015. NE -
  6 NEMETH TIHANA bacc.physio. Kolodvorska 43, 31216 Antunovac 099/769-6719OŽBVK NE DA 24.04. 2014. 5/2009. 3.52 18.03.2015. NE -
  7 CVIJANOVIĆ BILJANA bacc.physio. Ive Andrića 21, 32227 Borovo 099/733-9959OŽBVK NE DA 30.04. 2014. 4/2010. 3.71 19.03.2015. NE -
  8 NIKOLIĆ MIRJANA bacc.physio. Bosanska 48, 32010 Vukovar 098/913-4920OŽBVK NE DA 12.05. 2014. 5/2009. 3.45 18.03.2015 NE -
  9 DOMBAJ JELENA bacc.physio. Županijska 110/13 32000 Vukovar 097/641-4869OŽBVK NE DA 30.06. 2014. 4/2010. 3.39 23.03.2015. NE -
  10 LISJAK LAURA bacc.physio. Marka Kovača 10, Strahoninec, 40000 Đakovo 097/712-4629OŽBVK NE NE 25.09. 2014. 3/2011. 4.11 19.03.2015 NE -
  11 VRANČIĆ MARIZELA bacc.physio. Kralja Tomislava 21/b 32249 Tovarnik 099/833-6427OŽBVK NE DA 25.09. 2014. 3/2011. 4.10 19.03.2015. NE -
  12 KOMNENOV DAJANA bacc.physio. Nikole Demonje 62, 32211 Đakovo 099/403-8565OŽBVK NE DA 10.11. 2014. 4/2010. 3.29 20.03.2015. NE -
  13 LOZIĆ NIKOLA bacc.physio. Slavija 3, 32100 Vinkovci 099/821-1667 OŽBVK NE DA 13.11. 2014. 4/2010. 3.36 20.03.2015. NE -
  14 RAVLIĆ TOMISLAVbacc.physio. A.K. Miošića 16, 31431 Čepin 098/962-4220 OŽBVK NE DA 23.01.2015. 4/2011. 3.81 17.03. 2015. NE -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 ZOVKO NIKOLINA bacc.med.techn. Crkveno 5, Nuštar 097/764-5594 OŽBVK NE DA 25.09.2014. 3/2011. 3.66 13.03. 2015. DA -
  2 DUVNJAK JENNY bacc.med.techn. P.Preradovića 43, Slakovci 098/940-3358 OŽBVK NE DA 14.10.2014. 3 /2011. 3.64 16.03. 2015. DA -
  3 GRBAVAC ANA bacc.med.techn. N.Š.Zrinskog 22, 31215 Ernestinovo 099/672-4171 OŽBVK NE DA 14.10.2014. 4/2010. 3.40 20.03. 2015. DA -
  4 JAKŠIĆ MAJA bacc.med.techn. Matije Gupca 74, Retkovci 095/844-6669 OŽBVK NE DA 20.10.2014. 3/2011. 3.47 16.03. 2015 DA -
  5 OPAČIĆ IVANA bacc.med.techn. LJ.Gaja 45, Cerna 099/506-8210 OŽBVK NE DA 28.10. 2014. 3/2011. 3.61 17.03.2015. DA -
  6 TOPIĆ MARTINA bacc.med.techn. I.Mažuranića 52, 32270 Županja 095/524-9809 OŽBVK NE DA 19.01. 2015. 4/2011. 3.87 16.03. 2015. DA -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-2334/1/15.
  Vinkovci, 13. travnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kardiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Ivana Lukić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Ivana Lukić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2334/1/15. od 13. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 13. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 13. travnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-2286/1/15.
  Vinkovci, 07. travnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Marko Šalić, dr. med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Marko Šalić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2286/1/15. od 07. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-2246/1/15.
  Vinkovci, 07. travnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz transfuzijske medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se:

  • Nikolina Tarbuk Brkić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Nikolina Tarbuk Brkić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2246/1/15. od 07. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur.broj: 01-2112/15.
  U Vinkovcima, 12. ožujka 2015. godine

  Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću
  županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

  • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
  • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
  • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
  • Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
  • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 30 izvršitelja
  • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
  • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 1 izvršitelj
  • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
  • Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 18 izvršitelja
  • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
  • Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-1048/15.
  Vinkovci, 06. ožujka 2015. g.

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE(S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
  • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednog stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili presliku radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj - i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 18. ožujka 2015. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-774/15.
  Vinkovci, 28. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata i izjave Lovorke Barbir od 26. siječnja 2015. godine Ur. broj: 637/15. o odustajanju od dodijeljene specijalizacije iz urologije po Odluci o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine, za specijalizante iz urologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

  • Natko Zjakić, dr. med. i
  • Ivana Haller, dr. med.

  II.

  Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Natko Zjakić,
  2. Pristupnik Ivana Haller,
  3. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  4. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  5. Dosje,
  6. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-774/15. od 28. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-761/15.
  Vinkovci, 27. siječnja 2015. godine

  Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 27. siječnja 2015. godine donosi

  O D L U K U

  1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz kardiologije od dana 21. siječnja 2015. godine broj:01-491/15 kojom je Tijana Pandurović dr.med. izabrana za specijalizaciju iz kardiologije.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Obrazloženje:

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-491/15 Odluku o izboru Tijane Pandurović, dr.med. za specijalizaciju iz kardiologije. Tijana Pandurović dr.med. je dana 26. siječnja 2015. godine broj: 01-692/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz kardiologije te je odlučeno kao u izreci.

  Dostaviti:

  1. Tijana Pandurović, dr.med.
  2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz kardiologije, svima
  3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
  4. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-770/1/15.
  Vinkovci, 28. siječnja 2015. godine

  Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine donosi

  O D L U K U

  1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz transfuzijske medicine od dana 21. siječnja 2015. godine broj: 01-532/5/15 kojom je Anja Radin, dr.med. izabrana za specijalizaciju iz transfuzijske medicine.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Obrazloženje:

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-532/5/15 Odluku o izboru Anje Radin, dr.med. za specijalizaciju iz transfuzijske medicine. Anja Radin, dr.med. je dana 27. siječnja 2015. godine broj: 770/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz transfuzijske medicine te je odlučeno kao u izreci.

  Dostaviti:

  1. Anja Radin, dr.med.
  2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz transfuzijske medicine, svima
  3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
  4. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-493/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

  • Josipa Bošnjak, dr. med. i
  • Dejana Lučić, dr. med.

  II.

  Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Josipa Bošnjak,
  2. Pristupnik Dejana Lučić,
  3. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  4. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  5. Dosje,
  6. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-493/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-492/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hematologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Mija Pezić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Mija Pezić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-492/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-528/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz dječje kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Ivančica Golubović, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Ivančica Golubović,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-528/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-529/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz abdominalne kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Andrea Kresić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Andrea Kresić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-529/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-530/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Zvonimir Rašić, dr. med.

  II.

  Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Zvonimir Rašić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-532/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

  • Andrea Šumanović, dr. med. i
  • Natalija Pandža, dr. med.

  II.

  Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Andrea Šumanović,
  2. Pristupnik Natalija Pandža,
  3. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  4. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  5. Dosje,
  6. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-532/2/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

  • Slaven Simon, dr. med.
  • Dejana Krnjeta, dr. med. i
  • Petar Pavlović, dr. med.

  II.

  Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Slaven Simon,
  2. Pristupnik Dejana Krnjeta,
  3. Pristupnik Petar Pavlović,
  4. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  5. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  6. Dosje,
  7. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/2/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-532/3/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

  • Hrvoje Sliepčević, dr. med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Hrvoje Sliepčević
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/3/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-532/4/15.
  Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz infektologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

  • Ivana Jovanovac, dr. med.
  • Zdravka Adamović, dr. med.

  II.

  Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Ivana Jovanovac
  2. Pristupnik Zdravka Adamović,
  3. Ministarstvo zdravlja RH uz
   prijedlog za odobrenje specijalizacije
  4. Služba za pravne, kadrovske i opce
   poslove,
  5. Dosje,
  6. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj

  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/4/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-96/15
  U Vinkovcima, 7. siječnja 2015. godine

  Na temelju članka 8. Zakona o radu (N.N., br. 93/2074), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 127. Od 29. listopada 2014. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre – tehničara primaju se kandidati:

  • Sandra Abramac, Gajeva 1, Otok
  • Paula Huber, K. Kotromanića 4, Vinkovci
  • Andrea Gavran, A. Šenoe 26, Vinkovci
  • Matej Stanković, V.Nazora 87, Stari Mikanovci
  • Nino Kostev, Hrvatskih kraljeva 44, Vinkovci
  • Ana Ćurić, Potočka 33, Stari Mikanovci
  • Martina Pastulović, Đakovačka 31 A, Stari Mikanovci
  • Blaženka Čačić, Trg Josipa Runjanina 11, Vinkovci
  • Željka Kisegi, Dalmatinska 41, Vinkovci

  II.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

  • Stjepan Raguž, M.Krleže 66, Vukovar
  • Kristina Cerančević, J.S.Reljkovića 12, Ivankovo

  III.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se kandidati

  • Matija Radičev, Ohridska 14, Vinkovci
  • Mario Totić, V.Cerna 55, Cerna
  • Martina Pavičić, Duga 13, Vinkovci
  • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
  • Krunoslav Smolić, B.Radića 12, Novi Mikanovci
  • Marko Crnković, J.Kozarca 416, Ivankovo

  IV.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalja prima se kandidat:

  • Marija Crčić, A.Mihanovića 51, Jarmina

  V.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto prvostupnika fizioterapije-dječji vojta terapeut prima se kandidat:

  • Martina Jozić, Istrev 89, Drenovci

  VI.

  Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto magistar farmacije prima se kandidat:

  • Kristina Đurinović Lončarić, Gornjodravska obala 85, Osijek

  VII.

  Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  VIII.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  IX.

  Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  Vinkovci, 08. prosinca 2014.

  OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
  objavljen u Narodnim novinama br. 127 od 29. listopada 2014. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, primalja

  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • pismeno testiranje za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. od 9.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
  • razgovor/intervju za radno mjesto PRIMALJA bit će održano u utorak 16. prosinca 2014. od 10.00 sati u prostoru uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur.broj: 01-9990/14.
  U Vinkovcima, 05. prosinca 2014.godine

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
  • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICA IZ NEUROLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HEMATOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE
  • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ DJEČJE KIRURGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
  • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednog stranog jezika
  te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj- i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 17. prosinca 2014. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  U Vinkovcima, 05. prosinca 2014. godine

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 27. listopada 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

  • magistar logopedije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), magistar prava (2 izvršitelja), magistar ekonomije (2 izvršitelja), stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (1 izvršitelj), menadžer u zdravstvu (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva ( 33 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (3 izvršitelja), prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (5 izvršitelja), medicinska sestra/tehničar (30 izvršitelja), primalja (2 izvršitelja), zdravstveno-laboratorijski tehničar (6 izvršitelja), fizioterapeutski tehničar (2 izvršitelja)
  • za radno mjesto magistar medicinske biokemije i prvostupnik radiološke tehnologije nije bilo prijavljenih kandidata

  Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad za odabrane kandidate proslijeđeni su u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci radi daljnjeg postupka, a kandidati čiji zahtjevi budu pozitivno ocijenjeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje telefonskim putem obavijestit će se o datumu početka staža.

  Kandidati koji nisu odabrani prema priloženim tablicama mogu podignuti svoju natječajnu dokumentaciju u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove do kraja prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR EKONOMIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1IMREKTOMISLAVMAG.OEC.J. Matasovića 44Vinkovci095/9040-659
  091/393-5577
  OŽBVKNEDA30.09.2011.5/2006.4,1728.10.2014.DA-
  2.ŽIVKOVIĆMAGDALENAMAG.OEC.Tri ruže 25, Andrijaševci092/230-2433OŽBVKNEDA04.03.2014.3/2011.3.0930.10.2014.NEodustala
  3PERVANMAJAMAG.OEC.Žrtava fašizma 33, Ivankovo098/9613-537OŽBVKNEDA14.07.2014.5/2009.4.2703.11.2014.DA-
  4DUJMIĆSTJEPANMAG.OEC.Ferde Šišića 27, Vinkovci098/130-8797OŽBVKNEDA16.07.2014.5/2009.4.7703.11.2014.NE-
  5MALINOVIĆSVJETLANAMAG.OEC.Mitrovićeva 97,Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.11.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NE-
  6VRLJIĆMARIJAMAG.OEC.Josipa Kozarca 29, Šiškovci098/137-0938OŽBVKNEDA09.09.2014.//28.10.2014.NEnepotp. dokum.
  7BOŽANOVIĆZVONIMIRMAG.OEC.M.A.Reljkovića 125 A, D. N. Selo099/851-6000OŽBVKNEDA30.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PRAVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1MATIJEVIĆGORANMAG.IUR.Ante Starčevića 15, Vinkovci098/618-563OŽBVKNEDA19.12.2012.8/2004.2.9331.10.2014.DA-
  2.KOMARČIĆGORDANAMAG.IUR.J.J.Strossmayera 292, Vođinci098/977-2899OŽBVKNEDA12.09.2014././03.11.2014.DAodustala
  3KORDIĆSTJEPANMAG.IUR.V.Nazora 5, Stari Mikanovci099/810-3234OŽBVKNEDA22.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.
  4HOBBOŽANAMAG.IUR.Brčanska 3/1 Vinkovci098/951-2384OŽBVKNEDA02.10.2014.5/2009./30.10.2014.NE-
  5BAZINA ANIKIĆIVANAMAG.IUR.J.Dalmatinca 5, (stan 18), Vinkovci099/6737-284OŽBVKNEDA09.07.2007.8/1999.2.5503.11.2014.NEodrađen priprav.staž

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR LOGOPEDIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ŠUŠAKLUCIJAMAG. LOGOPEDI. B. Mažuranić 39, Vinkovci098/349-254OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4,6431.10.2014.NEodustala

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – STRUČNI SPECIJALIST INŽENJER SIGURNOSTI I ZAŠTITE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ŠUŠAKLUCIJAStruč.spec. ing.sec.Ohridska 4, Vinkovci098/604-472OŽBVKNEDA22.07.2011.5/2009.3,0030.10.2014.DA-
  2ĐOGIĆMATILDAStruč.spec. ing.sec.Gornji Popovac 34, Slunj091/600-6518OŽBVKNEDA10.07.2014.2/20123,2829.10.2014.NE-
  3LUČANJOSIPAInženjer sigurnostiMatice Hrvatske 4, Vinkovci098/1899-837OŽBVKDADA29.03.2014./2,0003.11.2014.NEViša stručna sprema

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1MIKULIĆŠERLIbacc.med.techn.V.Nazora 48, Andrijaševci098/859-4186OŽBVKNEDA14.04.2014.4/2010.4.1731.10.2014.DA-
  2ZOVKONIKOLINAbacc.med.techn.Crkveno 5, Nuštar097/764-5594OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.6628.10.2014.DA-
  3MIJETIĆKRISTINAbacc.med.techn.J. Kozarca 43 A, Slakovci095/501-7446OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.4.0928.10.2014.DA-
  4BOŠNJAKMATEJAbacc.med.techn.P.Preradovića 148, Slakovci097/631-6674OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.3.528.10.2014.DA-
  5DUVNJAKJENNYbacc.med.techn.P.Preradovića 43, Slakovci098/940-3358OŽBVKNEDA14.10.2014.3/2011.3.6428.10.2014.DA-
  6JAKŠIĆMAJAbacc.med.techn.Matije Gupca 74, Retkovci095/844-6669OŽBVKNEDA20.10.2014.3/2011.3.4728.10.2014.DA-
  7OPAČIĆIVANAbacc.med.techn.Ljudevita Gaja 45, Cerna099/506-8210OŽBVKNEDA28.10.2014.3/2011.3.6131.10.2014.DA-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ZIMONJAUNAbacc.physio.Njivice 3, Vukovar098/915-6632OŽBVKNEDA04.05.2011.9/2002.7.3530.10.2014.DA-
  2KUKIĆKSENIJAbacc.physio.Dr.F.Tuđmana 26, Orolik098/190-5160OŽBVKNEDA08.07.2011.4/2007.3.8731.10.2014.DA-
  3STRUNJERUŽICAbacc.physio.Čolićeva 109 A, Privlaka098/194-5731OŽBVKNEDA20.09.2013.3/2010.3.9530.10.2014.DA-
  4GRBANOVIĆJOSIPbacc.physio.B.Radića 49, Lipovac098/188-9404OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.4.1603.11.2014NE-
  5GELOANAbacc.physio.Bosutska obala 19, Nijemci098/965-3642OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.3.9331.10.2014.NE-
  6ŽILIĆIVANbacc.physio.Hr.ratnih veterana 8, Darda099/278-1400OŽBVKNEDA30.09.2013.4/2009.4.0903.11.2014.NE-
  7HRENOVACMARTINAbacc.physio.M.Gupca 42, Bošnjaci099/859-9291OŽBVKNEDA04.11.2013.3/2010.3.4503.11.2014NE-
  8LEKOMATEAbacc.physio.B. Radića 10, Nuštar099/416-8905OŽBVKNEDA05.11.2013.3/2010.3.8329.10.2014.NE-
  9MARTINOVIĆMARIObacc.physio.Branimirova ulica 68 A, Slavonski Brod091/253-3599OŽBVKNEDA05.11. 2013.4/2010.3.7430.10.2014.NE-
  10LJEVNAIĆMAJAbacc.physio.Slavka Jankovića 12, Vinkovci099/570-3704OŽBVKNEDA20.03.2014.4/2010.4.2929.10.2014.NE-
  11NIKOLIĆMIRJANAbacc.physio.Bosanska 48, Vukovar098/913-4920OŽBVKNEDA12.05.2014.5/2009.3.4529.10.2014.NE-
  12BABIĆSARAbacc.physio.Paška 67, Osijek095/818-6020OŽBVKNEDA15.04.2014.4/2010.4.1203.11.2014NE-
  13POTIHAKATARINAbacc.physio.Školska 66, Vinkovci099/401-3994OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7403.11.2014NE-
  14CVIJANOVIĆBILJANAbacc.physio.Ive Andrića 21, Borovo099/733-9959OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7130.10.2014.NE-
  15JAREDIĆHRVOJEbacc.physio.Oprisavci099/851-3504OŽBVKNEDA28.05.2014.4/2010.3.8031.10.2014.NE-
  16DOMBAJJELENAbacc.physio.Županjska 111/3, Vinkovci097/756-7682OŽBVKNEDA30.06.2014.4/2010.3.3803.11.2014NE-
  17SRŠIĆANJAbacc.physio.Ante Starčevića 27, Bizovac098/193-1808OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.4.2930.10.2014.NE-
  18MARGETAINESbacc.physio.Ul.Zrinskih 59, N.Gradiška091/918-2417OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.3.8703.11.2014.NE-
  19VRANČIĆMARIZELAbacc.physio.K. Tomislava 21 B, Tovarnik099/833-6427OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0931.10.2014.NE-
  20GALOVIĆSTJEPANbacc.physio.V.Nazora 15, Županja095/509-3373OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0031.10.2014.NE-
  21FILIPOVIĆINESbacc.physio.Školska 71, Štitar098/952-3234OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.9631.10.2014NE-
  22CRNKOVIĆMARTINAbacc.physio.Kralja Zvonimira 10, Cerna098/922-8379OŽBVKNEDA25.09.2014.4/2010.3.3731.10.2014.NE-
  23ĐANIĆVLATKAbacc.physio.A .G. Matoš 44, Čepindanic.vlatka@gmail.comOŽBVKNEDA29.09.2014.3/2011.4.0629.10.2014.NE-
  24BARBARIĆROBERTbacc.physio.Glavna 143 E, Đurđanci098/854-0632OŽBVKNEDA29.09.2014.Nema podatka3.1631.10.2014.NE-
  25JANKOVIĆMARKObacc.physio.Šetalište B. Radića 7,Slavonski Brod097/655-2301OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.6131.10.2014.NE-
  26TUŠEKVEDRANbacc.physio.Borinačka 29, Jarmina097/647-5605OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.3530.10.2014.NE-
  27GLAVAŠJOSIPAbacc.physio.Slavonska 4, Osijek099/721-5040OŽBVKNEDA06.10.2014.3/2011./31.10.2014.NENedostaje prosjek ocjena

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1IŠTAKOVIĆMARTINAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 6, Retkovci097/799-3430OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.5.0003.11.2014.DA-
  2KRIŽANACANJAmedicinska sestra /tehničarDr.Franje Tuđmana 19, Stari Jankovci099/670-9702OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.4.2531.10.2014.DA-
  3NEDOKLANANAmedicinska sestra /tehničarS.Kopača 5, Cerić095/394-9970OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.3.0003.11.2014.DA-
  4BALIĆLORENAmedicinska sestra /tehničarJ.S. Reljkovića 2, Ivankovo099/678-6165OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.5028.10.2014.DA-
  5KOBAŠMIHAELAmedicinska sestra /tehničarŽeljeznička 54, Vinkovci091/592-2476OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
  6UREMOVIĆLEAmedicinska sestra /tehničarJ.Kosora 27, Vinkovci091/755-6613OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
  7DELIĆMARIJANAmedicinska sestra /tehničarM.Gupca 62, Andrijaševci098/951-1544OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2503.11.2014.DA-
  8MARTIĆADRIJANAmedicinska sestra /tehničarA.G.Matoša 22, Stari Jankovci099/745-1049.OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
  9SPAJIĆBARBARAmedicinska sestra /tehničarB.Jelačića 156, Vinkovci092/194-3848OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
  10ŠKRGETNIKOLINAmedicinska sestra /tehničarPotočka 4B, Stari Mikanovci098/927-8281OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
  11ZAGORCDOMINIKmedicinska sestra /tehničarA.Hebranga 12, Vinkovci098/966-4977OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
  12KOLAKOVIĆMATEAmedicinska sestra /tehničarJoze Ivakića 32, Vinkovci098/9867-038OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0003.11.2014.DA-
  13KRISTANAmedicinska sestra /tehničarBana Jelačića 118,097/637-1888OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.5028.10.2014.DA
  14VINKOVIĆANAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 270, Bošnjaci095/397-6682OŽBVKNEDA20.06.2013.4/2009.3.0031.10.2014.DA-
  15VIDOSAVLJEVIĆTENAmedicinska sestra /tehničarP. Svačića 32, Cerić099/837-4889OŽBVKNEDA25.02.2014.6/2008.2.0031.10.2014.DA-
  16ZADKOVIĆKRISTINAmedicinska sestra /tehničarB.Radića 38, Strizivojna031/831-037OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.DA-
  17REDLOLJAmedicinska sestra /tehničarB.J.Jelačića 30, Petrovci098/166-3639OŽBVKNEDA25.05.2006.4/2002.5.0003.11.2014.NEOdrađen pripr.staž
  18RONČEVIĆJOSIPAmedicinska sestra /tehničarI.B.Mažuranića 14, Vinkovci098/447-171OŽBVKNEDA27.06.2006.4/2002.4.2529.10.2014.NEOdrađen pripr. staž

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRIMALJA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1MESARIĆELENAprimaljaBeljska 9, Petlovac097/701-0778OŽBVKNEDA17.06.2014.4/2009.3.5003.11.2014.DA-
  2DOLIBAŠIĆMATEAprimaljaViktora Kovačića 12, Slavonski Brod091/8830-980OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5030.10.2014.DA-
  3BARIĆANTONELAprimaljaSajmmište 3, Donji Andrijevci099/659-5567OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.NE-
  4MILKOVIĆISABELLAprimaljaJ.Mencina 7, Petrinja095/862-4562OŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.3.2529.10.2014.NE-
  5BEŠLIĆKATARINAprimaljaZagrebačka 112, Slavonski Brod097/604-3907OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.2531.10.2014.NE-
  6VIDIĆKATARINAprimaljaGornja bebrina 99, Rušćica099/373-3511OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – ZDRAVSTVENO-LABARATORIJSKI TEHNIČAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1LUCIĆKATARINAZdrav.lab.teh.J.J.Strossmayera 5B, Vukovar098/872-398OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.2.7530.10.2014.DA-
  2ŽIVKOVIĆSLAĐANAZdrav.lab.teh.Ruđera Boškovića 26, Poganovci097/603-9116OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5.29.10.2014.DA-
  3PERAKMONIKAZdrav.lab.teh.Osječka 221, Vuka091/738-9170OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.2530.10.2014.DA-
  4MIJIĆDENISZdrav.lab.teh.Frankopanska 21b, Osijek095/5734-082OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.25.31.10.2014.DA-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ZULUMOVIĆJOSIPAFizioterapeutski tehničarVl.Gortana 68/1, Vinkovci098/170-2338OŽBVKNEDA27.6.2007.4/2003.4.0030.10.2014.DA-
  2ŠIMUNOVIĆANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVladimira Nazora 71,32 221 Marinci092/183-3769OŽBVKNEDA08.06.2011.4/2007.4.5028.10.2014.DA-
  3MAJKSNERANAMARIJAFizioterapeutski tehničarSlavka Jankovića 19, Vinkovci097/796-1282OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2529.10.2014.NE-
  4OSMANOVIĆKRISTINAFizioterapeutski tehničarZelena 30, Vinkovci091/781-0576OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2503.11.2014.NE-
  5VUČKOVIĆLJILJANAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 15, Tompojevci099/338-8400OŽBVKNEDA01.10.2012.1/2011.3.4003.11.2014.NEPrekval.za fizot. teh.
  6JOZANOVIĆMAJAFizioterapeutski tehničarM.Gupca 9, Privlaka098/902-7197OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.4.0031.10.2014.NE-
  7NOVIĆRENATAFizioterapeutski tehničarB.Radića 30, St.Jankovci095/583-0372OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7530.10.2014.NE-
  8PLIVELIĆVALENTINAFizioterapeutski tehničarK.Tomislava, Apševci098/163-0997OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7503.11.2014.NE-
  9MENDEŠMARKOFizioterapeutski tehničarSensjkih Uskoka 45, Vinkovci095/591-4716OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.2531.10.2014.NE-
  10LAZARJOSIPFizioterapeutski tehničarM.Marulića 14, Darda098/175-6377OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.4.0003.11.2014.NE-
  11SALAIANJAFizioterapeutski tehničarBeljska 30, Petlovac099/871-5627OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.3.5003.11.2014.NE-
  12DUGONJIĆMARIOFizioterapeutski tehničarJosipa Brunšmida 9, Vinkovci099/687-8536OŽBVKNEDA30.08.2013.4/2009.2.7530.10.2014NE-
  13ŠIMUNIĆVANJAFizioterapeutski tehničarBlok V.Nazora 13, Vinkovci098/478-445OŽBVKNEDA23.09.2013.1/2012.4.3028.10. 2014.NEPrekval.za fizot. teh.
  14MAJERJOSIPAFizioterapeutski tehničarNikole Tesle 46A, Andrijaševci098/955-4730OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.4.0029.10.2014.NE-
  15VUJČIĆANTONIAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 13, Ivankovo032/377-030OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,7530.10.2014.NE
  16PERAKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarLJ.Gaja 4, Prkovci098/918-5425OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,5028.10.2014.NE-
  17TRBUKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarJ .J.Strossmayera 95, Vođinciatrbuk@gmail.comOŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5029.10.2014.NE-
  18GRADAČEKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVinkovačka 27, Jarmina099/516-9918OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
  19METEŠEMAFizioterapeutski tehničarV.Cerna 2A, Cerna098/136-5632OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
  20PAUSTOVIĆLUKAFizioterapeutski tehničarM. Ivanića 39, Vinkovci095/591-3645OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-
  21ŠIMEKROMANAFizioterapeutski tehničarGudovac 177, Gudovacromanasimek1@gmail.comOŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.4.5003.11.2014.NE-
  22ŽALACIVANAFizioterapeutski tehničarNikolićeva 11, Strizivojna095/826-2000OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0028.10.2014.NE-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – KUHAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1BEŠKARAŽELJKOkuharH.Kraljeva 76b, Vinkovci098/977-4392OŽBVKNEDA19.06.2002.2/2000.3.0030.10.2014.DAPrekval. za kuhara
  2VUJIČIĆZORANkuharB. Radičevića 75A, Vinkovci098/842-703OŽBVKNEDA31.01.2012.2/2010./03.11.2014.DAPrekval.za kuh.
  3PULJIĆMATEAkuharKneza Domagoja 72, Cerna098/944-9896OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009./03.11.2014.DA-
  4ILIJEVIĆANITAkuharI.K. Sakcinskog 45, Vinkovci091/358-7118OŽBVKNEDA29.06.2012.3/2009.4.3230.10.2014.DA-
  5ŠPEHARANAkuharGorjani 163, Ivankovo099/514-6586OŽBVKNEDA20.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
  6ADŽIĆKLAUDIJAkuharStjepana Radića 8, Tordinci099/745-1412OŽBVKNEDA21.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
  7STANIĆDIMITRIJEkuharJocićeva 37, Pačetin095/197-5114OŽBVKNEDA13.06.2014.3/2011.3.6629.10.2014.NE-
  8BALAŠKOVIĆJOSIPkuharGorjani 23, Ivankovo095/829-5100OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.4.0030.10.2014.NE-
  9HOBSANJAkuharJ.Ivakića 4A, Rokovci097/618-0183OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.3329.10.2014.NE-
  10MARTINOVIĆMARTINAkuharBraće Radića 9, Orolik098/915-6823OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.0031.10.2014.NE-
  11NAĐANTONIOkuharI.G.Kovačića 5, Orolik099/788-3596OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.2.3331.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
  13BOŠNJAKBOJANAkuharKolodvorska 32, Ostrovo099/515-8089OŽBVK/////31.10.2014.NENedostaje dokumentacija kojom potvrđuje kvalifikaciju
  14GLJIVAMAGDALENAPomoćni kuhar i slastičarF.Tuđmana 66, Orolik091/325-0600OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009.4.0030.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
  15ANTOLMIRELAfrizerDžanića Karle 4, Vinkovci095/538-2264OŽBVKNEDA///30.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MENADŽER U ZDRAVSTVU

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1MALINOVIĆSVIJETLANAMag.oec.Mitrovićeva 97, Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju
  2LAUŠEVIĆMAJAMag.oec.Vijenac Petrove gore 3, Osijek095/825-3983OŽBVKNEDA29.09.2014.5/2009.4.5403.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABARATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ŠKARICAANABacc.med-lab.dijagnostikeDon Ivane Škarice 1, Kostanje095/508-5833OŽBVKNEDA09.09.2014.3/2011.4.3703.11.2014.NEodustala
  2TOMAŠMATEABacc.med-lab.dijagnostikePut vezike 14, Krilo Jesenice095/512-1205OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0003.11.2014.NEodustala

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1ILIČIĆMARIOMag.ing.comp.Matije Gupca 229,Posavski Podgajci098/903-5726OŽBVKNEDA02.07.2012.5/2007.3.4703.11.2014.DA-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8540/14
  U Vinkovcima, 27. listopada 2014. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

  Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž) -2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-3 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  5. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  6. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

  7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOŠKE ANATOMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz patološke anatomije i važećim odobrenjem za samostalan rad

  8. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  9. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)-6 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  10. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-DJEČJI VOJTA TERAPEUT (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, važeći certifikat (licenca) za Dječjeg Vojta terapeuta

  11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-9 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

  1. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij farmacije, položen stručni ispit

  2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  3. PRIMALJA (m/ž) – 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola-primaljski smjer, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

  Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta za koja je uvjet VSS, a za radna mjesta kod kojih je uvjet VŠS i SSS održat će se pismeno testiranje iz informatike i struke. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete i obvezno navesti da li je na određeno ili neodređeno vrijeme ili na oba kod radnog mjesta medicinska sestra)“.

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKi UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8485/14
  U Vinkovcima, 24. listopada 2014. godine

  Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

  1. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
  2. Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
  3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
  4. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
  5. Magistar ekonomije-VSS, 2 izvršitelja
  6. Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite-VSS, 1 izvršitelj
  7. Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
  8. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 33 izvršitelja
  9. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
  10. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 3 izvršitelja
  11. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
  12. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 30 izvršitelja
  13. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
  14. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
  15. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
  16. Kuhar-SSS, 4 izvršitelja

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
  objavljenog 09. svibnja 2014. godine u Narodnim novinama br. 57.

  Nakon provedenog natječajnog postupka u radni odnos primaju se kandidati:

  Na određeno vrijeme na poslove doktor medicine (2 izvršitelja):

  • ANDREA KRESIĆ, dr. med.
  • IVANČICA GOLUBOVIĆ, dr. med.

  Na neodređeno vrijeme na poslove doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj):

  • MAJA PAJTLER, dr. med., spec. psih.

  Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

  • NINO PEHAR, bacc. med. techn.

  Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

  • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bacc. med. techn.

  Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj):

  • ANDREA MARIN, bacc. lab. diagn.

  Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj):

  • MARTINA JOZIĆ, bacc. physioth.

  Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj):

  • MARIJA ŠEBALJ, bacc. radiol. techn.

  Na neodređeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

  • MARIJA NOVALIĆ
  • OLIVERA ŠIBALIĆ
  • ANDREA VUICA
  • SANJA BEGOVIĆ

  Na određeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

  • BLAŽENKA ČAČIĆ
  • ANDREA GAVRAN
  • EDITA JARIĆ
  • SUZANA KUZIĆ

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

  objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG 09. svibnja 2014. godine

  u Narodnim novinama br 57 za radno mjesto doktor medicine i doktor medicine specijalist psihijatrije.

  Na radno mjesto doktor medicine (2 izvršitelja) primljeni su kandidati: ANDREA KRESIĆ iz Vinkovaca i IVANČICA GOLUBOVIĆ iz Vinkovaca.

  Na radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije primljena ja dr. med.MAJA PAJTLER,spec.psih.

  Za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, doktor medicine specijalist urologije, doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, magistar logopedije i magistar medicinske biokemije nema primljenih kandidata.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

  objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
  • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST

  Vezano uz rang listu kandidata koji su se prijavili na javni natječaj (od 23.04. do 02.05.2014.) za prijem na pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije došlo je do promjene u listi prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

  Kandidat Krolo Goran koji je kao 5. uvršten u listu prvenstva povukao je svoju prijavu, odnosno odustao od obavljanja pripravničkog staža u našoj ustanovi. Umjesto njega na 5. mjesto uvršten je kandidat Brkić Martina, a na 6. mjestu liste sada se nalazi kandidat Junušić Marija.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

  OBAVIJEST

  I.

  Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radno mjesto doktor medicine na određeno vrijeme da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u ponedjeljak 02. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

  II.

  Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta doktor medicine specijalist urologije i doktor medicine specijalist psihijatrije da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

  III.

  U svezi oglasa za stručno osposobljavanje za rad koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala 23. travnja 2014. godine, obavještavamo kandidate koji nakon zaključenja oglasa nisu uvršteni u listu prvenstva kandidata da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci (kontakt osobe: gđa Jela Šijačić i gđa Marina Artuković).

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-4394/14
  U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
  • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 04. lipnja 2014. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 23. travnja 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

  • Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj), magistar psihologije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva (24 izvršitelja), prvostupnik radiološke tehnologije (4 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (6 izvršitelja), prvostupnik radne terapije (1 izvršitelj), medicinska sestra-tehničar (15 izvršitelja)
  • Za radno mjesto magistar logopedije i primalja nije bilo prijavljenih kandidata

  Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1MARJANOVIĆMARTINABacc.med.techn.OŽBVKNEDA23.9.13.3/2010.3,80525.04.2014.DA-
  2.BESEKIVONABacc.med.techn.OŽBVKNEDA16.10.13.3/2010.3,56125.04.2014.DA-
  3FILIPOVIĆIVANABacc.med.techn.OŽBVKNEDA05.11.13./20103,46325.04.2014.DA-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1.BARIĆMATEJABacc.therap.occup.OŽBVKNEDA24.9.133/2010.3,65930.04.2014.DA-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1.PETOJEVIĆDUŠANBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA17.7.13.3/2010.3,59528.04.2014.DA-
  2.GOLUBIČIĆTOMISLAVBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA22.10.13.3/2010.3,58124.04.2014.DA-
  3DAVIDOVIĆNEVENBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA28.11.13.4/2009.3,27930.04.2014.DA-
  4.KNEZOVIĆ MATEDipl.ing.el.OŽBVKNEDA30.6.09.11/19982,4325.04.2014NEnema str. kvalif., položen str. ispit iz cest. prometa

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1.KRPANIVANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA11.10.11.3/2008.4,25828.04.2014.DA-
  2.BOŠKOVIĆSTEFANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA15.03.12.4/2008.4,21902.5.2014.DA-
  3.KRALJEVIĆTIHANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA03.05.12.2/2010.7,7525.04.2014DA-
  4.KURTEŠMONIKABacc.Physioth.OŽBVKNEDA02.07.12.4/2008.3,93525.04.2014.DA-
  5KROLO GORANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,32328.04.2014.DA-
  6.BRKIĆMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,00028.04.2014.DA-
  7JANUŠIĆMARIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.4,16125.04.2014NE-
  8.BEKANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.3,74202.5.2014.NE-
  9.BOŽIČKOVIĆBORISBacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.11.12.3/2009.4,35525.04.2014NE-
  10.BLAŽEVIĆFILIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA29.01.13.4/2009.4,16229.04.2014.NE-
  11.JOZIĆMIRANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA01.02.13.4/2009.3,48429.04.2014.NE-
  12ČULJAKMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA07.02.13.4/2009.3,77428.04.2014.NE-
  13.SESARJOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA22.04.13.4/2009.3,45228.04.2014.NE-
  14.GALIĆIDABacc.Physioth.OŽBVKNEDA14.05.13.6/2007.3,23529.04.2014.NE-
  15.LOVAKOVIĆZLATKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA10.09.13.4/2009.3,80630.04.2014.NE-
  16.MANDURIĆDOMAGOJBacc.Physioth.OŽBVKNEDA12.09.13.4/2009.3,58128.04.2014.NE-
  17.STRUNJERUŽICABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.09.13.3/2010.3,95729.04.2014.NE-
  18.VINCETIĆLUCIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA25.09.13.4/2009.4,55329.04.2014.NE-
  19.BATRACIVANBacc.Physioth.OŽBVKNE DA26.09.13.4/2009.3,16130.04.2014.NE-
  20.MAŽARKREŠIMIRBacc.Physioth.OŽBVKNEDA26.09.13.4/2009.3,12929.04.2014.NE-
  21.LUKIĆVANJABacc.Physioth.OŽBVKDA26.09.13.3/2010.4,00030.04.2014.NE-
  22.GRBANOVIĆ JOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.4,16129.04.2014.NE-
  23.GELOANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.3,93525.04.2014NE-
  24.OSREČKIANDREABacc.Physioth.OŽBVKNEDA30.09.13.3/20103,48425.04.2014.NE-
  25.BARIĆANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.4,06530.04.2014.NE-
  26.MIJIĆMAGDALENABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,72430.04.2014.NE-
  27.TKALČECDAVIDBacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,65629.04.2014.NE-
  28.HRENOVACMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,45224.04.2014.NE-
  29.BABIĆMATEJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,41928.04.2014.NE-
  30.AMSDARIABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,12928.04.2014.NE-
  31.KRAJINAMARKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,87524.04.2014NE-
  32.LEKOMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,83928.04.2014.NE-
  33.MAJERDALMATINOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,77429.04.2014.NE-
  34.TIKVIĆSUZANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,71029.04.2014.NE-
  35.MAMUZIĆKRISTIJANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,29028.04.2014.NE-
  36.PETRIČEVIĆSILVIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.4/2010.3,67729.04.2014.NE-
  37.MACURADEJANABacc.Physioth.OŽBVKNE DA18.03.14.4/2010.3,81328.04.2014.NE-
  38.DOBRIJEVIĆALJOŠABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.6/2008.3,41925.04.2014NE-
  39.LJEVNAIĆMAJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.03.14.4/2010.4,29029.04.2014.NE-

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1.ŠURANMARIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA04.9.03.4/1999.3,2529.04.2014.DA-
  2.BAREŠIĆMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA24.6.09.4/2005.5,0029.04.2014.DA-
  3.ŽDERIĆVANJAMED.SESTRAOŽBVKNE DA24.6.09.4/2005.3,7528.04.2014.DA-
  4.KNEŽEVIĆHRVOJEMED.SESTRAOŽBVKNE DA11.6.10.4/2006.3,0028.04.2014.DA-
  5.MESIĆ ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA8.6.11.4/2007.25.04.2014.DA-
  6.KRPAN ENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014DA-
  7.NESTOROVIĆKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2528.04.2014.DA-
  8.STAŽIĆ SINKOVIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014.DA-
  9.GRBAVACANTONIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,0029.04.2014.DA-
  10.JURIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,7528.04.2014.DA-
  11.BARIĆSANJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014.DA-
  12.CESARANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014DA-
  13.LOVRIĆLEONELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5024.04.2014DA-
  14.OZDANOVAC ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2525.04.2014DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 27. 06.2013
  15.JUKIĆ ROHAČEKDIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2530.04.2014.DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 09. 01.2014
  16.TOMIĆTAJANAMED. SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,0024.04.2014.NE-
  17.BALIĆLORENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,5028.04.2014.NE-
  18.DELIĆMARIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.472009.3,2528.04.2014.NE-
  19.DRAGAŠŽANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2530.04.2014.NE-
  20.GAZIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
  21.KOBAŠMIHAELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
  22KUJADINKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2524.04.2014NE-
  23.ZOVKOMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2528.04.2014.NE-
  24.BAKOŠMATEJMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
  25.BALOGSTJEPANMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
  26.KOLAKOVIĆMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
  27MARTIĆADRIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
  28.RAIČIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
  29SORČIKMIRJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
  30.SPAJIĆBARBARAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
  31ŠKRGETNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
  32.ZAGORCDOMINIKMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
  33.GRAOVACDARIOMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7525.04.2014.NE-
  34GVOZDENIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7524.04.2014NE-
  35.MARASANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7530.04.2014.NE-
  36.ŠIMIĆIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7528.04.2014.NE-
  37.SAMBOLEKSANDRAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7502.5.2014.NE-
  38.KRIST ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,5025.04.2014.NE-
  39.NIKOLIĆDEJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA17.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
  40.VINKOVIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA20.6.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
  41.BILOBRKNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.8.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
  42.VIDOSAVLJEVIĆTENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA25.2.14.5/2008.2,0024.04.2014NE-
  43.MARKOVIĆVERONIKAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.25.04.2014NENema svjed.I,II,III i IV razred
  44.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
  45.RONČEVIĆJOSIPAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.6.06.4/2002.4,2525.04.2014NEPOLOŽ.STR. ISPIT ZA FIZ. TEHN.
  46MATOŠALEKSANDARMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.5.02.4/1998.5,0024.04.2014NEODRAĐEN PR. STAŽ ZA VIŠ.FIZIOT.
  47.KOZARACANDREJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.3,5029.04.2014NEPORODILJ. DOPUST
  48.VIDULINMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEPORODILJ. DOPUST
  49.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
  49.ĐURAŠEVIĆMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEODUSTALA OD STAŽA

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PSIHOLOGIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 KRALJEVIĆ TEA MAG.PSYCH. -- OŽBVK NE DA 10.09.13. 5/2008. 4,8 29.04.14. DA -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 MIJAKIĆ MARIJA Dipl.ing.med.biok. -- OŽBVK NE DA 10.10.13. 11/2002. 3,65 25.04.14. DA -
  2 ANDRIN KRISTINA Mag.chem. -- OŽBVK NE DA 7/2005. 1/2011. 4,0 29.04.2014. NE -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  VINKOVCI, ZVONARSKA 57

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 ILIČIĆ MARIO MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 02.7.12. 5/207 3,471 02.05.14. DA -
  2 BOBIĆ IGOR MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 07.10.13. 7/2006 3,789 29.04.14. NE -
  3 BOŽIĆ MARKO MAG.INFORMAT. -- OŽBVK NE DA 16.10.12. 6/2006 2,95 29.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
  4 BENJAK DANIJEL MAG.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 27.9.13. 6/2007 4,579 30.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
  5 KNEZOVIĆ MATE DIPL.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 30.6.09. 11/1998 2,43 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
  6 NOVALIĆ MISLAV ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 06.6.07. - - 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
  7 VUKOV ALEKSANDAR ING.EL. -- OŽBVK NE DA 20.3.14. 10/2004 6,86 30.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  O B A V I J E S T

  o izmjenama u tekstovima natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 01-3761/14 od 06. svibnja 2014.) i određeno vrijeme (Ur. broj: 01-3760/14 od 06. svibnja 2014. godine)u pogledu testiranja kandidata više i srednje stručne spreme. Testiranje za višu i srednju stručnu spremu održat će se iz informatike i struke (izbacuje se testiranje iz engleskog jezika).

  Slijedom navedenoga u tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

  „ Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod red. br. 6., 7., 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

  U tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

  „Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1. i 2., a za radna mjesta pod red. br. 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

  Oba natječaja objavit će se u Narodnim novinama broj 57 od 09. svibnja 2014. godine .

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-3761/14
  U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  7. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE(m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  8. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod rednim brojem 6., 7. , 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-3760/14
  U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto

  1. DOKTOR MEDICINE (m/ž)- 2 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  2. MAGISTAR LOGOPEDIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto-VSS, završen diplomski sveučilišni studij Logopedija, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)-1 izvršitelj
   U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
  5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
   U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.
  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

  Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., a za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

  Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

  Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-3340/14
  U Vinkovcima, 22. travnja 2014. godine

  Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
  Opću županijsku bolnicu Vinkovci
  za slijedeća zvanja:

  • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
  • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
  • Magistar psihologije-VSS, 1 pripravnik
  • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
  • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 24 pripravnika
  • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 pripravnika
  • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 6 pripravnika
  • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 3 pripravnika
  • Prvostupnik radne terapije-VŠS, 1 pripravnik
  • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 4 pripravnika
  • Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 15 izvršitelja
  • Primalja-SSS, 1 izvršitelj

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-616/1/14
  U Vinkovcima, 27. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove administratora prima se kandidat:

  • Vesna Matozan, J. Lovretića 42a, Vinkovci
  Na poslove spremačice, u radni odnos na određeno vrijeme prima se kandidat:
  • Kristina Kalaica , A. Stepinca 102, Vinkovci

  II.

  Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-616/14
  U Vinkovcima, 22. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

  ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
  prijavljenih na natječaj

  I.

  Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se slijedeći kandidati:

  • Melisanda Dragun , Zvonarska 46, iz Vinkovaca
  • Matija Radičev, Ohridska 14, iz Vinkovaca

  Na poslove medicinske sestre/tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme primaju se slijedeći kandidati:

  • Mihaela Šušnjar,V. Nazora 1, Ivankovo
  • Matea Džalto,Kolodvorska 69, Cerna
  • Josipa Jakšić ,K. Petra Krešimira 12B, Otok
  • Helena Vrapčenjak,Vinkovačka 5, Stari Mikanovci
  • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
  • Mario Totić, Velika Cerna 55, Cerna

  Na poslove prvostupnika fizioterapije, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

  • Ivana Brkljačić, Otona Kučere 3, Vinkovci

  Na poslove farmaceutskog tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

  • Ivana Levaković, Eugena Kvaternika 95, Retkovci

  Na poslove prvostupnika¸medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

  • Mario Balta, Vinogorska 56, Slavonski brod

  II.

  Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Dostaviti:

  1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Glavnoj sestri bolnice
  4. Službi za pravne, kadrovske I opće poslove,
  5. Pismohrana

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-548/14.
  Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Valerija Mišetić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Valerija Mišetić,
  2. Pristupnik TijanaPandurović,
  3. Pristupnik Tihana Galić,
  4. Pristupnik Dunja Klepo,
  5. Pristupnik Zvonimir Rašić,
  6. Pristupnik Stjepan Kelčić,
  7. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  8. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  9. Dosje,
  10. Pismohrana.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-548/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-547/14.
  Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
  Mihaela Matić Jelić, dr. med.
  Tihana Galić, dr. med.

  II.

  Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Mihaela Matić Jelić,
  2. Pristupnik Tihana Galić,
  3. Pristupnik Stjepan Kelčić,
  4. Pristupnik Tijana Pandurović,
  5. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  7. Dosje,
  8. Pismohrana.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-547/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-546/14.
  Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Ivan Marojević, dr. med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Ivan Marojević,
  2. Pristupnik Maja Čosić,
  3. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  5. Dosje,
  6. Pismohrana.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-546/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-545/14.
  Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Vinka Lesandrić, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Vinka Lesandrić,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-545/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-544/14.
  Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

  O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Sanja Stojanović, dr. med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Sanja Stojanović,
  2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  4. Dosje,
  5. Pismohrana.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-544/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
  U Vinkovcima, 21. siječnja 2014. godine

  OBAVIJEST

  Na temelju javnog natječaja objavljenog u „ Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje iz informatike za radno mjesto administrator održati u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto spremačica održat će se intervju (razgovor) u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
  JAVNOG NATJEČAJA

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
  U Vinkovcima, 13. siječnja 2014. godine

  OBAVIJEST

  Na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje za radna mjesta medicinska sestra /tehničar i prvostupnik sestrinstva održati u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Za radno mjesto prvostupnik fizioterapije održati će se pismeno testiranje u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Testiranje će se provesti u okviru znanja, vještina i kompetencija za navedena radna mjesta.

  Za radno mjesto farmaceutski tehničar održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Na testiranje i intervju kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
  JAVNOG NATJEČAJA

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8947/13
  U Vinkovcima, 10. prosinca 2013. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OPĆE KIRURGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ CITOPATOLOGIJE)
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ HISTOPATOLOGIJE)
  • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE
  • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine, odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 30. prosinca 2013. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8800/13
  U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 2 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  3. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  5. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za farmaceutskog tehničara, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
  6. ADMINISTRATOR (m/ž) - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - SSS, završena srednja škola (ekonomska, upravna ili gimnazija), radno iskustvo 1 godina.
  7. SPREMAČICA - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - završena osnovna škola

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike. Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi ( za radno mjesto pod red. br. 7-svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, za radna mjesto pod red. br. 4., 5. i 6. svjedodžbe od I, II, III i IV razreda srednje škole, za radna mjesta pod 1., 2. i 3. diplomu o završenoj višoj školi)
  • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija (za radna mjesta pod red.br. 1., 2. i 3.)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje i intervju(za radna mjesta pod red. br. 1.-6.), a za radno mjesto pod rednim br. 7 intervju. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur: 01-8836/13
  U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

  Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

  ODLUKU
  o poništenju natječaja za izbor
  šest specijalizanata iz hitne medicine

  I.

  Poništava se Natječaj za izbor šest (6) specijalizanata iz hitne medicine, koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-8048/13 u Večernjem listu dana 08. studenoga 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
  JAVNOG NATJEČAJA
  Ur. broj: 01-8433/13
  U Vinkovcima, 20. studenoga 2013. godine

  POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

  Na temelju javnog natječaja za radno mjesto pomoćnik sanacijskog upravitelja za pravne poslove, objavljenom u „Narodnim novinama“ br. 129/2013 od 25. listopada 2013. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web-stranici Ministarstva zdravlja i Opće županijske bolnice Vinkovci, ovim putem obavještavamo kako će se pismeno testiranje za kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja održati u petak 29. studenoga 2013. godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Podaci o sadržaju i načinu testiranja te pravni izvori testiranja za navedeno radno mjesto

  Testiranje se sastoji od:

  • a) pismene provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
   Literatura:
   1. Zakon o parničnom postupku (Nar.nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08-Odluka USRH, 123/08-ispr., 57/11, 148/11-proč.tekst, 25/13 i 28/13)
   2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Nar.nov., br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13
  • b) pismena provjera poznavanja engleskog jezika
  • c) pismena provjera znanja rada na računalu

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
  JAVNOG NATJEČAJA

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-8048/13
  U Vinkovcima, 06. studenoga 2013. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 23. studenoga 2013. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  U Vinkovcima, 5. listopada 2013. godine

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. listopada 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

  • mag.iur. (3 izvršitelja), mag.oec. (3 izvršitelja), diplomirani inženjer informatike (1 izvršitelj)

  Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 RAC BUCONJIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 12.12.08. 10/1998 2,48 23.10.13. DA -
  2 BOŠNJAK MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 10.10.12 5/2007 4,00 22.10.13. DA -
  3 MRĐA MELITA med.iur OŽBVK NE DA 26.11.12. 6/2006 3,13 24.10.13. DA -
  4 BAŠIĆ ANA MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 23.11.12. 11/2001 2,71 22.10.13. NE -
  5 KIŠ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 17.12.12. 7/2005 3,04 25.10.13. NE -
  6 ČEREVIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 11.4.13. 6/2006 3,21 25.10.13. NE -
  7 GLUVAKOVIĆ SONJA med.iur OŽBVK NE DA 25.9.13. 8/2005 3,53 24.10.13. NE -
  8 HRGOVIĆ TEA med.iur OŽBVK NE DA 2.10.13. 5/2008 - 25.10.13. NE -
  9 PRGIĆ JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 31.5.10. 9/2001 2,72 21.10.13. NE ne ispunjava form.prav.uvjete-odrađen prip.staž
  10 KEDAČIĆ-DOMINKOVIĆ SANJA med.iur OŽBVK NE DA 30.08.07. 7/2000 2,62 24.10.13. NE -ne ispunjava form.prav.uvjete (više od 1 god. rad.staža u struci)
  11 KRAJINOVIĆ DANIJEL med.oec OŽBVK NE DA 06.7.12. 6/2006 2.455 25.10.13. DA -
  12 JANJIĆ IVANA med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 5/2008 4,18 25.10.13. DA -
  13 SALABA TIHANA med.oec OŽBVK NE DA 08.7.13. 5/2008 4,09 22.10.13. DA -
  14 MUSTAPIĆ DALIBOR med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 6/2007 3,90 25.10.13. NE -
  15 PLAŠĆ INES med.oec OŽBVK NE DA 15.7.13. 6/2007 3,54 25.10.13. NE -
  16 JURUŠIĆ IRENA med.oec OŽBVK NE DA 11.7.13. 5/2008 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
  17 MATIN IDA med.oec OŽBVK NE DA 09.9.13. 5/2008 3,95 24.10.13. NE -
  18 RADANOV JELENA med.oec OŽBVK NE DA 10.9.13. 8/2005 3,59 25.10.13. NE -
  19 PAUKOVIĆ NIKOLA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 5/2008 -(nije priložio prosjek ocjena) 25.10.13. NE -
  20 JOVANOVAC ŽELJKA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 6/2007 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
  21 JURIĆ MARIJA med.oec OŽBVK NE DA 26.9.13. 6/2007 4.45 22.5.13. NE -ne ispunjava formalne uvjete (nema 30 dana u kontinuitetu na HZZ-u, prijav.16.10.13.)
  22 NOVALIĆ MISLAV Inženjer računarstva OŽBVK NE DA 06.06.07. 6/2001 - 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav. uvjete (VŠS)
  23 MIJAKIĆ DAVOR dipl.inž.elektrotehnike OŽBVK NE DA 2010. - 3,58 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav.uvjete (dipl.inž.elektr.)

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj:01-7674/13
  U Vinkovcima, 23. listopada 2013. godine

  Na temelju članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za radno mjesto

  1. POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA PRAVNE POSLOVE
   - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
  Mandat pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove traje od dana stupanja na snagu Odluke o njegovom imenovanju te dvije godine nakon stupanja na snagu Odluke o završetku sanacije zdravstvene ustanove.

  U v j e t i radnog mjesta:

  • magistar /magistra prava (mag.iur.) sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ( VII stupanj stručne spreme) ili stečena VSS prema ranije važećim propisima
  • tri godine radnog iskustva u struci
  Prednost imaju kandidati s položenim pravosudnim ispitom.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis, preslik domovnice, preslik diplome kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za ovo radno mjesto,preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji su ga položili), uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013.).

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

  Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „ za natječaj za pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove.“

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Ur. broj: 01-7523/2013
  U Vinkovcima, 16. listopada 2013. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  OGLAS
  za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
  Opću županijsku bolnicu Vinkovci
  za slijedeća zvanja:

  1. Magistar/magistra prava (mag.iur.)-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
  2. Magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)- sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
  3. 3. Diplomirani inženjer informatike-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 1 izvršitelj

  Uvjeti : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VSS ( koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

  Potrebna dokumentacija:

  1. zamolba
  2. kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  3. domovnica (preslika)
  4. diploma o završenoj stručnoj spremi ( preslika)
  5. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija
  6. preslika osobne iskaznice
  7. Izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu)
  8. presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Rok za predaju prijava:
  8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/620.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur: 01-5447/13
  U Vinkovcima, 30. iurpnja 2013. godine

  Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

  ODLUKU
  o poništenju natječaja za zaposlenje na određeno vrijeme
  za radno mjesto spremačica

  I.

  Poništava se Natječaj za zaposlenje na određeno vrijeme za radno mjesto spremačica –pet (5) izvršitelja , koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-4934/13 u Narodnim novinama br 91 od 17. iurpnja 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-4934/13
  U Vinkovcima, 15. iurpnja 2013. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. SPREMAČICA - pet (5) izvršitelja

  U v j e t : završena osnovna škola
  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje o nekažnjavanju

  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za spremačicu“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Nakon isteka roka za podnošenje prijava, za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  SANACIJSKI UPRAVITELJ
  Broj:01-4615/2013
  U Vinkovcima, 02. iurpnja 2013. godine

  VODITELJIMA ODJELA

  - SVIMA -

  PREDMET: Organizacija radnog vremena ustanove u razdoblju od 01.iurpnja 2013 - 31. kolovoza 2013. obavijest dostavlja se

  Sukladno članku 11. Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ("Narodne Novine" RH broj 87/02. i 09/03.) i članka 7. Pravilnika o radnom vremenu ustanove, radno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci određuje se s početkom u 7:00 sati i završava u 15:00 sati.

  Raspored radnog vremena u smjenskom radu, dežurstvu i pripravnosti ostaje prema dosadašnjem rasporedu.

  Voditelji odjela odgovorni su za provedbu organizacije radnog vremena prema navedenom rasporedu.

  Odluka o radnom vremenu u .pdf obliku

  Sanacijski upravitelj
  Dubravko Korenika, mag.oec.

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  U Vinkovcima, 12. lipnja 2013. godine

  Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 20. svibnja 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

  • medicinska sestra-tehničar (30 izvršitelja),
  • primalja (1 izvršitelj),
  • fizioterapeutski tehničar (1 izvršitelj),
  • prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj),
  • prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj)

  Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

  • da prednost imaju kandidati-zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
  • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

  KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
  (od 20. svibnja 2013., Ur.br: 01-3540/2013)
  ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

  RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
  Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
  1 GJOKAJ ANITA med.iur OŽBVK NE DA 21.5.01. 4/1997 4,00 24.5.13. DA -
  2 KURTEŠ MONIKA med.iur OŽBVK NE DA 24.6.08. 4/2004 4,00 28.5.13. DA -
  3 SESAR JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 24.6.09. 4/2005 4,50 31.5.13. DA -
  4 LUKIĆ IVONA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,25 23.5.13. DA -
  5 ZDEŠIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 5,00 22.5.13. DA -
  6 ČALIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,50 23.5.13. DA -
  7 KOŠKI AFRODITA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 23.5.13. DA -
  8 JURIŠIĆ DARIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
  9 CERANČEVIĆ KRISTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
  10 SMOLČIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 22.5.13. DA -
  11 ĆURIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 24.5.13. DA -
  12 PRIPUŽIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,75 21.5.13. DA -
  13 MILIĆ TENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. DA -
  14 DAMJANOVIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 22.5.13. DA -
  15 ANIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.513. DA -
  16 PASTULOVIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
  17 ČULJAK NIKOLINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
  18 BRADARIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 21.5.13. DA -
  19 BRDAR ANTONIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
  20 DALIĆ VEDRANA med.iur OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 3,25 22.5.13. DA -
  21 KORDIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
  22 BIČANIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
  23 ŽIVKOVIĆ ZDENKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 24.5.13. DA -
  24 VIDOŠ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 28.6.12.
  25 DOMITROVIĆ ŽANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 3.7.12.
  26 TOPIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
  27 KIŠ TIHANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
  28 VRTARIĆ MAŠA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
  29 BAREŠIĆ ZRINKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
  30 MIŠIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 31.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
  31 TROHA MIRNA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 27.5.13. NE Prijava na HZZ 13.2.13.
  32 MIJIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 5/2007 2,75 22.5.13. NE -
  33 LOVRIĆ MIRNA med.iur OŽBVK NEDA 15.6.12. 4/2008 2,75 24.5.13. NE -
  34 BROČIĆ MIHAELA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,75 28.5.13. NE -
  35 KARALIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,50 21.5.13. NE -
  36 KRPAN ENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
  37 NESTOROVIĆ KATARINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
  38 GRBAVAC ANTONIA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,00 24.5.13. NE -
  39 BOŽIĆ DANIJELA med.iur OŽBVK NE DA 21.8.12. 1/2011 4,50 22.5.13. NE -
  40 STEVANOVIĆ DEJANA med.iur OŽBVK NE DA 10.09.12. 1,6/2011 3,75 28.5.13. NE -
  41 ZEKO STIPO med.iur OŽBVK NE DA 02.2.12. 2/2010 3,00 23.5.13. NE Ima položen stručni ispit za med. tehničara
  42 BIČANIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 4,25 20.5.13. NE Primljena u DZ
  43 KRESIĆ SANDRA med.iur OŽBVK NE DA 30.6.06. 4/2002 4,00 21.5.13. NE Primljena u DZ
  44 LUKIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 23.5.05. 4/2001 5,00 28.5.13. NE Ima položen stručni za prvostupnika rtg
  45 RONČEVIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 7.6.06. 4/2002 4,25 27.5.13. NE Ima položen stručni ispit za fizioterapeuta i ne ispunjava uvjete sa HZZ jer je zaposlena od 6.5.13.
  46 BRANDIĆ IVA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 03.9.07. 4/2003 3,00 23.5.13. DA -
  47 OSREČKI ANDREA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 4,25 23.5.13. NE -
  48 CULEJ MAGDALENA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,50 03.6.13. NE Zamolba poslana poštom 31.5.13.
  49 ILIĆ ANTONIO Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,00 31.5.13. NE -
  50 MAJKSNER ANAMARIJA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 21.5.13. NE -
  51 GRADEČAK KRISTINA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.5.13. NE -
  52 TUSTANOVSKI ANA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. NE -
  53 GARVANOVIĆ-MILAŠINOVIĆ KATARINA primalja OŽBVK NE DA 22.1.10. 5/2005 3,00 21.5.13.DA -
  54 SENJAN MIRNA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. NE -
  55 LEŽAJIĆ VALENTINA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,25 29.5.13. NE -
  56 VINKOVIĆ GORAN Ing.med.radiol. OŽBVK NE DA 17.10.12. 3/2009 4,093 23.5.13. DA -
  57 STOJANOVIĆ INES VMS OŽBVK NE DA 26.11.12. 3/2009 4,128 28.5.13. DA -

  Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku


  OBAVIJEST U SVEZI RANG LISTE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD u 2013. godini.

  S obzirom da smo 18. 06. 2013. zaprimili izjavu kandidatkinje Matee Mišić (30. na rang listi ) o odustajanju od pripravničkog staža u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, te zaprimili obavijesti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci o negativnoj ocjeni zahtjeva za kandidate Josipa Sesara i Moniku Kurteš (2. I 3. na rang listi), na listu prvenstva pripravnika umjesto navedenih kandidata uvršteni su slijedeći kandidati sa rang liste po pravu prvenstva:

  • 28. TROHA MIRNA, medicinska sestra
  • 29. LOVRIĆ MIRNA, medicinska sestra
  • 30. BROČIĆ MIHAELA, medicinska sestra

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj:01-3540/2013
  U Vinkovcima, 20. svibnja 2013. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  OGLAS
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 1 izvršitelj
  2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 30 izvršitelja
  3. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
  4. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
  5. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj
  6. Primalja-SSS, 1 izvršitelj

  U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

  P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnicu
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole), odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice
  • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

  10 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349-618.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  VODITELJIMA ZDRAVSTVENIH ODJELA – S V I M A

  Vezano uz potrebu upoznavanja svih radnika ustanove o provedenoj obvezi imenovanja osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika sukladno članku 130. Zakona o radu, te osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom sukladno članku 127. Zakona o radu, obavještavamo Vas da je ravnatelj svojom odlukom broj: 01-4739/2005. od 21. rujna 2005. godine imenovao TOMISLAVA BERTOVIĆA, mag.iur., voditelja Službe za pravne, kadrovske i opće poslove za osobu koja je u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika, te za zastupanje poslodavca u postupku ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj:01-2630/2013
  U Vinkovcima, 11. travnja 2013. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  OGLAS
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
  2. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
  3. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj

  U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

  P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnicu
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice
  • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

  8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-2397/13
  U Vinkovcima, 03. travnja 2013. godine

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  NATJEČAJ
  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR (m/ž)- sedam (7) izvršitelja

  U v j e t za radno mjesto -IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnih zdravstvenih djelatnika.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru “.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-1820/2013
  U Vinkovcima, 11. ožujka 2013. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj ustanove donosi

  ODLUKU
  o poništenju dijela oglasa za prijem na stručno osposobljavanje
  za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  I

  Poništava se oglas broj 01-839/2013, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Područna služba Vinkovci u trajanju od dana 07. veljače 2013. do 15. veljače 2013. godine, za radna mjesta pod. rednim brojem 2. medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja i pod rednim brojem 7. primalja-SSS, 1 izvršitelj

  II

  Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  III

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-839/2013
  U Vinkovcima, 05. siječnja 2013. godine

  Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  OGLAS
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 14 izvršitelja
  2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja
  3. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 2 izvršitelja
  4. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
  5. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
  6. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
  7. Primalja-SSS, 1 izvršitelj
  8. Laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja

  Uvjeti:

  • na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice
  • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Rok za predaju prijava:
  8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-469/13
  U Vinkovcima, 21. siječnja 2013. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Damir Troha, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Damir Troha, dr. med.
  2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-469/13 od dana 21. siječnja 2013. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-49/13
  U Vinkovcima, 03. siječnja 2013. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o dopunskom odobrenju Plana specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-4, od dana 21. prosinca 2012. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 14. siječnja 2013. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-9633/12
  U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Vlatka Drašković, dr. med.

  II

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnica Vlatka Drašković, dr. med.
  2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-9633/12
  U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hitne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Krešimir Golubović, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Krešimir Golubović, dr. med.
  2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-8939/12
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
  • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
  • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
  • ČETIRI(4)SPECIJALIZANTA /ICU IZ HITNE MEDICINE
  • DVA SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 19. prosinca 2012. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Dalibor Matijević, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Dalibor Matijević, dr. med.
  2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
  Antun Šumanovac, dr. med. i
  Krešimir Majdančić, dr. med.

  II

  Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Antun Šumanovac, dr. med.
  2. Pristupnik Krešimir Majdančić, dr.med.
  3. Pristupnik Milijana Danilović, dr.med.
  4. Pristupnik Damir Troha
  5. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Bojan Puzić, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
  2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
  3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
  4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Bojan Puzić, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
  2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
  3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
  4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Iva Elez, dr. med.

  II

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Iva Elez, dr. med.
  2. Pristupnik Mihaela Matić Jelić, dr.med.
  3. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Josip Jelić, dr. med.

  II

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Josip Jelić, dr. med.
  2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  ODLUKU
  o izboru specijalizanta

  I

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
  Gabrijela Holik, dr. med.

  II

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

  III

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

  IV

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA:
  Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Gabrijela Holik, dr. med.
  2. pristupnik Branka Burčul Daničić, dr.med.
  3. pristupnik Sanja Rupčić, dr.med.
  4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
  5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  1. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
  2. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
  3. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
  4. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
  5. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
  6. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
  7. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
  8. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
  9. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
  10. ČETIRI (4) SPECIJALIZANTA/ICE IZ HITNE MEDICINE
  11. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije
   (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika
  • drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i
   Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
   iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu:
  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu,
  zaključno dana 01. prosinca 2012. godine.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom,
  a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  OGLAS
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
  2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
  3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
  4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice
  • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-7599/2012
  U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  OGLAS
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
  2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
  3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
  4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice
  • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-3788/2012
  U Vinkovcima, 17. svibnja 2012. godine

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

  NATJEČAJ (m/s)
  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. POMOĆNIK OBDUCENTA - 1 izvršitelj
   u Odjelu za patologiju i citologiju

  Uvjet: IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis i zvornik ili ovjerenu presliku: domovnice, diplome o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad (licenca), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

  Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete održat će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

  Kandidati ću o roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-3351/2012
  U Vinkovcima, 03. svibnja 2012. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  O G L A S
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
  za slijedeća zvanja:

  1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 33 izvršitelja
  2. Fizioterapeutski tehničar/ka - SSS, 15 izvršitelja
  3. Prvostupnik fizioterapije - VŠS, 7 izvršitelja
  4. Primalja - SSS, 1 izvršitelj

  Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS do 25 godina života i nezaposlene osobe VŠS do 29 godine života prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  • bez radnog iskustva
  • s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje stručnog ispita odnosno za obavljanje poslova radnog mjesta
  • s radnim iskustvom izvan zvanja

  Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • diploma o završenoj stručnoj spremi
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika radne knjižnice

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-834/1/12
  U Vinkovcima, 01. veljače 2012. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  o izboru specijalizanta

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz urologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  Josip Jelić, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. Pristupnik Josip Jelić, dr. med.,
  2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

  Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-834/1/10 od dana 01. veljače 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-9503/1/11
  U Vinkovcima, 22. prosinca 2011. godine

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N. N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

  N A T J E Č A J
  za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

  1. DOKTOR MEDICINE - 2 izvršitelja u odjelu za hitni prijem

  Uvjet: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  -životopis, preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom Ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.
  Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-8374/1/11
  U Vinkovcima, 15. studenoga 2011. godine

  Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2011. godinu, klasa: 131-01/11-01/126, ur. broj: 534-07-2-2/3-11-2, od dana 7. lipnja 2011. godine, objavljuje se

  NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OTORINOLARINGOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
  • JEDNOG(1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
  • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HITNE MEDICINE
  • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

  UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
  • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
  • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika

  te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

  Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
  • presliku nagrada za vrijeme studija,
  • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
  • popis objavljenih radova,
  • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu,
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od osam dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

  Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-6783/1/11
  U Vinkovcima, 19. rujna 2011.

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

  N A T J E Č A J

  za primanje na rad na neodređeno vrijeme (m/ž)

  1. doktor medicine - dva (2) izvršitelja
  2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
  3. prvostupink radne terapije - jedan (1) izvršitelj

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
  • odobrenje za samostalan rad
  • potvrdu o nekažnjavanju

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. provest će se intervju, a za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto prvostupnik radne terapije održat će se pismeno testiranje iz predmeta fizikalna medicina, kineziologija, radna terapija , radna terapija u psihijatriji i intervju.

  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  O vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

  Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-5291/1/11
  U Vinkovcima, 13. iurpnja 2011.

  Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  N A T J E Č A J

  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR (m/ž) - dva (2) izvršitelja

  U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom, radno iskustvo od -3 (tri) godine

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnog zdravstvenog djelatnika.

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
  • radnu knjižicu

  Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje iz predmeta Opća i psihijatrijska njega i intervjuu sa članovima Povjerenstva,a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-1527/1/11
  U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  N A T J E Č A J

  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

  U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-4581/1/11
  U Vinkovcima, 13. lipnja 2011.

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  N A T J E Č A J

  za primanje na rad na neodređeno vrijeme

  1. doktor medicine - tri (3) izvršitelja
  2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
  3. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - jedan (1) izvršitelj
  4. zdravstveno-laboratorijski tehničar - jedan (1) izvršitelj

  Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrdu o položenom državnom ispitu
  • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
  • odobrenje za samostalan rad
  • potvrdu o nekažnjavanju

  Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-1527/1/11
  U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  N A T J E Č A J

  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

  U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-575/1/11
  U Vinkovcima, 25. siječnja 2011.

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

  N A T J E Č A J

  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj
   U Odjelu za hitni prijem

  U v j e t: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnici za porodni dopust.

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-10686/1/10
  U Vinkovcima, 11. siječnja 2011. godine

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  o izboru specijalizanta

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz infektologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  Nela Čaović, dr.med.

  II.

  Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća bolnica Vinkovci zaključiti će ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od mjesec dana.

  IV.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  V.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Nela Čaović, dr. med.,
  2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci

  Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10686/1/10 od dana 11. siječnja2011. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2011. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2010. godine.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-10708/1/10
  U Vinkovcima, 28. prosinca 2010.

  Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javni m službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2009.) ravnatelj raspisuje

  N A T J E Č A J

  za primanje na rad na neodređeno vrijeme

  1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO- LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

  • 1 izvršitelj

  Uvjet: VI stupanj stručne spreme Zdravstveno Veleučilište
  smjer prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa položenim stručnim ispitom

  Ponudi treba priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • diploma o stečenoj VŠS (original ili ovjerena preslika)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena preslika)
  • odobrenje za samostalan rad (original ili ovjerena preslika)
  • potvrdu o nekažnjavanju (preslika)

  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-10352/1/10
  U Vinkovcima, 14. prosinca 2010.

  Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

  N A T J E Č A J

  za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

  1. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
  2. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
  3. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija
  4. PATOLOŠKE ANATOMIJE - jedna specijalizacija

  Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

  • zdravstveni radnik VSS
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad
  • aktivno znanje jednog stranog jezika

  Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • preslik odobrenja za samostalan rad
  • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
  • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
  • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • preslik nagrada za vrijeme studija
  • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

  Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj – i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u „Večernjem listu“.
  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
  Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Broj: 01-10329/1/10.
  U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  o izboru specijalizanta

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  Tomislav Kremer, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
  2. pristupnik Mile Cvitković, dr.med.,
  3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

  Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10329/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Broj: 01-10331/1/10.
  U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  o izboru specijalizanta

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  Tomislav Abramović, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Tomislav Abramović, dr. med.,
  2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
  3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
  4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
  5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

  Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10331/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Broj: 01-10330/1/10.
  U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  o izboru specijalizanta

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  Zvonimir Rašić, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Dostaviti:

  1. pristupnik Zvonimir Rašić, dr. med.,
  2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
  3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
  4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
  5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
  6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

  Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10330/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  RAVNATELJSTVO
  Ur. broj: 01-9445/1/10
  U Vinkovcima, 9. studenog 2010.

  Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

  N A T J E Č A J

  za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

  1. OPĆE KIRURGIJE - dvije specijalizacije
  2. INTERNE MEDICINE - jedna specijalizacija
  3. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
  4. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
  5. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija

  Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

  • zdravstveni radnik VSS
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad
  • aktivno znanje jednog stranog jezika

  Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • preslik odobrenja za samostalan rad
  • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
  • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
  • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • preslik nagrada za vrijeme studija
  • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

  Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

  Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom "Natječaj - i naznaka specijalizacije" na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u "Večernjem listu"..
  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
  Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Temeljem članka 34. Statuta Opća bolnica Vinkovci  r a s p i s u j e

  O G L A S
  za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

  1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, 5 izvršitelja

  U v j e t: IV stupanj stručne spreme - zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicama za bolovanje.

  Prijave na oglas predaju se u Upravi Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove.

  Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave oglasa.

  Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti ovjerenu presliku svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i domovnice.

  O rezultatu postupka izbora kandidati će u roku 30 dana biti obaviješteni o ishodu oglasa.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8913/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz transfuzijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  SMILJANA PODRUG, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Smiljana Podrug, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8748/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  MARKO JOVANOVAC, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Marko Jovanovac, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8814/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  SANJA MALIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Sanja Malić, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8817/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  KSENIJA DRAGELJEVIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ksenija Drageljević, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8939/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  JOSIPA MARIĆ SABADOŠ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Josipa Marić Sabadoš, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8869/1/09.
  Vinkovci, 28. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke citologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  LJILJANA PODRUG, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ljiljana Podrug, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8749/1/09.
  Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz otorinolaringologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  TENA VUJNOVAC, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Tena Vujnovac, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

  o b j a v l j u j e

  N A T J E Č A J

  za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

  • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
  • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
  • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
  • jednu specijalizaciju iz infektologije
  • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
  • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

  Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

  1. VSS – završen Medicinski fakultet
  2. položen stručni ispit
  3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
  4. aktivno znanje jednog stranog jezika

  Uz ponudu potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu
  3. diplomu
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  5. odobrenje za samostalni rad
  6. dokaz o duljini trajanja studija
  7. prosjek ocjena studija
  8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
  9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
  10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
  11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
  12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

  Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

  Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
  Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
  Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8164/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  IVAN KUHARIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ivan Kuharić, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8012/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  MARTINA ĐUROVIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Martina Đurović, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8147/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  PEJO IVELJ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Pejo Ivelj, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8073/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  LIDIJA LUČIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Lidija Lučić, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8119/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  DANIJELA MATANOVIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Danijela Matanović, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8072/1/09.
  Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  SANDRA DRMIĆ, dipl.inž.med.biokemije

  II.

  Imenovani dipl.inž.med.biokemije -iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Sandra Drmić, dipl.inž.med.biok.
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:
  Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

  o b j a v l j u j e

  N A T J E Č A J

  za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

  • jednu specijalizaciju iz pedijatrije
  • jednu specijalizaciju iz radiologije
  • jednu specijalizaciju iz opće kirurgije
  • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
  • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
  • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
  • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
  • jednu specijalizaciju iz infektologije
  • jednu specijalizaciju iz psihijatrije
  • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
  • jednu specijalizaciju iz interne medicine
  • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
  • jednu specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

  Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

  1. VSS – završen Medicinski fakultet
  2. položen stručni ispit
  3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
  4. aktivno znanje jednog stranog jezika

  Uz ponudu potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu
  3. diplomu
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  5. odobrenje za samostalni rad
  6. dokaz o duljini trajanja studija
  7. prosjek ocjena studija
  8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
  9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
  10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
  11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
  12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

  Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

  Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
  Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
  Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

  R a v n a t e l j
  Dr. Krunoslav Šporčić, anesteziolog
  specijalist intenzivne medicine

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-8082/1/08.
  Vinkovci, 15. prosinca 2008. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine" broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  IVANA IVANKOVIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ivana Ivanković, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:

  Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-6753/1/08.
  Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  RUŽICA IVELJ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ružica Ivelj, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:

  Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-6754/1/08.
  Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  SANJA MARINKOVIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Sanja Marinković, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:

  Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

  OPĆA BOLNICA VINKOVCI
  UPRAVA BOLNICE
  Broj: 01-6660/1/08.
  Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

  Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

  O D L U K U
  O IZBORU SPECIJALIZANTA

  I.

  U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

  ANA ŠTANFEL TOMIĆ, dr.med.

  II.

  Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

  III.

  Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

  IV.

  Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

  Dostaviti:

  1.) Ana Štanfel Tomić, dr.med.,
  2.) Ministarstvo zdravstva
       i socijalne skrbi, Zagreb,
  3.) Ravnatelj,
  4.) Dosje,
  5.) Pismohrana.

  Ravnatelj:

  Dr Ivan Pripužić, spec. urolog