Upravno vijeće

Osnivač Opće županijske bolnice Vinkovci je Vukovarsko srijemska županija, a radom bolnice upravlja Upravno vijeće od sedam članova koje čine predstavnici:

 • Osnivača – Vukovarsko-srijemske županije (predsjednik i tri člana)
 • Radnika Opće županijske bolnice Vinkovci (dva člana)
 • Ministarstva zdravstva (jedan član)

Jednog člana Upravnog vijeća biraju svi radnici OŽB Vinkovci po postupku kojim se bira Radničko vijeće koje ima jednog člana.

Drugog člana imenuje Stručno vijeće OŽB Vinkovci, iz redova radnika s visokom stručnom spremom.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a može prestati i prije tog perioda u slijedećim slučajevima:

 • Podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
 • Opoziva,
 • U slučaju prestanka radnog odnosa u OŽB Vinkovci, ako se radi o predstavniku radnika OŽB Vinkovci.

Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama na kojima pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova. Odluke Upravnog vijeća donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Poslovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće Opće županijske bolnice obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi Statut, uz suglasnost osnivača,
 • Donosi druge opće akte iz svoje nadležnosti,
 • Imenuje i razrješuje ravnatelja,
 • Imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja, na prijedlog ravnatelja,
 • Zaključuje ugovor o radu s ravnateljem,
 • Donosi program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje,
 • Donosi financijski plan i završni račun,
 • Analizira financijsko poslovanje ustanove najmanje jednom mjesečno,
 • Prema potrebi, zadužuje ravnatelja za izradu posebnih periodičkih izvješća u vezi s pojedinim poslovima,
 • U slučaju manjka prihoda nad rashodima u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača,
 • Predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • Raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • Donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika,
 • Donosi plan i program mjera zaštite na radu,
 • Odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima za obavljanje i razvoj djelatnosti,
 • Odlučuje o pitanjima predviđenim općim aktima OŽB Vinkovci u drugom stupnju odlučivanja,
 • Odlučuje o korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja,
 • Donosi Pravilnik o svojem radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana Zakonom o ustanovama i bolničkim Statutom

Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, donosi slijedeće opće akte ustanove:

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
 • Pravilnik o radu,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika,
 • Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija,
 • Druge opće akte koji su temeljem posebnih propisa u nadležnosti Upravnog vijeća.

Konstituirajuća sjednica aktualnog Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci održana je 18. svibnja 2016. godine, kada je donijet i Poslovnik o radu Upravnog vijeća, a upravno vijeće čine:

Predstavnici osnivača - Vukovarsko-srijemske županije

 • MARKO DIKONIĆ, dipl. iur., PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 • PAVICA FILKOVAC, dipl. iur., ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA
 • ILIJA COTA, mag. iur., ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA
 • NIKOLINA BELJO, dipl. iur. ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Predstavnik Ministarstva zdravstva

 • SNJEŽANA KRPETA, mag.med.techn., ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA OD 02. OŽUJKA 2023. GODINE

Predstavnici radnika Opće županijske bolnice Vinkovci

 • ASTRID PERIŠKIĆ MARKOVIĆ, dr. med., ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA
 • GORDANA KUCLJAK, ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice 2021. godina

Sjednice 2020. godina

Sjednice 2019. godina

Sjednice 2018. godina

Sjednice 2017. godina