Ravnateljstvo

Ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci na temelju javnog natječaja (prema postupku propisanom zakonom) imenuje i razrješuje Upravno vijeće. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može (na temelju javnog natječaja) ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Opću županijsku bolnicu Vinkovci, te organizira i vodi poslovanje ustanove:

 • Odlučuje o nabavi i prodaji pokretnina i o investicijskim ulaganjima i radovima investicijskog održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema odredbama Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća,
 • Zaključuje ugovore o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
 • Zaključuje ugovore s osigurateljima koji pružaju dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
 • Organizira stručni rad ustanove i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima,
 • Koordinira financijsko poslovanje,
 • Pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata ustanove s odredbama odgovarajućih zakona i drugih propisa,
 • Nadzire primjenu zakona i drugih propisa u poslovanju,
 • Predlaže osnove poslovne politike,
 • Predlaže program rada i plan razvoja,
 • Poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja,
 • Osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća,
 • Predlaže unutarnje ustrojstvo ustanove,
 • Donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta i odluke o prestanku rada radnika,
 • Provodi izbore i razrješenja radnika na reizbornim radnim mjestima, osim zamjenika ravnatelja,
 • Donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisima,
 • Pokreće postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika OŽB Vinkovci,
 • Podnosi Upravnom vijeću izvješće o cjelokupnom poslovanju OŽB Vinkovci najmanje svaka tri mjeseca,
 • Podnosi Upravnom vijeću izvješće po periodičnom obračunu i završnom računu,
 • Podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju i nabavi opreme,
 • Na traženje Upravnog vijeća podnosi i druga periodička izvješća,
 • Donosi opće akte OŽB Vinkovci osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća ili drugog tijela,
 • Obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegove nadležnosti i naravi poslova ravnatelja OŽB Vinkovci.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci ima:

 • Zamjenika,
 • Pomoćnika za kvalitetu,
 • Pomoćnika za pravne poslove,
 • Pomoćnika za financijsko poslovanje,
 • Pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru bolnice.

Konstituirajuća sjednica aktualnog Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci održana je 18. svibnja 2016. godine, te je tom prilikom Krunoslav Šporčić, dr.med. spec. anesteziolog imenovan za v.d. ravnatelja.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 26.10.2016.g., imenovalo Krunoslava Šporčića, dr.med. spec. anesteziologa, ravnateljem Opće županijske bolnice Vinkovci.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Članovi ravnateljstva

 1. dr. sc. KRUNOSLAV ŠPORČIĆ, dr. med., RAVNATELJ
 2. dr. sc. ANTUN ŠUMANOVAC, dr. med., ZAMJENIK RAVNATELJA i KOORDINATOR ZA KVALITETU
 3. MIRELA ŽIVANOVIĆ, mag. oec., POMOĆNIK RAVNATELJA ZA FINANCIJSKE POSLOVE
 4. MARKO VORGIĆ, dipl. iur., POMOĆNIK RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE
 5. TEA PRGIĆ, mag. med. techn., POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO
 6. TANJA KOVAČEVIĆ, TAJNICA RAVNATELJA