Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

LANA KOMŠIĆ., mag.iur.
VODITELJA ODJELA
lana.komsic@obvk.hr

Odsjek za opće i pravne poslove

JELENA GALIĆ, mag.iur., VODITELJ ODSJEKA

ODSJEK ZA KADROVSKE POSLOVE