Pravo na pristup informacijama

Opća županijska bolnica Vinkovci kao javna ustanova obveznik je Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13., NN broj 85/15.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se, između ostaloga, propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak ostvarivanja i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Opće županijske bolnice Vinkovci, i to:

 • putem pošte s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
 • osobno podnošenjem zahtjeva na urudžbeni zapisnik (pisarnicu) na adresu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci od 07 do 15 sati
 • putem elektroničke pošte na adresu: sonja.marinkovic@obvk.hr
 • telefonom na broj: +385 99 528 35 68

Službenica za informiranje je Sonja Marinković.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Opća županijska bolnica Vinkovci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03., 144/10. i 77/11.) koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 38/11.

Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina isplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Ponovna uporaba informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija jest pravo korisnika omogućeno Zakonom o pravu na pristup informacijama po kojemu svaki korisnik u skladu s odredbama navedenog zakona ima pravno na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale.

Opća županijska bolnica Vinkovci u svrhu ponovne uporabe informacija učiniti će svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.

Opća županijska bolnica Vinkovci nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati ( ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz čl. 18. st. 3 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013. i 85/2015.) navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti, u načelu, korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu. Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može u opravdanim slučajevima odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju neposredno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja. Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj Internet stranici objaviti dozvole koje se primjenjuju na njegove informacije ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe utvrđuju se Pravilnikom ministra uprave, ali u skladu s standardnim otvorenim dozvolama.

Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova, primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

Opća županijska bolnica Vinkovci ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Opća županijska bolnica Vinkovci može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013. i 85/2015.)

Isključiva prava

Opća županijska bolnica Vinkovci nema sklopljenih ugovora o isključivim pravima od dana stupanja na snagu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Informacije o registrima i bazama podataka

Opća županijska bolnica Vinkovci raspolaže

 • Registrom zaposlenih i
 • Poslovnim informacijskim sustavom,

a pregled informacija koje u svom djelokrugu posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjerom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama vidljiv je u Katalogu informacija donesenom temeljem odredbe članka 22. stavka 4. prijašnjeg Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/2003., 144/2010., 37/2011. i 77/2011.).

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Godišnje izvješće - 2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Propisi u zdravstvu

Službenik za informiranje: Sonja Marinković
e-mail adresa: sonja.marinkovic@obvk.hr
telefon: +385 99 528 35 68