Pravo na pristup informacijama

Opća županijska bolnica Vinkovci kao javna ustanova obveznik je Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15., 69/22.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se, između ostaloga, propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak ostvarivanja i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Opće županijske bolnice Vinkovci, i to:

 • putem pošte s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
 • osobno podnošenjem zahtjeva na urudžbeni zapisnik (pisarnicu) na adresu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci od 07 do 15 sati
 • putem elektroničke pošte na adresu: sluzbenik.informiranje@obvk.hr
 • telefonom na broj: +385 32 349 617

Službenica za informiranje je Jelena Galić, mag. iur.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Opća županijska bolnica Vinkovci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (″Narodne novine″, broj 12/14., 15/14., 141/22.), donesenih sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15., 69/22.).

Ponovna uporaba informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija jest pravo korisnika omogućeno Zakonom o pravu na pristup informacijama po kojemu svaki korisnik u skladu s odredbama navedenog zakona ima pravno na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale.

Opća županijska bolnica Vinkovci u svrhu ponovne uporabe informacija učiniti će svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.

Opća županijska bolnica Vinkovci nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati ( ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (″Narodne novine″, broj 25/2013., 85/15., 69/22.) navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Godišnje izvješće - 2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Upitnik za samoprocjenu

Korisni linkovi

Propisi u zdravstvu